دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن (علت شناسی تا پیشگری)

مدعی است اعمال و ارزش های مجرمان  را اصولا نیرو ها و عوامل فراگیر موجود در سطح جامعه تعیین می‌بخشد. هم چنین اینکه این دسته افراد چندان مجالی برای صورت دادن گزینش هایی آگاهانه درباره ی گزینه ی اجتماعی در دسترس خود ندارند.

نظریه ی فشار عمدتا با تکیه بر مفاهیم متعارف به تعریف جرم می پردازد اما این پدیده را صرفا به چشم رفتاری نمی نگرد که نقض رسمی به حساب می آید بلکه  دو مفهوم جرم وکجروی را در ابعاد فراگیرتر مورد توجه  قرار می دهد به تعبیر دقیق تر این نظریه هر گونه سرپیچی از وفاق عمومی موجود درباره ی ارزش ها  و هنجارها ی  جامعه را جرم می داند افزون براین ادعا می کند که با تکیه بر تعریف یاد شده و با توجه به بالا بودن شمار اعمالی که نظام جزائی رسمی ازکشف آنها ناتوان است آنچه از اهمیت برخوردار می شود آن است که با توسل به شیوه های جایگزین از جمله بررسی های پیمایشی بزه دیدگان و هم چنین مطالعات خود گزارشی به سنجش پدیده ی جرم طبیعی  بپردازیم درخصوص علت جرم سخن اصلی نظریه ی فشار آن است که باید این پدیده را ناشی از گسست اجتماعی یا فرآیندهای اجتماعی به حساب آورد که نشان دهنده ی وجود نوعی فشار اجتماعی در درون جامعه است .

این دیدگاه هم چنین برآن است که فشارها یا سر چشمه های  تنش، طبیعتی اجتماعی دارد نه فردی نکته ای بدین معنا که علت جرم را باید در درون آن دسته از ساختارهای اجتماعی و یا نظام های ارزشی دیدکه از لحاظ اجتماعی وضعیتی آسیبی دارد سرانجام نظریه پردازان فشار برآنند که این آسیب اجتماعی فراگیر بهترین تبیین را درباره ی جرم به عنوان یک مسأله ی اجتماعی به دست می دهد. کانون عمده ی تحلیل در نظریه های فشار بر فشارهایی متمرکز است که با فرصت های ساختاری و فرآیندهای فرهنگی پیوند دارد

گاه از نظریه ی فشار با نام نظریه ی فرصت اشاره می شود نظریه ای که با این  ادعا وجود فرصت های محدود شده یا فرو بسته می تواند سبب شود تا برخی افراد برای دست یافتن به مزایای مطلوب اجتماعی در طلب وسایل و شیوه های جایگزینی از جمله راه های مجرمانه برآیند دومین  رویکرد کلی موجود در این حوزه این نکته را به آزمون می کشد که در اوضاع و احوال گوناگون اجتماعی افراد چگونه با کسانی که در برداشت های فرهنگی مربوط به رفتارهای پذیرفتنی و ناپذیرفتنی با آنان سهیم هستند پیوند خورده  و به

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

دسته‌ها: دسته اصلی