دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

للفراش و العاهر الاثلب…» اثلب به معناي خاك مخلوط به سنگ است. پس مقصود از حجر در حديث مورد بحث، شيء بي ارزش است كه منفعت عقلائي ندارد و تعبير به خاك كنايه از حرمان است.

حديث مزبور، صرفاً به موارد تعارض و تنازع كه در مقابل شوهر، مرد ديگري هم مطرح است اختصاص ندارد و در مواردي هم كه تعارض نيست جريان دارد(نجفي ،بي تا:31).

با توجه به توضيحات بالا، معناي حديث چنين خواهد بود:« فرزند متولد در زمان زوجيت در صورت امكان الحاق، ملحق به شوهر است و حرمان و طرد مختص به زناكار است .»

نكتۀ مهم و قابل توجه اين است كه قاعده فراش از امارات معتبر شرعي در مقام اثبات نسب مشروع است. از از اين رو اعتبار اين قبيل امارات، در ظرف عدم وجود يقين به خلاف يا مدلول اماره است، زيرا در صورت يقين به خلاف مضمون اماره، موضوعي براي تعبد به اين قبيل امارات باقي نمي ماند و در فرض يقين به مضمون آن نيز، اعتبار اماره فراش تسهيل خواهد بود. بدين لحاظ امارات و ظنون غير معتبر نمي تواند با اينكه به موجب حديث «الولد للفراش» فرزندي كه در زمان زوجيت از زوجين متولد گردد و امكان تكون آن از نطفه مرد موجود باشد، ملحق به شوهر است، هر چند آميزش و نزديكي ميان زوجين انجام نشده باشد، زيرا همان گونه كه در شروط اجراي قاعدۀ فراش ذكر كرديم، آميزش و مقاربت جنسي در الحاق طفل به زوجين موضوعيتي ندارد و تنها به عنوان مقدمۀ اتصال نطفۀ زوج به رحم زن اعتبار دارد. به همين جهت است كه طفل متولد از تفخيذ زن و شوهر، از نظر شرعي و قانوني منتسب به زوجين است.

3-1-2- نسب در تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر

با توجه به آنچه ذكر كرديم، به اين نتيجه رسيديم كه عمل تلقيح مصنوعي زن با اسپرم شوهر تقريباً بلا اشكال است حال بايد به اين پرسش پاسخ داد كه طفل حاصل از تلقيح مصنوعي زن با نطفه شوهر را مي توان فرزند مشروع آن دو شمرد يا به دليل عدم وقوع نزديكي بين زن و شوهر، نسب نامشروع است و به پدر و مادر طبيعي منتسب نخواهد شد ؟

بر اساس قواعد موجود حقوق خانواده اركان تحقق نسب در خانواده را مي توان در شرايط زير خلاصه كرد:

– زن و مردي كه نسب كودك به آنان مورد گفتگو است، بايد زن و شوهر باشند.

– طفل در اثر نزديكي آن دو به وجود آمده باشد.

– نزديكي و انعقاد نطفۀ طفل بعد از نكاح واقعي صورت پذيرفته باشد(كاتوزيان،6:1372).

ماده 1158 قانون مدني مقرر مي دارد كه طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از 6 ماه و بيشتر از 10 ماه نگذشته باشد. بنابراين برابر مادۀ فوق

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دسته‌ها: دسته اصلی