دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

تحقيق حاضر نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان را مورد بررسي قرارداده و نتايج حاصل از آن در دو بخش توصيفي و استنباطي آورده شده است هدف عمده تحليل توصيفي در اين تحقيق، معرفي ويژگي ها فردي توتون كاران و نيز نيازهاي آموزشي آنان در خصوص كاشت، داشت، برداشت و عمل آوري توتون و همچنين توصيف آماري عوامل مورد مطالعه در تحقيق بوده است. در تحليل استنباطي رابطه بين متغيرهاي مورد نظر سنجيده شده و نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق ارائه مي گردد.

آمار توصيفي

در اين تحقيق تعداد 175 نفر از توتون كاران استان كردستان مورد مطالعه قرار گرفته اند كه براي توصيف متغيرهاي مستقل و وابسته از مشخصه هاي آماري نظير جداول توزيع فراواني درصد فراواني، فراوان تجمعي، ميانگين، ميانه، نما، انحراف معيار،‌كمينه و بيشينه استفاده گرديده است.

ســن

                                متوسط سن افراد مورد مطالعه در اين تحقيق 44 سال مي باشد،كه جوانترين آنها 19 سال و مسن ترين آنها 80

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی