دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

– معاهدات قبل از كنوانسيون توكيو

قبل از كنوانسيون توكيو معاهداتي به تصويب رسيده اند؛ كه عبارتند از:

  • كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات تروريسم ژنو 1937؛ اگر چه اين كنوانسيون صرفاً در مورد تروريسم ولي برخي از مفاد آن را مي‌توان به اعمال غير قانوني عليه هواپيماي كشوري و حمله به مسافرين در فرودگاه‌ها تسري داد؛ به عنوان مثال يكي از جرايم مندرج در آن انهدام اموال عمومي يا اموالي است كه براي مصارف عمومي اختصاص يافته و از آنجا كه هواپيماها نيز وسيله‌اي براي حمل و نقل‌ عمومي است، مي‌توان آن را مصداقي از اين كنوانسيون دانست.[1] در ماده ديگر كنوانسيون گفته شده است : هر اقدام تعمدي كه جان اعضاي جامعه‌اي را به خطر بياندازد، جرم بين المللي تلقي كرده و مي‌توان چنين استنباط كرد؛ كه اعمال خشونت آميز عليه مسافرين خطوط هوايي از اين قاعده مستثني نيست.
  • كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين المللي (كنوانسيون شيكاگو 1944)؛ همان طور كه گفته شد؛ به علت پيشرفت قابل ملاحظه امر هواپيمايي در طول جنگ جهاني دوم، لزوم تدوين قوانين هوايي جديد احساس شد؛ در اول نوامبر 1944 به پيشنهاد امريكا كنوانسيون شيكاگو تشكيل شد؛ اين كنوانسيون به سازمان بين المللي كشوري (ايكائو) مأموريت داد كه امنيّت پرواز را تأمين كند و تأمين امنيّت و سلامت پرواز از والاترين اهداف به شمار آمده بود.
  • كنوانسيون ژنو در مورد درياي آزاد 1958؛ علي رغم اين كه موضوع كنوانسيون مذكور در رابطه با دزدي دريايي است؛ ولي در اين كنوانسيون مقرراتي نيز در رابطه با امنيّت هواپيمايي كشوري پيش بيني شده است. [2]

ماده 15 كنوانسيون ژنو؛ دزدي دريايي را چنين تعريف كرده است : «هر اقدام غير قانوني به منظور تجاوز، توقيف يا هر گونه غارتگري، كه براي اهداف شخصي صورت گرفته باشد و به وسيله كاركنان يا مسافرين يك كشتي يا يك هواپيماي خصوصي عليه اشخاص يا اموال موجود در كشتي يا هواپيما در درياي آزاد يا در مكاني كه حوزة قضايي هيچ كشوري نباشد انجام شده باشد».

مطابق مفاد ماده 15 اقدام انجام شده بايد يك عمل غيرقانوني خشونت آميز مانند توقيف يا ورود خسارت باشد. اكثر تصرفات غير قانوني هواپيماها با اعمال خشونت، چه از طريق حمله به خلبان و گرفتن هواپيما و چه به وسيله‌ي نگهداشتن يك مسافر يا خدمه به عنوان گروگان انجام شده است؛ هم چنين مطابق بند 3 ماده‌ي 2 كنوانسيون مذكور حاكميت كشور ساحلي، به قلمرو هوايي بالاي درياي سرزمين و كف دريايي سرزميني نيز كشيده مي‌شود؛ بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود؛ در اين كنوانسيون مقرراتي در خصوص امنيّت هواپيماي كشوري وجود دارد؛ كه در صورت نقض ساير كنوانسيون‌ها قابل اعمال است. [3]

[1] – حسيني نژاد، حسين قلي، حقوق كيفري بين الملل، نشر ميزان، چاپ اول، بهار 73، ص 120.

[2] .همان ص۱۲۱

[3] همان ص۱۲۲

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

دسته‌ها: دسته اصلی