دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

 اجتماعی است به بیان دیگر نظریه ی فشار مدعی است اعمال و ارزش های مجرمان  را اصولا نیرو ها و عوامل فراگیر موجود در سطح جامعه تعین می بخشد.هم چنین اینکه این دسته افراد چندان مجالی برای صورت دادن گزینش هایی آگاهانه درباره ی گزینه ی اجتماعی در دسترس خود ندارند. (وایت راب  هینزفیونا 1386، 142) نظریه ی فشار عمدتا با تکیه بر مفاهیم متعارف به تعریف جرم می پردازد اما این پدیده را صرفا به چشم رفتاری نمی نگرد که نقض رسمی به حساب می آید بلکه  دو مفهوم جرم وکجروی را در ابعاد فراگیرتر مورد توجه  قرار می دهد به تعبیر دقیق تر این نظریه هر گونه سرپیچی از وفاق عمومی موجود درباره ی ارزش ها  و هنجارها ی  جامعه را جرم می داند افزون براین ادعا می کند که با تکیه بر تعریف یاد شده و با توجه به بالا بودن شمار اعمالی که نظام جزائی رسمی از کشف آنها ناتوان است آنچه از اهمیت برخوردار می شود آن است که با توسل به شیوه های جایگزین از جمله بررسی های پیمایشی بزه دیدگان و هم چنین مطالعات خود گزارشی به سنجش پدیده ی جرم طبیعی  بپردازیم درخصوص علت جرم سخن اصلی نظریه ی فشار آن است که باید این پدیده را ناشی از گسست اجتماعی یا فرآیندهای اجتماعی به حساب آورد که نشان دهنده ی وجود نوعی فشار اجتماعی در درون جامعه است .این دیدگاه هم چنین برآن است که فشارها یا سر چشمه های  تنش ، طبیعتی اجتماعی دارد نه فردی نکته ای بدین معنا که علت جرم را باید در درون آن دسته از ساختارهای اجتماعی و یا نظام های ارزشی دیدکه از لحاظ اجتماعی وضعیتی آسیبی دارد سرانجام نظریه پردازان فشار برآنند که این آسیب اجتماعی فراگیر بهترین تبیین را درباره ی جرم به عنوان یک مسأله ی اجتماعی به دست می دهد.( پیشین، 142)کانون عمده ی تحلیل در نظریه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن

دسته‌ها: دسته اصلی