دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن (علت شناسی تا پیشگری)

مناطق فقیرنشین و گتوها هستند. در این مناطق راههاي دستیابی به موفقیت- اعم از قانونی وغیرقانونی- بسته است. وسایل دستیابی به موفقیت دردسترس نیست. در چنین حالتی محرومیت از وسایل به منظور دستیابی به اهداف، نزد افراد و جوانان رفتارهاي پرخاشگرانه و غیرعادي را باعث می شود و لذا جوانان این مناطق خود را از هر شکل یکپارچه سازي و ادغام اجتماعی دور می بینند. در چنین محله هایی چه یکپارچه سازي مجرمانه و چه یکپارچه سازي متعارف براي جوان ها بسته است. حتی براي مجرم شدن باند و تشکیلات ندارند چون همه چیز بهم خورده است(از هم گسیختگی اجتماعی).در این شرایط می توان گفت که جوانها نسبت به هر شکل بهنجارسازي وجامعه پذیري و سازگارسازي با محیط،سرکش می باشند و به لحاظ این سرکشی نسبت به نظام کنترل جرم با مجازات و دستگیري و محکومیت روبرو می شوند.در شرایطی که در یک محله سازمان یافته و داراي نظم اجتماعی، بزهکاران سازمان یافته می توانند از تعقیب پلیس ورفتن به زندان به طرق مختلف خود را رهایی دهند، در مناطق از هم گسیخته اجتماعی جوانها به حال خود رها شده اند وحمایت مالی در اختیار ندارند. بزهکاران این مناطق حمایت و کمکی در اختیار ندارند. پولی براي تطمیع( پلیس غیرقانونی)) یا گرفتن وکیل (قانونی ندارند. لذا نوجوانان بزهکار در این محله ها با سرکوبی شدید، دستگیري و محکومیت چون خود محله از انسجام برخوردار نیست این ” خرده فرهنگ تعارض آمیز ” روبرو هستند. به این خرده فرهنگ می گوییم خرده فرهنگ مجرمانه كه  انسجام ندارد. در چنین محله هایی آمار دستگیري مجرمین بالاست چون قابلیت و استعداد مجرمیت بالا ولی قابلیت سازگارسازي کم است. در این محله ها نهادهاي دولتی و جامعوي کنترل جرم ضعیف هستند. همبستگی گروهی و اجتماعی ضعیف است. در این خرده فرهنگ برخلاف نوع قبلی اصلاً وسیله دستیابی به اهداف (ولو مجرمانه) در دسترس افراد نیست. زندان بیشتر مملو از این دسته مجرمین است یعنی کسانی که نتوانسته اند خود را ظاهرالصلاح نشان دهند (برخلاف طبقه قبلی)

3- خرده فرهنگ کناره گیري یا فرار:

در این خرده فرهنگ افرادي دور هم جمع می شوند که شکست مضاعف راتجربه کرده اند. به این ترتیب که از سویی نتوانسته اند اهداف خود را با وسایل قانونی محقق نمایند و از سوي دیگر موفق نشده اند در دنیاي بزهکاري جذب و ادغام شوند. براي فرار از این شکست مضاعف به وسایلی روي آورده اند که این محرومیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن