دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

 

اهدافي كه سازمان براي آينده خود معين مي‌كند و همچنين نوع استراتژيهايي كه براي نيل به اين اهداف طراحي مي‌شوند، تعيين كننده كميت و كيفيت نيروي انساني مورد نياز سازمان است. بهج) روش همبستگي: رابطه آماري ميان دو متغير را مي‌توان به وسيله روش همبستگي محاسبه كرد. در اين روش، ارتباط ميان ميزان فعاليتي در سازمان و تعداد افراد مورد نياز بررسي مي‌شود. چنانچه ارتباط و همبستگي ميان اين دو عامل وجود داشته باشد، مي‌توان پيش بيني كرد در صورت تغيير ميزان فعاليت مورد نظر، تعداد افراد مورد نياز چقدر خواهد بود.

د) روش رگرسيون: رگرسيون روشي است كه از طريق آن مي‌توان با استفاده از اطلاعاتي كه در مورد متغير مستقل وجود دارد، متغيرهاي وابسته را پيش بيني كرد.

هـ) روش شبيه‌سازي: روش شبيه سازي بر اساس اين فرض بنا شده است كه مي‌توان با ساختن مدلهايي كه به طور مصنوعي، شرايط واقعي دنياي خارج را منعكس مي‌كند، مسائل را مطرح و مطالعه نمود. با استفاده از كامپيوتر مي‌توان متغيرهاي بسياري را وارد مدل كرد و با انجام دادن آزمايشهاي مختلفي روي آن، نتايج را مطالعه نمود. بدين طريق، تصميم گيرنده مي‌تواند قبل از اتخاذ تصميم نهايي، اثر تصميمات خود را در مدل، تجزيه و مشاهده كند. در برنامه‌ريزي نيروي انساني با استفاده از روش شبيه‌سازي، مدلهايي ساخته مي‌شود كه در آن رابطة ميان تعداد افراد مورد نياز سازمان و ساير متغيرها محاسبه مي‌گردد (جزني، 1380).

مرحله چهارم: برآورد عرضه نيروي انساني

بعد از تعيين كميت و كيفيت نيرويي كه سازمان براي نيل به اهداف خود به آن نياز دارد (تقاضا براي نيرو)، در اين مرحله بايد به اين سوال پاسخ داد كه اين افراد را چگونه و از كجا مي‌توان پيدا كرد. پس منظور از عرضه نيروي انساني، نيروهايي است كه سازمان براي رفع نيازهاي خود به آن دسترسي دارد.

سازمان مي‌تواند نيروهاي انساني مورد نياز خود در آينده را از ميان كاركنان فعلي تامين نمايد يا متوسل به منابعي شود كه در خارج از سازمان وجود دارند.

  1. برآورد عرضه نيرو از منابع داخلي

قبل از مبادرت به كارمنديابي و استخدام از خارج از سازمان، بايد نيروهاي موجود در داخل سازمان بررسي و معين شود براي مشاغلي كه انتظار مي‌رود در آينده بدون متصدي بمانند يا در اثر گسترش عمليات سازمان يجاد شوند، چه تعداد نيرو را مي‌توان از منابع داخلي تامين كرد.

روشهاي اصلي برآورد نيروهاي موجود در سازمان عبارتند از: فهرست موجودي مهارتهاي مديريتي؛ جدول جايگزيني؛ نظر (برآورد) سرپرست؛ روش دلفاي (ابیلی، 1389).

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان – سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان