پایان نامه

عنوان پایان نامه :

نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازي تصمیم گیري کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء کیفیت و کارایی کارکنان مورد استفاده قرار داد. توسعه روز افزون ابزار های مبتنی بر فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی اخلاق ، فعال و فراگیر ایجاد شود. امروزه فناوری های نوین یکی از مهمترین منابع قدرت در سازمان ها به شمار می رود. بر این اساس کسب اطلاعاتی که به نظر می رسند که نقش محوری و راهبردی در سازمان داشته باشند، می توانند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز اعمال نفوذ در سازمان بکار رود. تحقیقحاضرباهدفبررسینقشبکارگیريفناوريهاينوینبرتوانمندسازيتصمیمگیريکارکنان سازمان در جامعه المصطفی‌ انجامشدهاست. بدینمنظورپرسشنامهايطراحیو از طریق نمونه آماری 230 نفرهباانجامآزمونهايآماريلازم (آنالیزt یک نمونه ای، برای آزمون فرضیات تحقیق- طیف لیکرت برای ارزیابی نگرش و از آزمون فریدمن ، برای میزان اهمیت سوالات پرسشنامه) چگونگیاینتاثیربررسیشدهاست. یافتههايپژوهشنشانمی دهدکهآموزشکارکنانبافناوريهاي نوین، (وجوداینترنتدرسازمان،وجودشبکههايارتباطی،وجودنرمافزارهايمناسب،وجودمتخصصینرشته IT ، سیستمهايهمکاريمشترك DEL  ، کاهشاندازهفیزیکیمخازناطلاعاتتوسطسیستماتوماسیوناداريوشفافیت درانجامکارها) همگیموجبارتقاءتوانمنديتصمیمگیريکارکنانمیشود. دراینمنظر،وجود متخصصین رشته IT، دارايبیشترینوشفافیتدرانجامکارهادارايکمترینمیزانتاثیراست . براساساینیافتهها، پیشنهادهاییبرايسازمانهابهمنظورافزایشتوانمنديتصمیمگیريکارکنانارائهشدهاست.

 

کلید وژه ها : فناوری های نوین ، توانمند سازی ، جامعه المصطفی ، تصمیم گیری

  • مقدمه:

اگر چه استفاده از رایانه از سال های دهه 50 میلادی در سازمان ها[1]ی بزرگ کشورهای صنعتی و توسعه یافته رایج بوده است ولی موضوع فناوریهای نوین[2] حتی تا دهه 80 میلادی کمتر در فرهنگ مدیریت آنها مشاهده می شود. فناوری مفهومی است که تا به امروز تعریف جامع و دقیقی از آن ارائه نشده است. برخی

[1]Organization

[2]New Technologies

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازي تصمیم گیري کارکنان(مورد مطالعه جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

دریافت وام بین المللی و انتقال سرمایه به خارج از ایران

بانک وسترن یونیون در سال ۱۸۵۱ تأسیس شد. این شرکت ارائه‌دهندهٔ خدمات مالی و ارتباطی است و مقر اصلی آن در مریدین، کلرادوایالات متحده قرار دارد.وسترن یونیون خدمات متنوعی از جمله انتقال وجه فرد به Read more…

دسته اصلی

 آموزش رایگان طراحی گرافیکی در سایت ایزی دیزاین

آشنایی با سایت ایزی دیزاین ایزی دیزاین با نام لاتین Ezdesign برگفته از دو کلمه Ez (easy) + Design می باشد و مرجعی است که علاوه بر آموزش رایگان نرم افزار های گرافیکی از مانند Read more…

دسته اصلی

مزایای ورزش یوگا

یوگا ورزشی است که باعث افزایش کیفیت زندگی می‌شود و فواید زیادی به همراه دارد. این ورزش هم بر روی سلامت بدن و هم سلامت ذهن کار می‌کند. دادن یک عنوان خاص به یوگا مشکل Read more…