دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

  

خارجی می اسناداین قانون دردوره چهارم مجلس نسخ وقانون دیگری به نام قانون ثبت اسنادواملاک در126ماده در21/0/1302به جای آن تصویب شد.دراین قانون قیدشده بودکه اداره کل ثبت اسنادواملاک برای دومنظورتشکیل می شود:

1-ثبت املاک تااینکه مالکیت مالکین وحقوق صاحبان حق نسبت به آنها رسماتعیین ومحفوظ گردد.

2-ثبت اسنادبرای اینکه رسمادارای اعتبار شود.

اداره مذکورتابع وزارت عدلیه بوده ورئیس کل آن به پیشنهادوزیرعدلیه وفرمان شاه منصوب می شده است.ضمنادراین قانون مقررگردیده بوده اسنادثبت شده بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجرامی باشد.این قانون هم به لحاظ نقایصی که داشت وثبت اسنادطبق آن اختیاری بودازآن استقبالی نشد.[1]

درتاریخ 13/11/1307قانون تشکیل دفاتراسنادرسمی در20ماده مصوب شدودرتاریخ 21/11/1308قانون دیگری به نام قانون ثبت اسنادواملاک در256ماده وضع گردیدکه درآن طبق ماده 255اکثرقوانین قبلی نسخ وثبت املاک الزامی شدوبه موجب ماده175آن ثبت اسنادبوسیله اداره ثبت وکارمندان ثبت بعمل می آمد.[2]

ناگفته نمانداولین دفاتراسنادرسمی دراداره ثبت مربوطه مستقروجزوتشکیلات ثبت بودندوصاحبان دفتر هم کارمندثبت بودند واگر کسی قصدتنظیم سندمعامله راداشت بایدبه اداره ثبت مراجعه می کرداین وضع تابهمن 1307ادامه داشت در1308دفاتراسنادرسمی خارج ازاداره ثبت تشکیل شدولی بازهم درخصوص معاملات مربوط به  ثبت شدکه دفتراملاک مردم بایستی به اداره ثبت مراجعه می کردندتادر21/11/1308قانون 1307نسخ فصل سوم : مفاهیم

مبحث اول :تعریف سند

درابتدالازم است واژه سندازدودیدگاه تعریف شود

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند

واژه سنداززبان عربی واردزبان فارسی گردیده است ودرهردوزبان ازجمله معانی ارائه شده برای آن از این قراراست :آن قسمت ازکوه که مقابل شخص قرارگیرد تکیه گاه هرتعهدقانونی که برقراردادی مشترک متکی باشد آنچه بدان اعتمادکنند حجت نوشته مکتوب که داین به مدیون دهدنوشته ای که وام یاطلبی رامعین کند.[3]

[1] – خسروی‚ وحید‚ همان منبع پیشین

[2] – اختری محمدعلی ‚همان منبع پیشین

[3]– لغت نامه علامه دهخدا


 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق : بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران

دسته‌ها: دسته اصلی