دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناخت نیاز های اموزشی کارکنان اطلاعات سازمان ناجا

خدمت پرستاران، به تعيين تأثير آن بركيفيت مراقبت‌هاي پرستاري پرداخته شده است.

اين پژوهش نيمه تجربي با طرح دو گروهی دو مرحله‌اي قبل و بعد از مداخله است، با بررسي كيفيت مراقبت‌هاي پرستاري 60 بيمار تصادفي و در گروه‌هاي تجربي و شاهد انجام گرفته است (هر گروه 30 بيمار). کيفيت مراقبت‌های پرستاری در بخش جراحی توسط چك‌ليست بررسي گرديد. در گروه تجربي، الگوي آموزشي بر مبناي نيازهاي آموزشي پرستاران تعيين و آموزش پرسنل توسط پرستاران به مدت 3 ماه ارائه شد. گروه شاهد نيز آموزش ضمن خدمت را طبق روتين دريافت نمودند. كيفيت ارائه مراقبت‌هاي پرستاري يك ماه پس از اتمام آموزش مجدداً بررسي شد. داده‌ها با آزمون t مستقل و زوج با نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج پژوهش نشان داد كيفيت مراقبت‌هاي پرستاري و آموزش به بيمار در گروه تجربي بطور معني‌داري بعد از مداخله، افزايش يافته و همچنين در بين دو گروه تجربي و شاهد در كيفيت مراقبت‌هاي پرستاري و کيفيت آموزش به بيمار تفاوت معني‌داري بود.

مهدی جمشیدیان و اکبر رضایی “آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی نیروی انسانی در بخش دولتی” ، گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

مقاله حاضر با طرح این فرض که آموزش ضمن خدمت کارآیی نیروی انسانی را افزایش می‌دهد در قالب فرضیه اصلی پژوهش خود در اداره دارایی استان اصفهان به طرح چند فرضیه فرعی می‌پردازد. فرضیه‌هایی که تأثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارت‌های شغلی نیروی انسانی، مهارت‌های 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد شناخت نیاز های اموزشی کارکنان اطلاعات سازمان ناجا

دسته‌ها: دسته اصلی