دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 

اگر واژه اي از يک تکواژ آزاد ( وگاهي غيرآزاد) و يک يا چند وند تشکيل شده باشد، مشتق است، مانند: کوشش، هنرمند، عيبناک، شرمگين.

واژه اي که از حداقل دو پايه يا دو ريشه ساخته شده باشد مرکب است.

اگر در واژه اي هم از ترکيب استفاده شده باشد و هم از اشتقاق، به آن مشتق-مرکب مي گوييم، مانند: “هنرمندپرور”، “گلخانه اي”، “هنردوستانه”.

براي مثال، فرآيند”اسم + -کده ! اسم مکان ” که زماني دراز زايايي خود را از دست داده بود اکنون بار ديگر فعال شده است که حاصل آن را در کلمه هايي “دانشکده” و “کتابکده” و… مي توان ديد.

طباطيايي معتقد است در واژه سازي گاهي به وجود نوعي مد برمي خوريم. براي مثال، درچند سال اخير با استفاده از کلمة “ايران” چندين کلمه جديد، اغلب تجاري، ساخته شده است: ” مبليران”، ” کفشيران”، ” چوبيران”، “روفيران”. با توجه به دو مفهوم نسبيت وزمانمندي می توان دریافت  که در هر زمان فرآيندهاي مختلف واژه سازي از نظر زايايي مراتب متفاوتي دارند. در زايايي صرفي دو حد متصور است: يکي زايايي کامل؛ و ديگري عدم زايايي. زايايي کامل زماني اتفاق مي افتد که يک فرآيند بتواند در بخش اعظم موارد مربوط اعمال شود. براي مثال، در زبان فارسي فرآيند “صفت + -ي ! اسم معني ” چنين وضعي دارد، يعني بخش اعظم صفات را مي توانيم با پسوند ” – ي” به اسم معني تبديل کنيم: “خوبي”، “نيکي”، “زشتي”، “بدي”، “کژي”، “سرخي” و يااسامي مرکب فعلي که ازالگوي”اسم +صفت فاعلي مرخم +ي “ساخته مي شوند، مانند سبزي فروشي، طلا فروشي ومانند اين ها. عدم زايايي هنگامي است که با فرآيندي روبرو باشيم که هيچ کلمه جديدي براساس آن ساخته نشود، همانند فرآيند “ريشه فعل +  -گار ! اسم/صفت ” که در کلمات “آموزگار”، “پرهيزگار” و نيز الگوي” اسم +صفت مفعولي” که اسم مرکب فعلي حاصل آن است و در کلماتی چون خواهر زاده، بردرزاده وچند کلمه ديگر به کار رفته است، ولي از مدتها پيش تا کنون هيچ واژه جديد براساس آن ساخته نشده است. در اين ميان بايد توجه داشته داشت که در عرصه صرف،  از عدم زايايي به مفهوم مطلق آن نمي توان سخن گفت، زيرا فرآيند هاي صرفي معمولاً به کلي از زبان خارج نمي شوند و ممکن است فرآيندي که حتي چند قرن غير زايا مانده باشد، بر حسب نياز بار ديگر فعال شود.                                 در ميان دو حد “زايايي کامل” و “عدم زايايي” مراتب متفاوتي وجود دارد و غالب فرآيندهاي واژه سازي در ميانه اين دو حد قرار دارد. (طباطبايي، 1382، ص 11)

موانع واژه سازي

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی