دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

ب) نظريه مشوقها و تعارضها

نظريه مشوقها و تعارضها به ويژه به تغيير نگرش مربوط مي‌شود. اين چهارچوب نظري موقعيت نگرش را بر حسب يك تعارض گرايشي – اجتنابي[1] در نظر مي‌گيرد. فرد دلايل معين براي پذيرش يك موضع و دلايل ديگري براي رد كردن آن موضع و حتي كسب موضع مخالف دارد. يك دانش‌‌آموز دبيرستاني مي‌داند كه مواد مخدر خطرناك و غيرقانوني‌اند، در عين حال، او مي‌خواهد كه دبيرستان را تمام كرده و مثلا، وارد دانشكده حقوق شود. اين ملاحظات در وي نسبت به مواد مخدر نگرش منفي ايجاد مي‌كند. اما اگر شنيده باشد كه داروهاي مخدر مهيج‌اند و بداند كه بسياري از دوستان او آنها را مصرف مي‌كنند، درباره مواد مخدر نگرش مثبتي كسب خواهد كرد. بر طبق الگوي مشوق، نيرومندي نسبي مشوقها نگرش فرد را تعيين مي‌كند. اگر نگرش كسب شده اوليه منفي باشد، نگرش جديد تنها هنگامي مثبت خواهد بود كه اتخاذ موضع جديد دربردارنده مشوق بيشتري باشد (كريمي، 1380).

الگوهاي شناختي تغيير نگرش

الگوهاي شناختي بر مبناي اين فرض وضع شده‌اند كه انسان پذيرنده منفعل اطلاعات ورودي نيست، بلكه به عنوان موجودي داراي شناخت، اطلاعات رسيده را مورد ارزيابي، تجزيه و تحليل و تعبير و تفسير قرار مي‌دهد. در اين فرايند نقش تفكر، حافظه، بينش و عواملي از اين قبيل اساسي و مهم هستند و همين طور طبق اين الگو هر كسي مي‌داند چه نگرشهايي دارد، از نظر موضع‌گيري در كجا ايستاده است، چه نگرشها را رد خواهد كرد بدين ترتيب، هم اتخاذ يك نگرش و هم تغيير احتمالي آن طبق اعتقاد الگوي شناختي، آگاهانه و از روي عمد صورت مي‌گيرد (كريمي، 1380)

الف) نظريه تعادل[2]

طبق نظريه تعادل، در يك نظام تعادلي، دو شخص و يك شي يا سه شخص در روابط متقابل هستند. در اين نظام سه نوع ارزشيابي وجود دارد. ارزشياب فرد از هر يك از اشياء يا اشخاص و از رابطه آن اشياء يا اشخاص با يكديگر. با فرض اينكه هر ارزشيابي مثبت يا منفي است، بدون تفاوتي در نيرومندي آنها، چهار موقعيت (كه در شكل 6-2 آمده) ممكن وجود دارد: همه ارزشيابيها مثبت‌اند. يا دو ارزشيابي مثبت و يكي منفي است. يا يكي منفي و دو تا منفي و يا اينكه همه ارزشيابيها منفي‌اند. موقعيتهاي اول و سوم متعال يا از نظر شناختي هماهنگ تلقي مي‌شوند، در حالي كه موقعيتهاي دوم و چهارم نامتعادلند. (كريمي، 1380)

شكل 2-6 ساختهاي شناختي متعال و نامتعادل، علائم (+) و (-) روابط مثبت و منفي را مشخص مي‌كنند: پيكانها جهت روابط

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان