دانلود پایان نامه

 

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم (مطالعه موردی شهرکرد)

به ارزش و اهميت هر يك از ادله موجود در صحنه جرم پي ببرند. براي نمونه، آگاهي از روابط قبلي ميان بزهكار و بزه ديده سهم بسزايي در تعيين نوع ادله جمع آوري شده و ميزان اهميت آن دارد. روابط ميان افسران پليس و كارشناسان آزمايشگاههاي جنايي بايد به گونه اي تنظيم شود كه اصل بي طرفي كارشناسان جرم يابي را خدشه‌دار نسازد. اين امر تا حدودي بستگي به جايگاه سازماني آزمايشگاههاي جنايي دارد. برخي از منتقدان بر اين باورند آزمايشگاههاي جنايي وابسته به سـازمان پليس بيشتر تحت تأثير دغدغه‌ها و منافع اين سازمان قرار مي‌گيرند. از ديدگاه آنان اهميت ارايه خدمات فني و تجربي به پليس نبايد موجب شود كار شناسان جرميابي خود را افسر پليس مأمور در آزمايشگاههاي جنايي بدانند. همراهي كارشناسان جرميابي با همكاران پليس خود، براي اثبات يا رد فرضيه هاي پليسي ممكن است آنان را در معرض نقض اصول اخلاقي ناظر بر جرم يابي قرار دهد. يكي از وظايف مديريت آزمايشگاه جنايي اين است. كه اصل بيطرفي متخصصان آزمايشگاهي را تضمين كند تا اين واحدها بتوانند به دور از هر گونه شائبه جانبداري، تحليلهاي كارشناسي خود را به طور مستقل اعلام كنند(فرجیها:1390، 8).

2-3-1-2-در برابر مقام قضایی

اهميت و ضرورت تهيه گزارشهاي كارشناسي دقيق و معتبر از جزييات حادثه جنايي در مرحله تعقيب كيفري و رسيدگيهاي قضايي بيشتر آشكار مي‌شود. حضور كارشناسان جرم‌يابي در جلسه هاي بازپرسي و رسيدگي قضايي براي دفاع از نظريه كارشناسي و پاسخگويي به پرسشها و ابهامهاي قضايي موجب افزايش و اعتبار تحليل‌هاي جرميابي مي‌شود. هر چند كه در برخي از نظامهاي ادله كيفري (مانند ايران) ادله علمي و گزارش

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد با موضوع:توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم