دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

جدول 29 – 2 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين

سطح سواد و ميزان نيازهاي آموزشي

سطح معني داري ضريب همبستگي شماره فرضيه
292/0 083/0 5

با توجه به نتايج حاصل از ضريب همبستگي بين دو متغير سطح سواد و ميزان نيازهاي  آموزشي ـ ترويجي توتون كاران مي توان عنوان نمود كه بين دو متغير مذكور در سطح 5 درصد خطا رابطه معني داري وجود ندارد. لذا فرض تحقيق مبني بر وجود رابطه رد و فرض صفر مورد قبول واقع مي گردد به عبارت ديگر سواد توتون كاران تاثيري در ميزان نيازهاي آموزشي آنان نداشته است اين شايد به آن دليل باشد كه تعداد زيادي از توتون كاران بي سواد مي باشند.

7ـ بين سطح زيركشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران رابطه معني داري وجود دارد.

جدول 30 – 4 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين

سطح زيركشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي

سطح معني داري ضريب همبستگي شماره فرضيه
000/0 312/0 7

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا