دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی

نظریه خلق و خو فرض می کند یک رابطه مستقیم بین صفات شخصیت و عاطفه وجود دارد که از وقایع یا تجربه های زندگی ناشی نمی شود. بسیاری از این نظریه پردازان، برونگرایی و روان رنجوری را از طریق دو سیستم انگیزشی مورد بررسی قرار داده اند (تلجن[1]، 1985؛ کارور، شوتون و چییر[2]، 2000؛ الیوت و ترش[3]، 2002؛ نقل از لارسن و اید، 2008) فرضیه ای که توسط گری (1970 و1981؛ نقل از لارسن و اید، 2008) مورد پژوهش قرار گرفت. مطابق با نظریه گری، بسیاری از تغییرات در شخصیت را می توان از طریق سه سیستم اساسی توضیح داد: سیستم فعال سازی رفتار[4]؛ واکنش نسبت به علائم شرطی پاداش و غیر تنبیهی را تنظیم می‌کند، سیستم بازداری رفتار[5]؛ واکنش نسبت به علائم شرطی تنبیهی و غیرپاداشی را تنظیم می کند، سیستم جنگ _  گریز[6] ؛ واکنش نسبت به علائم غیرشرطی تنبیه و غیر پاداش را تنظیم می کند. در ابتدا، گری (1970 , 1981) استدلال کرد که برونگرایی منعکس کننده قدرت نسبی سیستم فعال سازی رفتار در مقابل سیستم بازداری رفتار است تصور می شود برونگراها سیستم فعال سازی رفتار پر قدرتی دارند و درونگراها سیستم بازداری قوی ایی دارند و روان رنجورها منعکس کننده قدرت ترکیبی از دو سیستم هستند. با توجه به این مدل، برونگراها باید مستعد تجربه کردن هیجانات مثبت موقعیّت گرایش باشند، در حالیکه درون گراها باید مستعد تجربه کردن هیجانات منفی موقعیت کناره گیری باشند. نوروتیک ها باید همه هیجانات را با شدّت بیشتری تجربه کنند. در حالیکه افراد باثبات هیجانات را با شدت کمتر تجربه می کنند. بعدها گری، این مدل را تجدیدنظر کرد و نشان داد که بعد برونگرایی _  درونگرایی بیشتر با تفاوت های فردی در سیستم فعال سازی هستند که می تواند بهزیستی ذهنی را پیش بینی نماید (لوکاس و دینر، 2008؛ نقل از گارسیا و ارلندسون، 2011). به نظر می رسد، برونگرایی، بهزیستی ذهنی را تحت تأثیر قرار می دهد زیرا با هیجان مثبت[1]. Tellegen

[2]. Carver , Sutton & Scheier

[3]. Elliott & Thrash

[4]. Behavioral Activation System (BAS)

[5]. Behavioral Inhibition System (BIS)

[6]. Fight–Flight System  (FFS)

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه :نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

دسته‌ها: دسته اصلی