دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

1 هكتار و كمتر

2-1/1

3-1/2

بيشتر از 3

بدون پاسخ

117

36

7

8

7

9/66

6/20

4

96

4

6/69

4/21

2/4

8/4

6/69

1/91

2/95

100

جمع 175 100 100

ميانگين : 16/1        ميانه : 1              مد :1             انحراف معيار : 86/0

كمينه : 5/0                         بيشينه : 4

ميزان درآمد از شغل توتون كاري

متوسط ميزان درآمد افراد مورد مطالعه از شغل توتون كاري در اين تحقيق، 530958 تومان در طول سال بوده است كه كمترين ميزان درآمد 50 هزار تومان و بيشترين ميزان درآمد 3 ميليون تومان بوده است، همچنين بيشترين فراواني افراد مورد مطالعه در خصوص ميزان درآمد در طبقه   100 تا 300 هزار تومان قرار دارد. ضمن اينكه بيش از 65 درصد از افراد مورد مطالعه كمتر از     500 هزارتومان در طول يك سال از شغل توتون كاري درآمد كسب مي نمايند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی