دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن (علت شناسی تا پیشگری)

ماحصل اين تحليل درنگاه مرتن آن است که دست کم بخش قابل توجهي از ارزشهاي اجتماعي براساس نيازهاي انسان ها در درون جامعه ترسيم مي شود ، و بخش عمده اي از اين نيازها هم خود درخلال کنشهاي متقابل اجتماعي شکل مي گيرد. و بدين شکل فرد براساس مشاهدات خويش از داراييها و برخورداري هاي ديگران درجامعه، از يک سو نيازهاي جديدي را در درون خود احساس مي کند. و از وجود ابزارهاي بهتر و مناسب تر رفع نيازهاي جديد را در دورن خود احساس مي کند؛ واز وجود ابزارهاي بهتر و مناسب تر رفع نيازهاي پيشين خويش آگاه مي شود.

از سوي ديگر، درهمين اوضاع و احوال، دارايي هاي خود را دربرخورد هاي ديگران مقايسه مي کندو از نو به کار ترسيم نيازهاي خويش مي پردازد ، سرانجام اين مقايسه هم پيدايش وضعيتي است که احساس «محروميت نسبي » ناميده مي شود. شدت يا عمق و همچنين «گستردگي » آن درسطح جامعه ، زمينه شکل گيري آنومي درجامعه قلمداد مي شود (رفيع پور  1378، 28 – 37 )

گفتار پنجم: ديدگاه تضاد

ديدگاه تضاد به ماهيت جامعه و نظم اجتماعي، نقطه مقابل در ديدگاه کارکردگرايي است اين ديدگاه، نظم موجود درجامعه را هنجاري نمي پندارد و مدعي است که گونه هاي متفاوت سازمانهاي اجتماعي، همواره مانعي بر سر راه  تحقق هنجارها بوده اند. بر همين اساس ، قانون شکني يا نقض هنجارهاي صاحبان قدرت را نماد مقاومت و مبارزه طلبي سياسي به حساب مي آورد و کجروي را درهمين راستا تفسير و تحليل مي کند. وانگهي تعريف اجتماعي جرم و همچنين اجراي قانون، از جمله حاکميت طبقاتي به شمار مي آيد و کنترل اجتماعي عبارتست از گستره اعمال قدرت طبقات مسلط و ابزارهاي فشار طبقاتي (ستوده  1382، 131-132).

سخن مارکس درباب کجروي ، نمونه اي از تبيين هايي است که کجروي را درهمين بستر تعريف و تفسير مي کند، او از يک سو ، تحول يک جامعه را براساس توسعه فعاليتهاي اقتصادي درآن تحليل مي کند. و درهمان حال قشربندي راتعيين کننده ترين عامل مي دا ند استدلال او آن است که قشربندي هاي موجود در درون جامعه ، چگونگي توزيع منابع و امتيازات مادي را درميان اعضاي جامعه تعيين مي کند و برخي را از بدست آوردن چيزهايي که ديگران، حق برخورداري ازآن را دارند محروم سازد،

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن