دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی

 

دول عضو سازمان تاکید شده است. آنگاه در بند آخر به تمامیت ارضی و وحدت سیاسی دول عضو تاکید می­کند. لیکن شرطی در همین پاراگراف قرار می­دهد و آن این است که حکومت­ها باید در خصوص مردم سرزمین خود هیچ­گونه تبعیض از حیث نژاد، عقیده، یا رنگ پوست اعمال ننماید و نمایندگی­های هم آنها را با لسویه برعهده داشته باشند. متن این پاراگراف چنین است. «هیچ یک از بندهای فوق مشوق تجزیه و یا خدشه دار کردن جزئی یا کلی تمامیت ارضی ویا وحدت سیاسی حاکم و مستقل که نمایندگی کل مردم متعلق به سرزمین خود را بدون تمایز از حیث نژاد، عقیده یا رنگ پوست به عهده دارند، نخواهد گردید و چنین دلالتی ندارد».

به اعتقاد طرفداران «حق جدائی مشروط» این پاراگراف نوعی تعادل بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی ایجاد می کند؛ یعنی تا زمانی که حکومت مرکزی در خصوص گروه های قومی اعمال تبعیض ننموده و یاحقوق بشری آنها را به صورت مداوم وسیستماتیک نقض نکرده است ،گروه قومی حق جدا شدن واعمال تعیین سرنوشت خارجی را نخواهد داشت وهمچون دیگر افراد درون آن کشور تنها از «حق تعیین سرنوشت داخلی» برخوردار خواهند بود اما زمانی که حکومت در خصوص آنها تبعیض روا دارد و به طور سیستماتیک حقوق اساسی شان را نقص نماید، آنگاه گروه قومی از «حق تعیین سرنوشت خارجی» بهره مند شده و می توانند از کشور ناقص حقوقشان جدا شوند.

پروفسور سلر[1] استاد دانشگاه با تیمور(دانشکده حقوق بین‌المللی تطبیقی )نیز چنین بیان میدارد :

«عدالت مستلزم آن است که حقوق بین‌الملل تمام اشخاص را از حقوق اساسی و بنیادین از جمله داشتن حکومت دموکراتیک بهره مند سازد وهنگامی که این حق از سوی حکومت مورد انکار قرار گرفت، اجرای راه حل های مختلفی از جمله «حق جدا شدن»[2] را برای آنها مقرر می دارد. با در نظر نداشتن این عدالت «حقوق بین‌الملل» مشروعیتی ندارد و صلح نمی­تواند برقرار و بردوام باشد . »

پروفسور آنتونیوکاسسه نیز اگرچه جدایی برای جبران را می­پذیرد، آن را محدود به فرضیه­ی فوق­العاده محدوده می­داند: در شرایطی که مقامات یک دولت دارای حق حاکمیت با احراز حق مشارکت یک گروه حقوق بنیادین توجیه نمود؛ چه آنکه تردیدی نسبت صربها در طول دهه 1990 به صورت سیستماتیک حقوق بشرمردم کوزوو از جمله حق حیات آنان را نقض کرده بودند و مداخله ناتو برای توقف کشتار آنان براساس تئوری مداخله بشر دوستانه توجیه گردید .با این وجود بایستی خاطر نشان نمود که نظریه حق جدائی برای جبران دارای بهره­هائی از حقیقت، مخصوصا در حقوق بین‌الملل نوین می­باشد و با توجه به

[1] .Seller

[2] .Separation

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی