دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : دیوانه و دیوانگی در ادبیّات فارسی تا پایان قرن هفتم

 

نهتنهاديوانگيآن­هاجنونيبي­معناوبيمارگونه تلقيمي­­گرديد،بلكهحكاياتآناننيزتبديلبه «لطایف و الطوایف» و «فکاهی» و داستان­هاييبرايسرگرميوخنداندنمردمبهكارمي­رفت.

عطّاردر حکایاتی خود از زبان دیوانگانفرافكنيمي­كندواحياناًسخنانيراكهبهعنوانعاقلنمي­تواندبيانكند،در قالبسخنانيكديوانهرنددرحكايتخوداظهارمي­كندوبسياريازافكارمردمو هنجارهايرايجرابهبادانتقادمي­گيردواينالبتهتعاملبينبعدناخودآگاهوخودآگاه خودشاعريعنيعطّاراستكهدرخوانندهنيزاثرمي­كندوبهدرونوينيزراه مي­يابد. سخنانورفتارهاييكهعطّاربهديوانگاننسبتمي­­دهددقيقاً متناسبباشخصيتو منشآن­هاست،يعنيرفتاروگفتارآناندردرجه­یاوّلبيان­گرحالتيغيرعاديو شگفتي­زاستودردرجه­یدومدارايبارمعرفتييااخلاقياست. برخلافديوانگان نيشابوريدرعقلاءالمجانينومعترضجامعه مي­شدندكهاربابقدرتوبزرگانعصروعالمانشهررامسئولبي­نظمي­ها مي­دانستند،هرچهبي­نظميوآشفتگيبيشترباشدقاعدتاً،اعتراضبيشتررادرخاطر برمي­انگيزدواعتراضبيشتر،جسارتبيشترراطلبمي­­­­­كندكهجزديوانگييا ديوانه­نماييهيچچيزديگري آن راقابلتحملنمي­سازد.»(سیاه­کوهیان(الف) ،1388: 29).

احتمالاًعطّارباذكرحالووضعاسفباراينديوانگان،اضطرابناشياز آن هجوموحشيانهودردواندوهعميقهمشهريانمظلومخودوتأثّر عميقخوداز آن حوادثهول­ناكراكهخوددر آن روزگاركودكيبيشنبوده،بهتصويرمي­كشدتانشان دهدكهخاطره­سال­هايغزووحشتواضطراب آن روزهافراموشنكردهوهنوز كسانيمثلاوهستندكهدردواندوه آن سال­هارادراعمالقلبوروحخوداحساس مي­كنند. ايننوعيهمدرديوهمدليبامردمزمانهومرهمنهادنبرزخمكهنه آن­هاست.

البتهوفورچنينديوانگانيدرجامعه­ی آن عصررامي­بايستفقطدرحكمامري دانستكهباعثتوجهعطّاربهاينموضوعشدهكهچگونهمي­تواندازشخصيّتو خصيصه­هايديوانگيآن­هابرايمقاصدبلندخوداستفادهكندوهمان طوركهقبلاًنيز اشارهشدعطّاردرآثارخودبهديوانگانبهعنواناشخاصتاريخينمي­نگرد. اماانبوه حضورآن­هادريكمقطعتاريخيكهعطّارنيزدر آن حضورداردمي­تواندذهناورابه موضوعديوانگيوديوانگانبيشترمتوجهكندواورابهبهره­برداريغيرتاريخي(فكري وتئوريك)ازاينحادثهتاريخيبرانگيزاند.بهتعبيريديگرعطّارازاقوالواحوال اشخاصواقعيوتاريخيالهاممي­گيردوحقايقيفراتاريخيومعنويرابهخوانندگان خودتعليممي­دهد.

جنبه­یديگرعلاقه­یعطّاربهبيانحكاياتديوانگانمي­تواندآرزويقلبياوبراي تحققآزاديوازبينرفتنظلموجورحاكمباشد، بههمينخاطراوباتوصيف آزادگيولاقيديديوانگانالهيدربرابرشاهانوحاكمانعصرونيزدربرابرمتجاوزانِ غارتگر،درجستجويآزاديورهاييازتسلطجنايت­كارانومتجاوزانونيزاستبداد حكامِجبّارزمانه­یخوداست. عطّارمي­داندكهفقطجنونوديوانگياستكهمي­تواند آزاديازقيّودوتسلّططبقه­یحاكمرابشارتدهدودرديوانگياستكهتسلّطعدّه­اي برعدّه­یديگرازبينمي­رود. بههمينسببعطّاربهقصه­پردازيديوانگانالهي،گستاخي ومبارزهآناندربرابرقدرتحاكموظلمواستبدادرابهعنوانپديده­ايآزاديبخش مي­ستايد.

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه دیوانه و دیوانگی در ادبیّات فارسی تا پایان قرن هفتم – سایت ارشدها

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه دیوانه و دیوانگی در ادبیّات فارسی تا پایان قرن هفتم – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

دسته اصلی

چارتر لحظه آخری

بلیط لحظه آخری به شرایطی می گن که آژانسای مسافرتی زمان قانونی توان پرکردن ظرفیت هواپیما رو نداشته و به دنبال جبران اون با به کار گیری بلیطای ارزون تر هستن. این بلیطا واسه کسائی Read more…

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک با طناب

آیا می دانید تا به امروز استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب برای محکم کردن سنگ نما از بهترین روش های محکم سازی به شمار می آید؟ تعجب نکنید! استفاده از پیچ و رولپلاک Read more…