دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازي تصمیم گیري کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء کیفیت و کارایی کارکنان مورد استفاده قرار داد. توسعه روز افزون ابزار های مبتنی بر فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی اخلاق ، فعال و فراگیر ایجاد شود. امروزه فناوری های نوین یکی از مهمترین منابع قدرت در سازمان ها به شمار می رود. بر این اساس کسب اطلاعاتی که به نظر می رسند که نقش محوری و راهبردی در سازمان داشته باشند، می توانند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز اعمال نفوذ در سازمان بکار رود. تحقیقحاضرباهدفبررسینقشبکارگیريفناوريهاينوینبرتوانمندسازيتصمیمگیريکارکنان سازمان در جامعه المصطفی‌ انجامشدهاست. بدینمنظورپرسشنامهايطراحیو از طریق نمونه آماری 230 نفرهباانجامآزمونهايآماريلازم (آنالیزt یک نمونه ای، برای آزمون فرضیات تحقیق- طیف لیکرت برای ارزیابی نگرش و از آزمون فریدمن ، برای میزان اهمیت سوالات پرسشنامه) چگونگیاینتاثیربررسیشدهاست. یافتههايپژوهشنشانمی دهدکهآموزشکارکنانبافناوريهاي نوین، (وجوداینترنتدرسازمان،وجودشبکههايارتباطی،وجودنرمافزارهايمناسب،وجودمتخصصینرشته IT ، سیستمهايهمکاريمشترك DEL  ، کاهشاندازهفیزیکیمخازناطلاعاتتوسطسیستماتوماسیوناداريوشفافیت درانجامکارها) همگیموجبارتقاءتوانمنديتصمیمگیريکارکنانمیشود. دراینمنظر،وجود متخصصین رشته IT، دارايبیشترینوشفافیتدرانجامکارهادارايکمترینمیزانتاثیراست . براساساینیافتهها، پیشنهادهاییبرايسازمانهابهمنظورافزایشتوانمنديتصمیمگیريکارکنانارائهشدهاست.

 

کلید وژه ها : فناوری های نوین ، توانمند سازی ، جامعه المصطفی ، تصمیم گیری

  • مقدمه:

اگر چه استفاده از رایانه از سال های دهه 50 میلادی در سازمان ها[1]ی بزرگ کشورهای صنعتی و توسعه یافته رایج بوده است ولی موضوع فناوریهای نوین[2] حتی تا دهه 80 میلادی کمتر در فرهنگ مدیریت آنها مشاهده می شود. فناوری مفهومی است که تا به امروز تعریف جامع و دقیقی از آن ارائه نشده است. برخی

[1]Organization

[2]New Technologies

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازي تصمیم گیري کارکنان(مورد مطالعه جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

دسته اصلی

چارتر لحظه آخری

بلیط لحظه آخری به شرایطی می گن که آژانسای مسافرتی زمان قانونی توان پرکردن ظرفیت هواپیما رو نداشته و به دنبال جبران اون با به کار گیری بلیطای ارزون تر هستن. این بلیطا واسه کسائی Read more…

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک با طناب

آیا می دانید تا به امروز استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب برای محکم کردن سنگ نما از بهترین روش های محکم سازی به شمار می آید؟ تعجب نکنید! استفاده از پیچ و رولپلاک Read more…