دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

 

واکنش بازار به سود غیر منتظره منفی، بزرگ‏تر از واکنش بازار به سودهای غیر منتظره مثبت بوده‏است.

2-2-2 مکانیزم‏های اجتناب از (مدیریت) سودهای غیر منتظره منفی

شرکت‏ها می‏توانند از طریق مدیریت سودهای خود یا از طریق مدیریت انتظارت (پیش‏بینی‏ها)، از بروز سودهای غیر منتظره منفی اجتناب کنند. ادبیات موجود در این حوزه از تحقیق، دو نوع مدیریت سود را مشخص کرده‏است: (1) مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و (2) مدیریت سود واقعی. درنوعاول،مدیریتازطریقاقلامتعهدیاختیاریبه آرایشارقامحسابداریمطابقبااهدافمطلوبخودمی‏پردازد. امادرنوعدوم،مدیریتبااتخاذبرخیتصمیماتعملیاتی وبهعبارتدیگردستکاریفعالیت‏هایواقعی،بهمدیریت واقعیسودرویآوردهبهسودموردنظرخویشدستمی‏یابد.

  • انتخابرویه‏یحسابداری:انتخاب رویه‏هایحسابداریبرزمان‏بندی شناختدرآمدهاوهزینه‏هادرمحاسبه‏ی سودتأثیرمیگذارد. بهعنوانمثال: رویه‏هاییکهشناختدرآمدهارابه جلووتشخیصهزینه‏هارابهتأخیر می‏اندازد، سودگزارششدهراافزایش می‏دهد.
  • استفادهازرویه‏یحسابداری/ برآوردهایاختیاری:حتیبعدازاینکه مدیریتشرکترویه‏هایحسابداریرا انتخابکرد،هنوزایناختیاروجوددارد کهچگونهاصولحسابداریبهکارگرفته شوند. بهعنوانمثال،درموردبرآوردعمر خدمات،ارزشاسقاط،عمردارایی‏های نامشهود،نرخسوختحساب‏های دریافتنیو … اختیاروجوددارد.
  • زمان‏بندیرویه‏یحسابداری: همچنینهنگامیکهرویدادهایحسابداری نیازمندافشادرصورت‏هایمالیهستند، مدیریتاختیارداردکه چهموقعوچگونهرویدادهاراشناسایی کند. بهعنوانمثالدرمورددارایی‏های معیوبوخرابایناختیاروجودداردکه چهمقدارازآنرامستهلککنیم.
  • زمان‏بندی:زمان‏بندیتحصیلوخرید دارایی‏هامی‏تواندبرسودحسابداریتأثیر بگذارد. مدیریتمی‏تواندزمانومقدار سرمایهگذاریدرهزینه‏هایتحقیقو توسعه،تبلیغاتونگهداریراانتخاب نماید،هرسهموردبهعنوانهزینه‏ی دورهدردوره‏ایکهتحملمی‏شود، شناساییمی‏شوند. مدیریتهمچنیندر موردزمانبندیفروشاموال،ماشین‏آلات وتجهیزاتبرایتسریعبخشیدنیا بهتأخیرانداختنشناختسودوزیان تصمیممی‏گیرد.

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی-سایت ارشدها

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی