دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

ونقش خانواده،مدرسه واجتماع درپدیده بدحجابی مورد ارزیابی قرارگیردولذا برای رسیدن به اهداف فوق وبا بهره گیری ازیافته های پژوهش وترکیب آنهابایافته های پیشین به بررسی  فرضیه های تحقیق وبحث و تفسیر نتایج حاصله می پردازیم.

2-5-1- بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش

«دختران جوان و دانش آموزان نسبت به حجاب شناخت عمیق ندارند»

باتوجه به تحلیل استنباطی صورت گرفته دراین پژوهش که بوسیله نرم افزارspssصورت گرفته است بین شناخت دانش آموزان درخصوص حجاب وپذیرفتن آن به عنوان یک اصل اسلامی  ضریب  همبستگی  مثبت  وجود دارد و چون ضریب همبستگی  بین  آنها عدد 68/0

می باشد با اطمینان 95% می توان عنوان کرد که هر چه شناخت دانش آموزان نسبت به موضوع حجاب از نظر اسلام و ادیان الهی دیگر افزایش یابد به همان اندازه حجاب را به عنوان یک اصل اسلامی بیشتر رعایت می کنند. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که دانش آموزان و دانش پژوهان ما بطور متوسط با وظیفه خویش نسبت به پوشش و حجاب آشنا هستند و میانگین پاسخهای بدست آمده عدد127/3 را نشان میدهدوبه این معنی است که دختران جوان شناخت عمیق به این موضوع بطوریکه آگاهانه و مدبرانه آن را پذیرفته باشند ندارند.به عبارت دیگر می توان گفت این قشر اگر با تفکر یا اندیشه ای که در برابر اندیشه اسلامی آنان است قرار گیرند توانائی دفاع از تفکر وعقیده خود را ندارندوممکن است براحتی تحت تاثیر اندیشه مقابل قرارگرفته ویاآن را بپذیرند.

اگر آمار بدست آمده از پژوهش را به تفصیل بیان کنیم ملاحظه می نمائیم که تنها تعداد 172 آنهاست انتخاب نموده اند و این تعداد افراد تنها ، 7% ازجامعه آماری ماراتشکیل می دهند.

پس فقط 7%دختران جوان آگاهانه به پوشش اسلامی عقیده دارند و یابدان عمل می نمایند.

624 نفر یا 24% دانش آموزان و دانش پژوهان بطور زیاد به این موضوع عقیده دارند.

با تلفیق نظرات این دو گروه افرادی که به موضوع پوشش و حجاب به طور زیاد یا خیلی زیاد عقیده دارند تنها 31% جامعه آماری ما را تشکیل می دهند.

بنابراین 69% جامعه آماری ما یا بطور متوسط نسبت به حجاب اسلامی که وظیفه یک زن مسلمان است آگاهی دارندو یا اطلاعات کمی نسبت به این موضوع دارند و یا هیچ اطلاعی نسبت به آن ندارند.بنابراین فرضیه ما که عبارتست از :«دختران جوان و دانش آموزان ما شناخت عمیق نسبت به حجاب اسلامی ندارند»قابل اثبات است.

 

2-5-2- بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش

((برنامه های فرهنگی رسانه های گروهی باعث ترویج بدحجابی در میان دختران شده است.))

یکی از مهمترین عوامل اثر گذار در فرهنگ مردم رسانه های گروهی مانند صداو سیما، سینما، روزنامه، مجلات و …. می باشد. مخصوصاً صداو سیما که در منازل تمامی اقشار وجود دارد ونقش بسیار مؤثری در فرهنگ سازی جامعه عهده دار می باشد.

در این پژوهش در قالب طراحی 4 سئوال نقش برنامه های سینما ،صداو سیما،ماهواره و فیلمهای ویدئوئی وCD در ترویج بدحجابی 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

دسته‌ها: دسته اصلی