دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

تبیین علل رافع مسؤولیت کیفری

با تشکیل جوامع انسانی روابطی بین افراد آن اجتماع ایجاد می­شود و آن هم بر اساس نیازها و احتیاجات طبیعی، اجتماعی، بر مبنای در کنار هم زیستن و با هم زیستن می­باشد. و این روابط را داده­های مختلف اخلاقی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی در بر می­گیرد و مواجه می­گردد تا افراد جامعه نسبت به یکدیگر دارای مسؤولیت باشند و در صورت نقض قوانین وضع شده از طرف افراد با واکنش­های اجتماعی، خانوادگی و مذهبی مواجه می­شوند. بنابراین مسؤولیت در معنای عام آن شامل مسؤولیت کیفری و مدنی است. در فرهنگ لغات، مفهوم مسؤولیت به معنی بازخواست شدن آمده است. و غالباً به مفهوم وظیفه و آنچه انسان عهده دار آن می­باشد. در ترمینولوژی حقوق مسؤولیت این گونه تعریف شده است. «مسؤولیت عبارت از تعهد قانونی شخص، بر رفع ضرری که بر دیگری وارد کرده است.

در قلمرو حقوق کیفری مسؤولیت یعنی التزام به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می­آید. لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی­توان بار مسؤولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را مقصر دانست که در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب می­نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده­اند. بنابراین اگر مجرم مدرک یا مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. زیرا خطاب یا امر و نهی قانونگذار متوجه کسانی است که دستورهای او را می فهمند و قدرت بر اجابت آن را دارند. به همین دلیل مجنون و یا نابالغ چون نیک و بد افعال خود را درک نمی­کنند و یا تمیز این دو ایشان دشوار است مسؤولیت کیفری نیز نخواهد داشت. همچنین کسی که جرمی را بدون اراده مرتکب شود مانند مجبور بودن از مسؤولیت معاف است. زیرا قدرت بر ایفای تکلیف را فاقد است.

بنابراین پیش از آن که مسؤولیت کیفری بزهکار احراز گردد باید مجرمیت یا بزهکار بودن او اثبات گردد. مفهوم مجرمیت با فرض تقصیر اعم از عمدی یا سهوی که عنصر روانی جرم را تشکیل می­دهد قابل درک است. اگر تقصیری از کسی سر نزده باشد جرم نیست و یا به عبارت دیگر جرمی از او واقع نشده است. در این صورت، نوبت به احراز مسؤولیت کیفری نمی­رسد. (اردبیلی، محمد علی، 1390، 77)

از دیدگاه قانونی سبب مبرا بودن مجنون و مکره و یا نابالغ از مسؤولیت کیفری است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است. (مواد 140- 218- 251- 272 ق. م. ا) و گاه در باب حدود مسؤولیت جزایی فقدان یا زوال یا فقدان کیفیات مذکور را از باب رافع مسؤولیت کیفری شناخته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی