دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

عابدیان، 2005؛ سهیل و چادهری[1]، 2004؛ جعفری، لیاقت دار و عابدی، 2004؛ فرهادی ، جواهری و غلامی، 2005) رشته تحصیلی (راتانا سریپونگ و وانگ[2]، 2011؛ عیاش – عبدو[3]، آلامودین، 2007؛ فرهادی، جواهری و غلامی، 2005؛ ظهور و فکری، 2004؛ نوری، مکری، محمدی فر و یزدانی، 2002) معدل (جعفری ، لیاقت دار و عابدی، 2004)، در تبیین بهزیستی ذهنی مورد بررسی قرار گرفته است. از سویی، برخی پژوهشگران مانند اندروز و ویسی[4] (1976؛ به نقل از دارایاپا، 2011)، نشان دادند که عوامل جمعیت شناختی (سن، جنس، درآمد، تحصیلات، نژاد، وضعیت تأهل) تنها حدود 8 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین می کند. از سویی، بیچ و فنچام[5] (1994؛ نقل از داتیلیو[6]، 2010؛ ترجمه اصغری و همکاران، 1393) نقش عاطفه مثبت را در روابط مورد بررسی قرار داده اند که نتایج مطالعه آنها نشان می دهد که افرادی که سطح بالایی از عاطفه مثبت را تجربه می کنند، حس بهتری از خوب زیستن و نفوذ اجتماعی دارند. در نتیجه، بیچ و فنچام (1994) پی بردند که افرادی با عواطف مثبت، خلق مثبتی دارند و تعامل اجتماعی و صمیمیت جنسی آنها نیز بیشتر است.

 

عاطفه ناخوشایند یا منفی

عاطفه ناخوشایند، بعد دیگر بهزیستی ذهنی است که دربر گیرنده هیجاناتی مانند احساس شرم، گناه، غم، اضطراب، افسردگی و خشم می باشد، که به شکل موقّتی در فرد به وجود می آید و مانند عاطفه خوشایند بعد از مدّتی از رخ دادن واقعه، دوباره فرد به خطّ پایه باز می گردد و بیشتر مرتبط با محرک های تنبیهی (مثل رویدادهای بد، جر و بحث ها و عذاب ها) است که در هر روز فرد ممکن است با آنها مواجه شود (وین و همکاران، 1989؛ نقل از شعبانی،1391). همچنین دینر و همکاران[1]. Suhail & Chaudhry

[2]. Ratanasiripong & Wang

[3]. Ayyash – Abdo & Alamuddin

[4]. Andrews & Withey

[5]. Beach & Finchem

[6]. Dattilio

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه :نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

دسته‌ها: دسته اصلی