دانلود پایان نامه

 

 

 

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

وکلا و سایر آثار دارای خصوصیات مشابه» را مورد حمایت قرار داده است. نحوه نگارش این بند از ماده 2-112 قانون مورد اشاره ، نشان می دهد آنچه ذکر شده جنبه تمثیلی دارد و می تواند سایر اشکال آثار شفاهی را هم در بر گیرد. در حقوق آلمان نیز قسمت الف ماده 1-2 قانون مالکیت فکری، از آثار شفاهی تحت عنوان « آثار زبانی مثل سخنرانی ها» حمایت کرده است. در مقایسه به نظر می رسد حقوق فرانسه با صراحت بیشتری از این آثار حمایت کرده است. در حقوق انگلستان ماده 103 قانون حق تکثیر و طراحی و اختراعات سال 1988، به جای شمارش آثار شفاهی و بیان برخی مصادیق آن، اثر ادبی را اعم از اینکه به صورت مکتوب، شفاهی یا کلامی باشد، مورد حمایت قرار داده است. بدیهی است تعیین مصادیق آثار شفاهی در هر مورد با دادگاه خواهد بود. کنوانسیون برن سال 1886 و اصلاحات بعدی آن، در قسمت 1 بند 2 خود، به جای حمایت مستقیم از آثار شفاهی، نوشته های مربوط به کنفرانسها، خطابه و سخنرانیها را مورد حمایت قرار داده است. در نقد این حکم باید گفت که کنوانسیون برن از یک سو آثار شفاهی را به کنفرانسها، خطابه

دسته‌ها: دسته اصلی