دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

گرایی که دربرگیرنده لذت ها و امیال جسمی و ذهنی است، توجه دارند (کانمن[1] و همکاران، 1999؛ دینر و لوکاس، 2008؛  نقل از گارسیا و ارلندسون، 2011). در حقیقت دیدگاه غالب بین روانشناسان لذت گرا این است که بهزیستی، شامل شادکامی ذهنی است و به تجربه لذت در مقابل ناخوشی مربوط می شود که دربرگیرنده تمام قضاوت های فرد دربارۀ عناصر خوب و بد زندگی است. کانمن و همکاران (1999) روانشناسی لذت گرایی را به عنوان مطالعه آنچه که زندگی و تجربیات را خوشایند یا ناخوشایند می سازد، هستند، وقتی که ارضاء می شوند ممکن است بهزیستی به همراه نداشته باشند. گرچه این تمایلات باعث لذت می شوند اما برخی از پیامدهای آن برای مردم خوب نیستند و به تقویت آسایش[2] و سلامتی منجر نمی شوند. بنابراین، در این رویکرد، شادکامی ذهنی را نمی توان با بهزیستی، یکسان در نظر گرفت. واترمن (1993؛ نقل از دارایاپا، 2011) اظهار می دارد در حالی که شادکامی از لحاظ لذت گرایی تعریف شده، مفهوم سعادت گرایی از افراد می خواهد که مطابق خودِ واقعی شان زندگی کنند. او معتقد است که سعادت وقتی به وجود می آید که فعالیت های افراد با ارزش های آنها سازگار باشد. تحت چنین شرایطی افراد ممکن است به شدت احساس سرزندگی و خشنودی کنند و همانطوری که واقعاً هستند زندگی کنند حالتی که واترمن آن را بیانگرِ شخصی[3] می نامد. واترمن به لحاظ تجربی نشان داد که شاخص های خشنودی لذت گرایانه و بیانگری شخصی، همبستگی قوی با یکدیگر دارند اما با این وجود نشان دهندۀ انواع متمایزی از تجربه بودند. مثلاً در حالی که شاخص های لذت گرایانه با ارضاء سائق همراه هستند، بیانگری شخصی بیشتر مربوط به فعالیت هایی است که با رشد و پیشرفت فردی همراه است. علاوه بر این ” بیانگری شخصی” بیشتر با تلاش کردن و مبارزه طلبیدن همراه است در صورتی که خشنودی از روی لذت جویی بیشتر با آسوده بودن، دوری از مشکلات و شادبودن همبسته است.

ریف و سینگر[4](1998)، موضوع بهزیستی را در جریان رشد و تحول انسان مورد بررسی قرار داده اند، با الگو گرفتن از ارسطو، بهزیستی را صرفاً به معنای دست

[1]. Khakman

[2]. Wellness

[3]. Personal Epressiveness

[4]. Ryf & Singer

 روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه :نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

دسته‌ها: دسته اصلی