دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

آشنايي با انواع سموم

آشنايي با بيماريهاي مختلف توتون

نحوه مبارزه با آفات و بيماريهاي توتون

شناخت آفات توتون

زمان و نحوه صحيح سم پاشي

آشنايي با عوامل تاثير گذار بر افزايش كيفيت توتون

نحوه صحيح خشكانيدن و عمل آوري توتون

نحوه صحيح تلمبار و نگهداري توتون تا زمان برگزاري كمسيون خريد

نحوه صحيح كود دهي توتون

شناخت بذر مرغوب توتون

زمان و روش مناسب سوزن زني و نخ كشي

نحوه صحيح آبياري انواع توتون

نحوه صحيح برگ چيني

نحوه صحيح عدل بندي

نحوه صحيح كشت توتون

اصول صحيح تهيه خزانه

173

173

173

171

173

173

173

 

173

173

171

173

173

173

173

173

173

 

06/4

04/4

02/4

01/4

75/3

65/3

65/3

 

61/3

35/3

30/3

30/3

27/3

26/3

25/3

24/3

21/3

93/0

03/1

00/1

03/1

92/0

14/1

00/1

 

06/1

16/1

27/1

20/1

08/1

15/1

30/1

24/1

18/1

 

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 
آمار تحليلي

دراين قسمت به منظور تعيين رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته از ضريب همبستگي  اسپيرمن، براي مقايسه اختلاف بين ميانگين هاي متغيرهاي تحقيق از آزمون كروسكال واليس و     من ويتني و براي بررسي تاثير جمعي متغيرهاي مستقل تحقيق بر متغير وابسته از رگرسيون چند متغيره استفاده گرديده است كه نتايج آن در زير ارائه مي گردد.

الف) نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن

براي آزمون تعدادي از فرضيات تحقيق از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است كه نتايج آن در ذيل آورده شده است.

1ـ بين سن توتون كاران و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد.

جدول 27 – 2 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين

سن و ميزان نيازهاي آموزشي

سطح معني داري ضريب همبستگي شماره فرضيه
002/0 241/0- 1

نتايج حاصل از ضريب همبستگي بين دو متغير سن توتون كاران و ميزان نيازهاي آموزشي نشانگر آن است كه بين دو متغير مذكور در سطح 1 درصد خطا رابطه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا