دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي

 
  

چكيده :

هدف اصلي پژوهش پيش رو ، بررسي  تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي است .سرمايه اجتماعي به عنوان يك عامل قوي كه افراد را به همديگر پيوند ميدهد يكي از سرمايه هاي باارزش و نامرئي انسان هاست .كه تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است .تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي مورد بررسي قرار ميگيرد.

سرمايه اجتماعي از متغيير هاي مستقل تحقيق داراي ابعاد (ساختاري،شناختي ،ارتباطي )كه روابط متقابل با يكديگر را تشكيل ميدهد و چهار چوب نظري مورد استفاده اين تحقيق براي بررسي سرمايه اجتماعي ،از مدل ناهاپيت گوشال  پيروي ميكند . از نظر سرمايه اجتماعي  جمع منابع بالفعل و بالقوه در دسترس افراد ناشي از شبكه روابط متقابل به فرد يا واحد اجتماعي است .سرمايه اجتماعي هم شامل شبكه و هم شامل دارائي است كه احتمال بسيج شدن آن از طريق شبكه ها وجو د دارد .

نهاپيت وگوشال  سرمايه اجتماعي را عامل موثر در ايجاد و مشاركت در دانش سازماني مي دانند .در اين مدل مفهوم سرمايه اجتماعي سازماني است كه بر اساس آن ميزان تاثير ، با رضايت شغلي مورد بررسي قرار گرفته است. به همين نظر براي متغيير رضايت شغلي از نظريه نياز ها استفاده شده است زيرا اين نظريه سلسله نيازهاي مازلو نزديك است تا جائي كه مي توان آنها را يكي به حساب آورد. نا گفته نماند نظريه نياز  مازلو عام تر است و رضايت شغلي مي تواند در دايره و محدوده آن قرار گيرد و بر اساس نظريه نيازها ميزان رضايت شغلي هر فرد كه از اشتغال حاصل ميشود به دو عامل بستگي دارد .

اول: انكه مقدار از نيازهايي كه از طريق  و احراز موقعيت مورد نظر تامين ميگردد . دوم :آنكه نمودار از نياز ها از طريق اشتغال بكار مورد نظر تامين نشده باقي مي ماند نتيجه اي كه از بررسي عوامل اول و دوم حاصل ميشود. ميزان رضايت شغلي فرد را معين ميكند . البته  مطالعات زيادي در زمينه رضايت شغلي  صورت گرفته كه متغييرهاي زيادي با رضايت شغلي مرتبط است .

تحقيق از نوع روش توصيفي، پيمايشي است كه از طريق روش كتابخانه‌اي مقاله‌ها پايان‌نامه‌هاي ارشد و دكترا دراين زمينه جمع‌آوري گرديده و براي جمع‌آوري اطلاعات نيز از پرسشنامه استفاده مي‌شود پس از جمع‌آوري پرسش‌هاي توزيع شده داده‌هاي به دست آمده از طريق روش‌هاي آمار توصيفي و آمار استنباط با نرم‌افزار spss تجزيه و تحليل خواهد شد..  در اين تحقيق با توجه به اينكه متغييرها كيفي ميباشند  تعيين حجم نمونه از فرمول ذیل براي بدست آوردن حجم نمونه استفاده ميشود

با توجه به نتایج رگرسيون خطي ساده و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.

با توجه به نتایج رگرسيون خطي ساده و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.

با توجه به نتایج رگرسيون خطي ساده  و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، بعد شناختی مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد..با توجه به نتایج رگرسيون خطي ساده  و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد..با توجه به نتایج رگرسيون خطي چند گانه و معنی دار بودن ضرایب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، تمامی ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارند

براساس اين نتايج ميتوان گفت مديران و برنامه ريزان كلان بيشتر بايد به اين سرمايه عظيم و نهان كه در صورتي كه بتواند بالفعل شده  تقويت شود ميتواند نتايج بزرگ و پرباري هم براي فرد وهم سازمان و حتي جامعه در بر داشته باشد برنامه ريزي نمايند .

كلمات كليدي :سرمايه اجتماعي –رضايت شغلي –اعتماد اجتماعي

 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی