دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابینا و عادی

نمونه آماري :

نمونه ي آماري پژوهش حاضر شامل 180 دانش آموز دختر و پسر ( 120 دانش آموز عادي و 60 دانش آموز استثنايي ) مقطع متوسطه مدارس دولتي و اسثنايي ( نابينايان ) تهارن در سال تحصيلي 85-1384 است. كه به صورت نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند.

 

ابزار اندازه گيري :

ابزار اندازه گيري مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه ي هوش هيجاني « بار – ان » ( EQ-I ) و پرسشنامه جرأت ورزي گمبريل و ريچي [1] است.

 

پرسشنامه هوش هيجاني :‌

اين پرسشنامه شامل 133 سئوال كوتاه است و از يك مقياس ليكرت پنج درجه اي از « هرگز در مورد من صثادق نيست » تا « هميشه در مورد من صادق است. » تشكيل شده است و شامل 5 مقياس تركيبي و 15 خرده مقياس به شرح زير است :

  • EQ درون فردي :‌ شامل خرده مقياس‌هاي حرمت نفس، آگاهي هيجاني، ابراز وجود و خود شكوفايي.
  • EQ بين فردي : شامل خرده مقياس‌هاي همدلي، مسئوليت پذيري اجتماعي و روابط بين فردي.
  • EQ مقابله با فشار : شامل خرده مقياس‌هاي تحمل فشار و كنترل تكانه.
  • EQ سازگاري : شامل خرده مقياس‌هاي واقعيت آزمايي، انعطاف‌پذيري و حل مسأله.
  • EQ خلق كلي : شامل خرده مقياس‌هاي خوش بيني و شادكامي.

لشكري ( 1380 )، در پژوهشي، پايايي و روايي، آزمون هوش هيجاني را در ميان دانشجويان دانشگاههاي تهران مورد بررسي قرارداد و ضريب آلفاي كرونباخ برابر با 92/0 را براي پايايي كل پرسش نامه به دست آورد.

پرسشنامه ي جرأت ورزي گمبريل و ريچي :

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابینا و عادی

دسته‌ها: دسته اصلی