دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه  به محیط زیست

آبي به نام هيدروسفر (كره آب) پوشانده است. هيدروسفر شامل اقيانوسها، درياها و همه منابع آبي ديگر است. آب، محل ظهور و شكل‌گيري زيست و ماده حياتي تمام ارگانيسم‌هاي زنده روي زمين است و به طور كلي، مكانيسم پيچيده حيات، بدون آب و به ويژه آب شيرين ممكن نخواهد بود.»(صدوق، 1380، ص10.) حفظ درياها و به طور كلي حفظ آب از چند جهت است:

اولاً: صيانت از تجاوزات مادي به حريم درياها و آبهاي عمومي؛

ثانياً: جلوگيري از آلودگيهاي آنها. آلودگي آب نه فقط مستقيماً مايع آشاميدني را از انسانها سلب مي‌كند، كه حيات گياهان و سيار موجودات ذي‌حيات را به خطر مي‌افكند. آلوده شدن گياهان نيز موجب از دست رفتن منبع ديگري از حيات انساني است.

ثالثاً: جلوگيري از مصرف بي‌رويه آب.

ماده 9 قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست، آلودگي آب را، آميختن مواد خارجي به آب به ميزاني كه براي موجودات و گياهان زيان‌آور باشد، بيان كرده است. همچنين بند2 ماده 1 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 1373 مقرر مي‌دارد: «آلودگي آب عبارت است از تغيير مواد محلول و يا معلق و يا تغيير درجه حرارت و ديگر خواص فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب در حدي كه آن را براي مصرفي كه براي آن مقرر است، مضر يا غيرمفيد سازد.»

در دستور العمل مصوب 2004 اتحاديه اروپا نيز خسارت به آب اين گونه تعريف شده است: «خسارت به آب عبارت است از: هر نوع خسارتي كه به طور آشكار بر وضعيت اكولوژيك،

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست

دسته‌ها: دسته اصلی