دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین تفاوت سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی

R تنظيم مي‌شود افراد مشكوك را مورد بررسي قرار مي‌دهند و در نتيجه اعتبار و پايايي پرشنامه فوق نيز تعيين مي‌شود. براساس تحقيق فوق ميزان شيوع اختلالات خلقی 75/11% و اختلال اضطراب 08/8% برآرود شده. همچنين ارتباط معني داري بين متغيرهاي سن و جنس ـ تحصيلات ـ وضعيت تاهّل ـ وضعيت اشتغال و سابقه بيماري رواني در خانواده فرد مورد بررسي يا ميزان ابتلاي‌ايشان به بيماري رواني گزارش كرد و در بررسي پايايي پرسشنامه سلامت عمومي‌28 سوالي با روش بازآزمايی معني داري را بالاتر از 001/0 نشان دادند. حساسيت 88% و ويژگي 78% براي مردان با نقطه برش 22 و حساسيت 88% و ويژگي 79% براي زنان با نقطه برش 21 عنوان شد. همچنين شيوع اختلالات 5/31% و براي مردان 2/15% گزارش نمودند (بالاهنگ ـ و همكاران، بررسي همه گير شناسي اختلال رواني در شهر كاشان ـ فصلنامه انديشه و رفتار، سال دوم، شماره 4 ـ1375 ص 27ـ19

صداقتي (1376) نيز به منظور بررسي سلامت رواني دانشجويان ورودي سال 77ـ1376 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 998 نفر از كليه رشته هاي پذيرفته شده را با آزمون GHQ 28 سوالي و بررسي مشخصات دموگرافيك مورد آزمون قرار داد. نتايج حاصله از‌اين تحقيق حاكي از شيوع اختلالات در بين‌اين دانشجو.يان 75/12% مي‌باشد كه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:تعیین تفاوت سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی

دسته‌ها: دسته اصلی