دانلود پایان نامه

کنندگان
در این قسمت پنج معیار اصلی شامل:
قیمت
تحویل به موقع
انعطاف پذیری
هزینه حمل و نقل
کیفیت
به صورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفتند و داده ها وارد نرم افزار Expert choice شدند و وزن های هر یک از معیارها به گونه ای که در زیر نشان داده شده اند، بدست آمد. همان گونه كه در جدول 4-3 آورده شده است، در اين مقايسه زوجي (دو به دو) بيشترين وزن مربوط به معيار قیمت با مقدار342/0 مي باشد و بعد از آن به ترتيب معيارکیفیت با وزن 236/0 ، معيار هزینه حمل و نقل با وزن 187/0 ، معیارهای تحویل به موقع با وزن 118/0 و انعطاف پذیری با وزن 118/0 در اولويت هاي بعدي قرار دارند. در اين ماتريس تصميم گيري نرخ ناسازگاري06/0 بوده كه كمتر از 10/0 است بنابراين ناسازگاري شاخص ها قابل قبول است و نشان دهنده اين است كه نظرات در مورد اهميت نسبي معيارهاي اصلي سازگارند.
جدول 4-3- اولویت بندی معیارهای اصلی با استفاده از روش AHP
اولویت
معیار
وزن
1
2
3
4
5
قیمت
کیفیت
هزینه حمل و نقل
تحویل به موقع
انعطاف پذیری
342/0
236/0
187/0
118/0
118/0

4-3-2- تعيين اهميت نسبي زير معيارهاي انعطاف پذيري
در اين قسمت زير معيارهاي انعطاف پذيري شامل انعطاف پذيري در حجم و انعطاف پذيري در بهبود كيفيت دو به دو مورد مقايسه قرار گرفتند. با توجه به نتايج بدست آمده به كمك نرم افزار Expert choice ، زير معيارهاي انعطاف پذیری در بهبود کیفیت با وزن نسبي 667/0 و انعطاف پذیری در حجم با وزن نسبي 336/0 در اولويت اول و دوم قرار دارند كه اين اولويت بندي در جدول 4-5 نشان داده شده است. نرخ ناسازگاري اين مجموعه0.018 بدست آمده كه نشان دهنده سازگاري نظرات مي باشد.
جدول 4-5- اولویت بندی زیرمعیارهای انعطاف پذیری با استفاده از روش AHP
اولویت
معیار
وزن
1
2
انعطاف پذیری در بهبود کیفیت
انعطاف پذیری در حجم
667/0
336/0
و سرانجام اولویت های کلی معیارهای انتخاب تامین کنندگان در شرکت اسنوا اصفهان در جدول 4-6 نشان داده شده است که بر این اساس معیار قیمت با وزن نسبی 342/0 بیشترین اهمیت و معیار انعطاف پذیری در حجم با وزن نسبی 040/0 کمترین اهمیت را در انتخاب تامین کننده دارد.

جدول 4-6- اولویت بندی نهایی معیارها در شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از روش AHP
اولویت
معیار
وزن
1
2
3
4
5
6
قیمت
کیفیت
هزینه حمل و نقل
تحویل به موقع


0 Comments

No Comment.