دانلود پایان نامه

و خوی کودکان (خشم / سرخوردگی وتلاش برای کنترل)، سبک های فرزند پروری (مستبدانه و مقتدرانه) را پیش بینی می کند؟
۲. آیا سبک های فرزند پروری (مستبدانه و مقتدرانه)، خلق و خوی کودکان (خشم/ سرخوردگی و تلاش برای کنترل)، را پیش بینی می کند؟
یافته ها حاکی از آن بود که رابطه دو طرفه میان ویِژگی های خلق و خوی کودکان (خشم/ سرخوردگی وتلاش برای کنترل) و سبک های فرزند پروری مستبدانه در طول زمان وجود دارد، ولی رابطه ی معناداری بین سبک های فرزند پروری مقتدرانه و خلق و خوی کودکان و بالعکس مشاهده نشد.بنابراین عدم ارتباط فرزند پروری مقتدرانه و خلق و خوی کودکان ممکن است به تقاضای فرهنگی نسبت داده شود. در یک مطالعه ژنتیکی، ارتباط بین فرزند پروری مثبت (به عنوان مثال پذیرش والدین) و خلق و خوی کودک، از ارتباط فرزند پروری منفی و خلق و خوی کودک ضعیف تر بوده است (گانیبان۲۶۳، رایس۲۶۴، آلبرشت۲۶۵، سادینو۲۶۶، نیدرهیزر۲۶۷، ۲۰۱۱). همچنین تحقیقاتی که توسط (چن۲۶۸ و فرانچ۲۶۹، ۲۰۰۸؛ ترومسدورف۲۷۰، ۲۰۱۲) صورت گرفت، آنها گزارش کرده اند که فرهنگ ها در مدل های اجتماعی، از ویژگی های خلق و خو و شخصیتی متفاوتی برخوردارند، پورتر۲۷۱ و همکاران (۲۰۰۵) و ژو و وانگ (۲۰۰۹) بیان کردند، که کودکان با ویژگی های خلق و خو (تلاش برای کنترل) با سازگاریهای مثبت از جمله (مشکلات رفتاری کمتر و صلاحیت اجتماعی بالاتر) همراهند.

تحقیقات داخلی
متاسفانه پژوهش هایی زیادی در داخل کشور که بطور مستقیم به موضوع پژوهش بپردازد یافت نشد، اما سعی شده است، تحقیقاتی مرتبط و مناسب در رابطه با متغیرهای پژوهش ارائه شود. از جمله این پژوهش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
حشمتی، یزدخواستی و مولوی (۱۳۸۹) در مطالعه ای با هدف تعیین رابطه بین مؤلفه های مزاج و تعامل آنها با ادراک پذیرش-طرد پدر با رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان شنوا و ناشنوا در شهر اصفهان نشان دادند که بین مؤلفه های مزاج با عامل های پرخاشگری در گروه دانش آموزان شنوا رابطه ی معناداری وجود دارد. هم چنین تعامل حواسپرتی (مؤلفه مزاج) با ادراک طرد-پذیرش پدر، پیش بینی کننده پرخاشگری جسمی در دانش آموزان ناشنواست و در کل نتایج نشان داد که در دانش آموزان شنوا مزاج سخت چه به تنهایی و چه در تعامل با طرد-پذیرش پدر، می تواند پش بینی کننده پرخاشگری باشد، ولی در دانش آموزان ناشنوا مزاج فقط در تعامل با طرد و پذیرش پدر پیش بینی کننده ی پرخاشگری است.
سیدموسوی، مظاهری و قنبری (۱۳۹۰) در مطالعه ای با هدف شناخت نقش تعدیل کننده ادراک پذیرش والدینی در رابطه با پذیرش همسر و پیامدهای روان شناختی آن در زنان متاهل تهرانی نشان دادند،که پذیرش- طرد و کنترل والدین و همسر با سازش یافتگی روان شناختی زنان رابطه ی معنا داری دارد و قادر به پیش بینی معنادار پیامدهای روان شناختی در آنها بود.
قره باغی و وفایی (۱۳۸۸) در پژوهشی با هدف بررسی نقش ارزیابی کودک از تعارض والدین، مقابله شناختی وی با تعارض و مزاج کودک در سلامت جسمانی و روانی- اجتماعی در دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر تهران نشان دادند، که ویژگی های خلقی مثبت کودک (توجه، پیوندجویی، لذت جویی زیاد، توانایی بازداری و مهار رفتار) پیش بینی کننده ی مستقیم سلامت جسمانی و روانی- اجتماعی و مزاج منفی وی (ترس، ناکامی، خجالت، پرخاشگری و خلق افسرده) پیش بینی کننده ی معکوس سلامت جسمانی و روانی- اجتماعی کودک هستند. در واقع یافته ها نشان دهنده ی نقش پیش بینی کننده ی مزاج، ارزیابی منفی تعارض والدین و خود مقصر بینی کودک در سلامت وی است.
اشرفی و منجزی (۱۳۹۰) در پژوهشی با هدف اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر متوسطه در اهواز نشان دادند، که آموزش مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر متوسطه در پس آزمون و پیگیری موثر بوده است. نتایج درباره ی زیرمقیاس های پرخاشگری نشان داد، که آموزش مهارت های ارتباطی در ابعاد خشم و عصبیت، تهاجم و توهین و لجاجت و کینه توزی نیز موثر بوده است.
رجب پور، مکوندحسینی و رفعیی نیا (۱۳۹۱) در مطالعه ای با هدف بررسی اثر بخشی گروه درمانی رابطه والد-کودک بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی به این نتیجه دست یافتند، که گروه درمانی رابطه والد- کودک منجر به کاهش معنادار پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی و کلامی- تهاجمی در گروه مقایسه با گروه گواه گردید.
علایی خزایم و همکاران (۱۳۸۹) درپژوهشی نشان دادند که طرد-پذیرش والدینی با پرخاشگری، عزت نفس، مصرف مواد و ارتباط باهمسالان منحرف رابطه ای مثبت دارد و در کل عوامل خطر ساز خانوادگی مانند طرد والدینی پیش بینی کننده مصرف مواد در نوجوانان می باشد. از این رو تقویت پیوند عاطفی والدین و فرزندان می تواند عاملی در جهت کاهش این مشکلات باشد.

فصل سوم
روش تحقیق

جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر فولادشهر که در سال تحصیلی ۹۳ – ۱۳۹۲ مشغول به تحصیل بودند.
روش پژوهش
نمونهی پژوهش و روش نمونه گیری
در این پژوهش، نمونه گیری در دو مرحله انجام شد: نمونه گیری برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها و نمونه گیری برای آزمون فرضیه ها.
الف) نمونه گیری جهت تعیین ویژگی های روان سنجی ابزارهای پژوهش
جهت تعیین ضرایب پایایی و روایی پرسشنامه ها، نمونه ای به حجم ۱۰۰
نفر، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد؛ برای انتخاب نمونهی ۱۰۰ نفری، روش نمونهگیری به این صورت بود که ابتدا فهرست کل دبستانهای شهر فولادشهر تهیه شد، که شامل ۱۰ دبستان دخترانه بود و از بین این دبستانها ۴ دبستان دخترانه برای تعیین پایایی و روایی ابزارها به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر دبستان ۲ کلاس (جمعاً ۸ کلاس از ۴ دبستان) و به طور تصادفی از هر کلاس ۱۳ نفر (جمعاً ۱۰۴نفر، که ۴ نفر به طور تصادفی کنار گذاشته شدند) انتخاب شدند. به عبارتی، تحلیلها روی ۱۰۰ نفر انجام گرفت.

