دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان

نظر مديران همراه خواهد بود. بنابراين از مقدمات فوق چنين نتيجه گيري مي شود كه ارزشيابي كار آئي سازماني در وهله نخست منوط به ارزشيابي كار مديران توسط خود آنها است. و در وهله دوم ارزشيابي كاركنان توسط مديران است و در مرحله نهايي ارزشابي كار آئي و كار آمدي سازماني توسط كادري مجرب و متخصص خواهد بود كه آنها را كارشناسان امور ارزشيابي در اداره امور پرسنلي سازمانها مي شناسند.

تعاريف ارزشيابي:

(ارزيابي شايستگي كاركنان عبارت است از سنجش سيستماتيك و منظم كار افراد در رابطه با نحوه انجام وظيفه آنها در مشاغل محوله و تعيين پتانسيل موجود در آنها جهت رشد و بهبود) (فرآيند ارزشيابي عبارت است از يك سلسله اقدامات رسمي است كه به منظور بررسي عملكرد كارمند در فاصله زماني معين و شامل تمامي رفتارهاي فردي در ارتباط با كار كرد  او در آن دوره ي زماني مي شود.[1]

(ارزيابي عبارت است از سنجش نسبي عملكرد انساني در رابطه با نحوه  ي انجام كار مشخص در ي دوره ي زماني معين, در مقايسه با استاندارد انجام كار و همچنين تعيين استعداد و ظرفيتهاي بالقوه ي فرد به منظور برنامه ريزي در جهت به فعاليت در آوردن آنها )[2]

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان