دانلود پایان نامه

مؤلف و حقوق مجاور در جامعه اطلاعاتی، همان طور که از نام آن پیداست با هدف حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری از جمله حقوق مجاور در بازار داخلی اتحادیه اروپا به ویژه با توجه به اهمیت
خاصی که به جامعه اطلاعاتی و محیط الکترونیکی داده شده ( بند 1 ماده 1) تدوین شده است.
این دستورالعمل هیچ گونه خدشه ای به مقررات اروپایی ناظر بر حمایت های حقوقی از برنامه های رایانه ای، پایگاه های داده و سایر مقررات ناظر بر حمایت از آثار ادبی و هنری و حقوق مجاور نمی زند ( بند 2 ماده1).

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

ماده 8 این دستورالعمل ناظر به لزوم پیش بینی بند 1 این ماده: « کشورهای عضو، باید ضمانت اجراها و راه های اعتراض مناسب در مقابله با زیان هایی که به حقوق و تکالیف مقرر در این دستورالعمل وارد می شود پیش بینی کنند و تدابیر لازم را برای اجرای آن اتخاذ نمایند. این ضمانت اجراها باید مؤثر، متناسب و پیشگیرانه باشند».

 

از این ماده به خوبی بر

دسته‌ها: دسته اصلی