دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ناهنجاری مادرزادی

-3- روش جمع آوری اطلاعات:

کلیه نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس هرروز صبح توسط متخصص کودکان معاینه شده وناهنجاری های آن ها با استفاده از وسایل مخصوص تشخیص داده و سپس پرسش نامه که شامل اطلاعات دموگرافیک مادر و نوزاد وبرخی از عوامل احتمالی ایجاد کننده ناهنجاری  در نوزاد است توسط محقق تکمیل می گردد وسپس اطلاعات جمع آوری شده که شامل نوع ناهنجاری کوچک وبزرگ وارتباط برخی از عوامل ایجاد کننده ناهنجاری می باشد تجزیه وتحلیل می شوند، در ضمن با توجه به کل متولدین زایشگاه نیک نفس مشخص می شود.

6-3- ابزار پژوهش : یک برگ پرسشنامه که شامل اطلاعات دموگرافیک مادر ونوزاد وبرخی از عوامل احتمالی ایجاد کننده ناهنجاری در نوزاد است.وسایل گوشی مخصوص نوزادان مارک لیتمن ،مترنواری، وزنه دیجیتال، قد سنج مارکsecyدنیری،اتوسکوپ وافتالموسکوپ

7-3- روش تجزیه و تحلیل پژوهش: پس از ثبت داده های اولیه در برنامه16 spss باآمار توصیفی وتحلیلی شامل فراوانی درصد میانگین وانحراف معیار وآنالیز واریانت Anovaبه وسیله ی آزمون مجذور کای و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ناهنجاری مادرزادی

دسته‌ها: دسته اصلی