ب) نمونه گیری جهت آزمون فرضیه ها
جهت آزمودن فرضیه ها، نمونه ای به حجم ۲۰۰ نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم دبستان به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند.به این صورت که ابتدا فهرستی از دبستان های دخترانه دولتی شهر فولادشهر که دارای ده دبستان دخترانه است تهیه گردید،در مرحله ی اول از این ده دبستان به طور تصادفی پنج دبستان انتخاب ودرمرحلهی بعد ازهر دبستان به طور تصادفی دو کلاس ودر مرحله ی آخر از هر کلاس به طور تصادفی ساده بیست دانش آموز گزینش گردید. سپس دانش آموزان انتخاب شده ی پایه ششم این پنج مدرسه پرسشنامه های مورد نظر را تکمیل کردند. جدول ۱-۳ نمونه گیری مربوط به آزمایش فرضیه ها را نشان میدهد.
جدول ۱-۳، توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب دبستانهای انتخاب شده
ردیف
نام دبستان دخترانه
تعدادنمونه

۱
قدس
۲۰
۲
دوازده فروردین
۲۰
۳
شقایق
۲۰
۴
هشت بهشت
۲۰
۵
شهید منتظری
۲۰

جمع
۲۰۰

به منظور انتخاب نمونه به این صورت عمل شد که از فهرست تهیه شده از دبستانهای دخترانه ده مدرسه به طور تصادفی گزینش گردید. سپس با توجه به نسبت کلاس ها و نیز تعداد دانش آموزان هر کلاس نمونه ی مورد نظر به طور تصادفی جهت کامل نمودن پرسشنامه ها انتخاب گردید که از مجموع ۲۰۰ پرسشنامه توزیع شده ۱۹۶ نفر پرسشنامه ها را تکمیل کردند و نمونه ی نهایی را تشکیل دادند.
ابزارهای پژوهش
در این پژوهش از ابزار های زیر استفاده می شود.
۱. پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر و مادر)
۲. پرسشنامه مزاج کودکی میانه
۳. پرسشنامه پرخاشگری باس و وارن
۱- پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر و مادر)
پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر و مادر): این پرسشنامه یک وسیله خود ارزشیابی است که به منظور ارزیابی ادراک افراد از طرد- پذیرش والدینشان توسط روهنر(۲۰۰۷، به نقل از یزد خواستی، ۱۳۸۹) ساخته شده است و شامل۲۴ جمله میباشد که ۱۴ جملهی آن پذیرش والدین (مادرم/پدرم به من توجه زیاد دارد) و ۱۰ جمله ی آن طرد والدین (مادرم/پدرم من را دوست ندارد) را میسنجد، که توسط افراد سنین ۸ تا ۱۸ سال تکمیل میگردد. در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد و پاسخدهندگان به این پرسشنامه پاسخهای خود در روی یک مقیاس لیکرت تقریبا همیشه نادرست (۱ )، تا همیشه درست (۴) ثبت می کنند. این پرسشنامه جهت سنجش دو عامل طرد و پذیزش والدین مورد استفاده قرار میگیرد و دستورالعمل آن به این صورت است که از جمع نمرات آیتم های پرسشنامه بصورت معکوس و مستقیم نمره، کل طرد و پذیرش والدین بدست می آید. بنابراین نمره بالا نشان دهنده طرد بالا و نمره پایین نشان دهنده پذیرش بالاست.
دسته بندی عامل ها برای تحلیل طرد-پذیرش والدین
براساس بالا و پایین بودن نمرات طرد-پذیرش نسبت به میانگین آنها، چهار ترکیب: پذیرنده، طردکننده، دو سود گرا و اجتنابی حاصل شده است، این دسته بندی بر اساس طبقه بندی ارائه شده توسط سازنده ی آزمون (یزد خواستی، ۱۳۸۹) انجام شده است.
جدول ۲-۳. چهار گروه بدست آمده از ترکیب دو عامل طرد-پذیرش والدین بر اساس پرسشنامه طرد- پذیرش والدین
نام گروه
عامل ها
سطح نمرات نسبت به میانگین
پذیرنده
پذیرش
بالا

