دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

/3 = ) نشان دهنده آن است كه از نظر افراد مورد مطالعه روش هاي فعلي آموزش در حد قابل فبولي مي باشد

جدول 22-2 : توزيع فراواني نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص مناسب بودن روش هاي آموزشي كاشت، داشت و برداشت و عمل آوري توتون

مناسب بودن روش هاي آموزشي فراواني درصد درصد واقعي درصد تجمعي
خيلي كم

كم

متوسط

زياد

خيلي زياد

بدون پاسخ

17

20

78

47

8

5

7/9

4/11

6/44

9/26

6/4

9/2

10

8/11

9/45

6/27

7/4

10

8/21

6/67

3/95

100

جمع 175 100 100

ميانگين:05/3               ميانه :3                مد : 3                 انحراف معيار :99/0

اولويت بندي عوامل موثر در افزايش آگاهي توتون كاران

در خصوص اولويت بندي عوامل موثر در افزايش آگاهي توتون كاران در خصوص كشت توتون، 6 گويه از مهمترين عوامل آموزشي ـ ترويجي انتخاب گرديد و از توتون كاران خواسته شد تا با استفاده از طيف ليكرت به پرسش هاي مذكور پاسخ دهند كه در نتيجه با توجه به جدول

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی