دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

% آنها این نقش را متوسط و 4% دانش آموزان این تأثیر را کم و هیچ بیان کردند.

4- به منظور مشخص کردن تأثیر حجاب اقوام وهمسایگان بر روی حجاب دانش آموزان و دانش پژوهان تعدادیک سئوال در پرسشنامه تحقیق تدوین گردید و میانگین پاسخهای بدست آمده در این موردعدد6/2 می باشد. به عبارت دیگرمی توان بیان نمود که 23% دانش آموزان رعایت حجاب توسط اقوام و همسایگان را برروی حجاب خود زیاد و خیلی زیاد، 25% آنها متوسط و 49% دانش آموزان این تأثیر را کم و هیچ ارزیابی کردند.

بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان عنوان نمود که همسایگان و اقوام تأثیر معنی داری بر حجاب دانش آموزان و دانش پژوهان ندارند .

5- برای مشخص نمودن میزان موفقیت دختران دارای پوشش اسلامی در امر ازدواج و مقایسه آنها بادخترانی که پوشش نامناسب دارند سئوالاتی در پرسشنامه  تدوین  گردید  نتایج  بدست  آمده از ارزیابی این سئوالها  نشان می دهد  که 17%  دانش آموزان معتقدند دخترانی که پوشش نا مناسب دارند به میزان زیاد و خیلی زیاد در امر ازدواج موفق هستند، 36% دانش آموزان معتقدند این افراد به طور متوسط در ازدواج موفق هستند و 47% آنها عقیده دارنددخترانی که دارای پوشش نا مناسب هستند به مقدار کم و یا هیچ موفقیتی در امر ازدواج ندارند.علاوه براین مطلب نتایج تحقیقات در این پژوهش نشان می دهد مردان در امر ازدواج به مقدارزیاد برای رعایت پوشش توسط دختران ارزش قائلند و میانگین پاسخها در این خصوص عدد 4 می باشد به عبارت دیگر می توان گفت که 69% دانش آموزان معتقد هستند مردان در امر ازدواج به رعایت پوشش دختران به میزان زیاد و خیلی زیاد توجه دارند، 24% افراد توجه مردان به رعایت حجاب دختران در امر ازداوج را متوسط و 7% آنها توجه مردان به حجاب دختران را کم و هیچ ارزیابی کردند. برای بررسی بیشتر در این خصوص ضریب همبستگی بین رعایت حجاب توسط دختران و توجه مردان به پوشش کامل زنان در امر ازدواج محاسبه گردید و 79/0 بدست آمد بنابراین با اطمینان 95% می توان گفت که بین ارزش گذاری مردان به پوشش دختران در امر ازدواج و رعایت حجاب دختران همبستگی قوی مثبت وجود دارد و هر چه مردان ارزش گذاری بیشتری برای حجاب داشته باشند زنان نیز بیشتربه رعایت حجاب توجه خواهند کرد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

دسته‌ها: دسته اصلی