دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

« رفتار والدین و مربیان در پذیرش حجاب به چه میزان مؤثر است؟»

برای دستیابی به این پرسش تعداد 4 سئوال در پرسشنامه گنجانده شده است که نقش و رفتار افراد خانواده و اولیا  مدرسه را در پذیرش حجاب توسط دانش آموزان و دانش پژوهان مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین پاسخ ها درخصوص نقش تشویقی خانواده در رعایت پوشش اسلامی عدد3/4 می باشد  واین عدد به معنای این است که دانش آموزان نقش خانواده را در رعایت کردن پوشش اسلامی توسط خودشان به میزان زیاد مؤثر می دانند و به بیان دیگر 81% پاسخ دهندگان نقش خانواده را در تشویق  فرزندان  به رعایت حجاب زیاد و خیلی زیاد و 19% آنها این نقش را متوسط و کمتر ارزیابی کرده اند.

در پرسشی دیگر تأثیر پوشش افراد خانواده بر پوشش دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصله نشان می دهد که میانگین پاسخ ها در این خصوص عدد 6/3 می باشد یعنی دانش آموزان معتقدند که  رعایت پوشش اسلامی توسط مادر و خواهران بیشتر از متوسط در رعایت پوشش توسط آنها مؤثر می باشد . به عبارت دیگر تعداد 56% افراد جامعه آماری میزان رعایت پوشش خود را ناشی از رعایت پوشش اسلامی توسط افراد خانواده ارزیابی کرده اند. امّا درخصوص دوپرسشی که درمورد رعایت پوشش اسلامی مربیان و نقش مسئولین مدرسه درمیزان رعایت حجاب توسط دانش آموزان بیان شده است پاسخ های بدست آمده حاکی ازآن است که72% دانش آموزان نقش مربیان ورعایت پوشش آنهارادر موردمیزان رعایت پوشش اسلامی خودمتوسط وکمترارزیابی کردند و بطور کلی چون میانگین پاسخ ها درخصوص این سئوالات عدد6/2می باشد بنابراین نقش مربیان واولیاء مدرسه در میزان رعایت پوشش اسلامی توسط دانش آموزان  ودانش پژوهان کمترازمتوسط ارزیابی می شود.

با محاسبه ضریب همبستگی بین اعتقاد ورعایت پوشش اسلامی توسط دختران با متغییرهای دیگر چون رعایت پوشش توسط افراد خانواده و تأثیر تشویق بر حجاب دانش آموزان  ملاحظه می گردد که ضریب همبستگی بین تشویق خانواده و رعایت پوشش اسلامی دختران عدد51/0 می باشد وضریب همبستگی بین رعایت پوشش دختران و رعایت پوشش توسط افرادخانواده عدد85/0بدست می آید.بنابراین باتوجه به ضریب همبستگی فوق می توان با اطمینان 95%  عنوان کردکه هر چه افراد خانواده ( مادر ، خواهر ) بیشتر پوشش اسلامی را رعایت کنند ، دختران نیز پوشش اسلامی را بیشتر رعایت خواهند کرد و هر چه افراد خانواده بیشتر دختران را به رعایت حجاب تشویق نمایندآنها نیز پوشش اسلامی را رعایت خواهند کرد.

امّا در خصوص تأثیر رعایت پوشش اسلامی توسط مربیان واولیاء مدرسه و نقش مربیان و مسئولین مدرسه در میزان پوشش دختران، نتایج حاصل از محاسبه ضریب همبستگی آنها عدد 08/0را نشان  می دهدواین عددنشان دهنده این مطلب است که با اطمینان 95% رعایت پوشش اسلامی توسطدانش آموزان متاثرازرعایت پوشش اسلامی مربیان ومسئولین مدرسه نمی باشد ومسئولین واولیاء مدرسه نقش قابل توجهی درپذیرش حجاب توسط دختران ودانش آموزان ندارند.

 

2-6- سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

دسته‌ها: دسته اصلی