طرد
پایین
طرد کننده
پذیرش
پایین

طرد
بالا
اجتنابی

پذیرش
پایین

طرد
پایین
دوسوگرا
پذیرش
بالا

طرد
بالا
اقتباس از: یزدخواستی، ۱۳۸۹

پایایی پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم پدر)
ابزار طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر و مادر) در آمریکا توسط روهنر (۲۰۰۷، به نقل از یزدخواستی، ۱۳۸۹) تدوین شده و با ضریب آلفای ۷۷/۰ گزارش گردیده است. یزدخواستی ضریب پایایی این پرسشنامه را ۹۰/۰ وضریب همسانی عامل های پرسشنامه مذکور را برای عامل طرد۹۰/۰ و برای عامل پذیرش ۷۱/۰ گزارش کرد. موسوی و همکاران(۱۳۹۱) ضرایب الفای کرونباخ این پرسشنامه را برای مقیاس های پذیرش پدر و مادربه ترتیب ۹۵/۰، ۹۴/۰ و مقیاس های طرد پدر و مادر را به ترتیب ۹۷/۰ ، ۹۶/۰ بدست آورده اند.
در پژوهش حاضر، ضریب پایایی پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم پدر) با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید. جدول ۳-۳ ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر) در پژوهش حاضر را نشان میدهد.
جدول ۳-۳. ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم پدر )
شاخص‌های آماری

مقیاس
پایایی

آلفای کرونباخ
تنصیف
طرد- پذیرش والدین ویژه کودکان ف
رم(پدر)
۹۳/۰
۸۴/۰

همان طور که جدول ۳-۳ نشان می‌دهد، ضرایب پایایی به روش آلفای کرونباخ و تنصیف برای طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر) به ترتیب ۹۳/۰ و۸۴/۰ به دست آمد که بیانگر ضرایب پایایی مطلوب پرسشنامه یاد شده است.
روایی مقیاس طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر)
یزد خواستی و قاسمی (۱۳۸۹) برای تعیین روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده کردند، که نتایج تحلیل عامل تأییدی ( RMSEA=0/05 GFI=0/94)این پرسشنامه، روایی سازه آن را تأیید کرده است. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی روایی مقیاس طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر)، از نرم افزار تحلیل ساختارهای گشتاوری۲۷۲ (AMOS)، ازروش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. جدول ۴-۳ شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه ‌طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر) در پژوهش حاضر را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۳. شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر)
شاخص‌های برازندگی

مقیاس
X2
df
X2/df
GFI
AGFI
IFI
CFI
RMSEI
طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم پدر)
۴۰۶/۹۱۵
۲۷۶
۴/۳
۴۸/۰
۳۷/۰
۶۸/۰
۶۷/۰
۰۸/۰

همان طور که در جدول ۴-۳ مشاهده می‌شود، نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه‌ مذکور نشان داد، که مقادیر شاخص‌های برازندگی، شامل مجذور خی۲۷۳ (۴۰۶/۹۱۵ ?۲ =) با درجه‌ آزادی (۲۷۶df= )، مجذور خی نسبی (۴/۳?۲/df = )، نیکویی برازش۲۷۴ (۴۸/۰ GFI =)، نیکویی برازش تعدیل یافته۲۷۵ (۳۷/۰ AGFI =)، شاخص برازندگی افزایشی۲۷۶ (۶۸/۰ IFI =) و شاخص برازندگی تطبیقی۲۷۷ (۶۷/۰CFI =) به دست آمدند که در این مدل به ملاک‌های برازندگی نزدیک است و مقدار جذر میانگین مجذورات خطای تقریب۲۷۸ (۰۸/۰ RMSEA =) است. جهت بررسی برازش این مقیاس، شاخصهای مجذور خی (?۲) و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب (RMSEA)، که در مدل های خوب کمتر از ۰۵/۰، برای مدل های متوسط بین ۰۵/۰ تا ۰۸/۰ و برای مدل های ضعیف بالاتر از ۱/۰ است، بررسی شدند. اما، از آنجا که مجذور خی (?۲) نسبت به اندازه نمونه بسیار حساس است، بسیاری از پژوهشگران، نسبت مجذور خی بر درجات آزادی (df/?2) را گزارش میدهند. در پژوهش حاضر، نسبت مجذور خی بر درجات آزادی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از پژوهشگران بیان کرده اند، چنانچه این شاخص کمتر از ۲ باشد برازندگی عالی، چنانچه بین ۲ تا ۵ باشد برازندگی خوب و چنانچه بزرگتر از ۵ باشد برازندگی ضعیف بوده و نامناسب بودن الگو را نشان می دهد. همچنین، بر اساس یک قاعده کلی، شاخص های نیکویی برازش (GFI) و


0 Comments

No Comment.