دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

4-3-13-  ميزان باقي مانده در كاربرد مقادير مختلف سم پرمترين

نتايج حاصل از مقايسه ميانگين ها (نمودار 4-17) نشان مي دهد كه با افزايش مقدار دز مصرفي سم از 5/0 ليتر به 5/1 ليتر در هكتار مقدار باقي مانده سم به طور معني داري افزايش يافته است. بين دو مقدار 1 و 5/1 ليتر در هكتار اختلاف معني داري در مقدار باقي مانده سم در ماتريكس گوجه مشاهده نگرديد. همچنين هر سه دز مصرفي از نظر باقي مانده سم در عصاره با حداكثر مقدار مجاز سم در گياه به طور معني داري در حد پايين تري قرار داشتند. به طوري كه ميزان باقي مانده سم در ماتريكس گوجه با دز مصرفي 5/1 ليتر سم در هكتار، 35-32 درصد نسبت به حداكثر مقدار باقي مانده مجاز (100pbb) كمتر بود.

نمودار4-16) ميزان باقي مانده سم  permethrinدر نمونه

ستون هايي كه در يك حرف مشترك هستند داراي اختلاف آماري در سطح 5 درصد نمي باشند

 

4-3-15- ميزان باقي مانده در كاربرد مقادير مختلف سم سايپرمترين

نتايج حاصل از بررسي ميانگين ها (نمودار4-19) نشان مي دهد كه با افزايش ميزان دز سم مصرفي از 75 سي سي به 300 سي سي در هكتار، به طور معني داري باقي مانده سم در ماتريكس گوجه فرنگي افزايش يافته و مصرف 300 سي سي سايپرمترين در هكتار باعث افزايش 5/2 برابري نسبت به دز مصرفي 150 سي سي در هكتار شده است. از طرفي مقدار باقي مانده هر سه دز مصرفي در ماتريكس گوجه فرنگي نسبت به حداكثر مقدار مجاز (MRL) بالاتر بوده به طوري كه مصرف مقادير 75، 150 و 300 سي سي در هكتار به ترتيب 5، 9 و 13 برابر حد مجاز حاوي اين نوع سم در ماتريكس گوجه بوده اند.

نمودار4-18) ميزان باقي مانده سم  cypermethrinدر نمونه

ستون هايي كه در يك حرف مشترك هستند داراي اختلاف آماري در سطح 5 درصد نمي باشند

 

 

 

17-3-4 – ميزان باقي مانده در کاربرد مقادير مختلف سم ايندوکساكارب

نتايج حاصل از مقايسه ميانگين ها نمودار(4-21) نشان مي دهد با افزايش دز مصرفي از 150 سي سي به 250 سي سي در هکتار، مقدار سم موجود در عصاره گوجه افزايش يافته بطوري که بين دزهاي مصرفي 150 و 200 سي سي در هکتار اختلاف معني داري از نظر ميزان باقي مانده در عصاره وجود نداشته، ولي هر دوي اين مقادير با دز مصرفي 350 سي سي در هکتار اختلاف معني داري داشته است. نتايج نشان مي دهد مصرف دزهاي مصرفي 150 و 200 سي سي از نظر ميزان باقي مانده با حداکثر ميزان مجاز سم هيچ گونه اختلاف معني داري نداشته ولي مصرف مقدار بالاتر 350 سي سي در هکتار بطور معني داري ميزان سم را در عصاره گوجه نسبت به حداکثر مجاز افزايش داده است.

 

نمودار4-20) ميزان باقي مانده سم  indoxacarbدر نمونه

ستون هايي كه در يك حرف مشترك هستند داراي اختلاف آماري در سطح 5 درصد نمي باشند

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی