دانلود پایان نامه

طرح پژوهش در سطح دانشگاه، با اخذ معرفی نامه از دانشکده، به معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش شهرستاناصفهان مراجعه شد و از آنها لیست دبستانهای دولتی شهرستان اخذ و نمونهگیری مربوط به پایایی و روایی ابزارها صورت گرفت. با جمع آوری داده هاو مشخص شدن پایایی و روایی ابزارها و انجام اصلاحات ضروری بر روی ابزارها، نمونهگیری مربوط به آزمودن فرضیهها انجام شد. لازم به ذکر است که قبل از تکمیل ابزارها، توضیحات کامل هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی (از طریق ضمیمه کردن یک دستورالعمل همراه با پرسشنامه) در اختیار آنان قرار گرفت. این توضیحات شامل آگاهی از حق انتخاب برای شرکت در پژوهش، محرمانه ماندن اطلاعات شخصی دانش آموزان، اهمیت شرکت در پژوهش و اطلاعات اندکی در ارتباط با موضوع پژوهش بود. در نهایت، با استفاده از نرم افزار۲۷۹(SPSS) اطلاعات توصیفی لازم از داده هااستخراج و همچنین با استفاده از نرم افزار (AMOS) برازندگی مدل پیشنهادی با داده هابررسی شد.
روش های آماری تجزیه و تحلیل دادهها
روشهای آمار توصیفی و استنباطی که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفتند به شرح زیر می باشند:
۱- روشهایآلفای کرونباخ و تنصیف برای بررسی پایایی ابزارها و شیوه تحلیل عامل تأییدی و روایی سازه برای بررسی روایی آنها.
۲- روشهای آمار توصیفی شامل، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره و روش همبستگی.
۳- روش تحلیل رگرسیون چندگانه.
.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
در این فصل با استفاده از روشهای آماری مناسب، داده های جمعآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافتههای این پژوش در دو قسمت زیر ارائه میشوند.
الف) یافتههای توصیفی مربوط به متغیّرهای پژوهش
ب) یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی
در این قسمت، اطلاعات توصیفی مربوط به متغیرهای مورد پژوهش ارایه شده است جدول ۱-۴ میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمرههای آزمودنیها را در متغیرهای طرد-پذیرش پدر و طرد-پذیرش مادر را نشان میدهد.
جدول ۱-۴. میانگین، انحرافمعیار، کمترین و بیشترین نمرههای آزمودنیها در متغیّر طرد-پذیرش پدر و طرد-پذیرش مادر
متغیرها
میانگین
انحرافمعیار
کمترین
بیشترین
نمره کل طرد – پذیرش پدر
۶۳/۳۹
۳۳۷/۸
۲۸
۷۱
نمره کل طرد-پذیرش مادر
۷۲/۴۰
۵۳۳/۹
۲۸
۸۸

همانطور که در جدول ۱-۴ مشاهده میشود، میانگین و انحرافمعیار متغیّر طرد-پذیرش پدر، در نمونهی مورد مطالعه به ترتیب ۶۳/۳۹ و ۳۳۷/۸ میباشند. جدول ۲-۴. میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره متغیر پرخاشگری و مؤلفه های آن را نشان میدهد.
جدول ۲-۴. میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره متغیر پرخاشگری و مؤلفه های آن
مؤلفه های پرخاشگری
میانگین
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
پرخاشگری جسمی
۹۹/۱۶
۵۰/۵
۸
۳۴
پرخاشگری کلامی
۸۱/۱۴
۰۲۶/۳
۶
۲۳
خشم
۸۹/۲۰
۷۵۴/۴
۱۰
۳۴
خصومت
۲۷/۲۴
۹۱۳/۵
۹
۳۸
غیرمستقیم
۳۴/۱۴
۳۱۶/۴
۶
۳۱
نمره کل پرخاشگری
۳۰/۹۱
۸۹۴/۱۷
۴۹
۱۴۳

همانطور که در جدول ۲-۴ مشاهده میشود، میانگین و انحرافمعیار متغیر پرخاشگری در این نمونه به ترتیب ۳۰/۹۱ و ۸۹۴/۱۷، درمؤلفه پرخاشگری جسمی به ترتیب ۹۹/ ۱۶ و ۵۰/۵، در مؤلفه پرخاشگری کلامی به ترتیب ۸۱ /۱۴ و ۰۲۶/۳، در مؤلفه خشم به ترتیب ۸۹/۲۰ و۷۵۴/۴، در مؤلفه خصومت به ترتیب ۲۷/۲۴ و ۹۱۳/۵، در مؤلفه پرخاشگری غیرمستقیم به ترتیب ۳۴/۱۴ و ۳۱۶/۴، می باشد. پس با توجه به اطلاعات فوق مؤلفه خصومت دارای بزرگترین میانگین و انحراف معیار و مؤلفه پرخاشگری کلامی و غیر مستقیم دارای کمترین میانگین و انحراف معیار می باشد. جدول ۳-۴ میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره متغیر خلق و خو وخرده مقیاسهای آن را نشان می دهد.

جدول ۳-۴. میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره متغیر خلق و خو و مؤلفه های آن
مؤلفه های
خلق و خو
میانگین
انحرافمعیار
کمترین
بیشترین
سطح فعالیت
۷۱/۳۸
۸۸۵/۴
۲۷
۵۲
قابلیت پیش بینی
۷۷/۲۴
۶۵۲/۳
۱۷
۳۶
نزدیک شدن یا کنارهجویی از محرک جدید
۰۱/۲۴
۳۶۸/۴
۱۰
۳۶
شدت بیان خلق
۶۷/۳۱
۷۲۳/۳
۲۱
۴۲
ثبات فراخنای توجه
۷۹/۲۸
۹۱۴/۳
۲۰
۴۰
حواسپرتی
۰۷/۱۷
۳۰۸/۳
۶
۲۸
آستانه حسی
۳۸/۲۸
۳۵۸/۳
۱۸
۳۷
نمره کل خلق و خوی کودک
۵۹/۱۹۴
۸۳۹/۱۰
۱۶۲
۲۳۹

همانطور که در جدول ۳-۴ مشاهده میشود، میانگین و انحرافمعیار متغیر خلق و خو در این نمونه به ترتیب ۵۹/۱۹۴ و ۸۹۳/۱۰، درمؤلفه سطح فعالیت به ترتیب ۷۱/۳۸ و ۸۸۵/۴ ، در مؤلفه قابلیت پیش بینی به ترتیب ۷۷ /۲۴ و ۶۵۲/۳، در مؤلفه نزدیک شدن یا کنارهجویی از محرک جدید به ترتیب ۰۱/۲۴ و۳۶۸/۴، در مؤلفه شدت بیان خلق به ترتیب ۶۷/۳۱ و ۷۲۳/۳، در مؤلفه ثبات فراخنای توجه به ترتیب ۷۹/۲۸ و ۹۱۴/۳، و در مؤلفه حواسپرتی به ترتیب ۰۷/۱۷ و ۳۰۸/۳، و در مؤلفه آستانه حسی به ترتیب ۲۸/۳۸ و ۳۵۸/۳ می باشد.با توجه به یافته های فوق مؤلفه سطح فعالیت دارای بیشترین میانگین و انحراف معیار و مؤلفه حواسپرتی دارای کمترین میانگین و انحراف معیار می باشد. جدول ۴-۴ ضرایب همبستگی ساده ی بین متغ
یرهای پیش بین و ملاک را نشان می دهد.

جدول ۴-۴. ضرایب همبستگی سادهی بین متغیّرهای پیشبین و ملاک
متغیّرهای ملاک
پرخاشگری
متغیّرهای پیشبین
ضریب همبستگی(r)
سطح معنی داری (p)
طرد – پذیرش پدر
۳۹۲/۰
۰۱/۰ p=
طرد – پذیرش مادر
۳۷۸/۰
۰۰۱/۰ P=

همانطور که اطلاعات جدول ۴-۴ نشان می دهد بین طرد-پذیرش پدر و پرخاشگری همبستگی مثبت و معنا داری درسطح ۰۱/۰ به میزان ۳۹۲/۰=r وجود دارد. همچنین بین طرد-پذیرش مادر و پرخاشگری همبستگی مثبت و معنی داری در سطح ۰۱/۰ به میزان ۳۸۷/۰ وجود دارد. جدول ۵-۴ همبستگی مولفه های خلق و خوی دانش آموز با نمره کل پرخاشگری را نشان می دهد.
جدول ۵-۴. همبستگی مولفه های خلق و خوی دانش آموز با نمره کل پرخاشگری
متغیرهای
پژوهش
پرخاشگری
سطح فعالیت
قابلیت پیشبینی
نزدیک شدن یاکناره جویی
از محرک جدید
شدت بیان خلق
ثبات فراخنای توجه
حواسپرتی
آستانه حسی
نمره کل پرخاشگری
۱

سطح فعالیت
۱۴۱/۰ *
۱

قابلیت پیش بینی
۰۴۶/۰
۰۵۱/۰
۱

کناره جویی ازمحرک جدید
۰۲۲/۰-
۰۴۴/۰-
** ۱۹۱/۰
۱

شدت بیان خلق
۰۰۳/۰
۰۳۳/۰-
*۱۵۹/۰
۰۳۳/۰
۱

ثبات
فراخنای توجه
۰۳۶/۰
۱۱۴/۰
۰۸۷/۰
* ۱۴۸/۰
*۱۶۰/۰
۱

حواسپرتی
** ۲۰۰/۰
۱۰۵/۰
۰۷۳/۰-
**۲۳۴/۰-
۱۳۲/۰-
*۱۶۴/۰-
۱

آستانه حسی
۰۵۶/۰
۰۳۶/۰
** ۲۲۸/۰
۰۴۵/۰-
۰۴۸/۰
۰۶۹/۰
۰۸۷/۰-
۱

* p ۰/۰۵
** p ۰/۰۱
همانگونه که اطلاعات جدول ۵-۴ نشان می دهد نمره کل پرخاشگری با مؤلفه سطح فعالیت در سطح معناداری ۵/۰ همبستگی مثبت و معنی داری به میزان ۱۴۱/۰ دارد. همچنین، این متغیر با مؤلفه حواسپرتی در سطح معناداری۰۱/۰ همبستگی مثبت و معناداری به میزان ۲۰۰/۰ را نشان میدهد. پرخاشگری با سایر مؤرلفه های خلق و خو رابطه معناداری را نشان نمی دهد. جدول ۶-۴ همبستگی مؤلفه های خلق و خوی کودک با مؤلفه های پرخاشگری را نشان می دهد.
جدول ۶-۴. همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با مؤلفه های پرخاشگری
متغیرهای پژوهش
سطح
فعالیت
قابلیت پیش بینی
نزدیک شدن یا کناره جویی ازمحرک جدید
شدت بیان خلق
ثبات فراخنای توجه
حواسپرتی
آستانه حسی
جسمی
۱۲۵/۰
۱۰۸/۰
۰۲۳/۰-
۰۴۴/۰
۰۲۸/۰
* ۱۴۸/۰
۰۰۳/۰
کلامی
۱۱۰/۰
۰۳۰/۰
۰۶۳/۰
۰۵۸/۰-
۰۶۲/۰-
* ۱۴۴/۰
*۱۷۸/۰-
خشم
۰۰۶/۰
۰۲۹/۰-
۰۰۳/۰
۰۰۹/۰
۰۲۴/۰
** ۲۰۳/۰
۰۹۷/۰-
خصومت
۱۵۵/۰ *
۰۶۱/۰
۰۵۲/۰-
۰۴۲/۰-
* ۱۴۷/۰
۱۰۶/۰
۰۰۹/۰
غیرمستقیم
۱۳۱/۰
۰۱۸/۰-
۰۳۷/۰-
۰۴۴/۰
۰۷۲/۰-
*۱۷۳/۰
۰۱۴/۰-

* p ۰/۰۵
** p ۰/۰۱
اطلاعات جدول ۶-۴ نشان می دهد مؤلفه پرخاشگری جسمی با مؤلفه حواسپرتی رابطه ای مثبت و معنادار در سطح ۰۵/۰ به میزان ۱۴۸/۰ مؤلفه پرخاشگری کلامی با مؤلفه حواسپرتی رابطه مثبت و معنادار در سطح ۰۵/۰ به میزان ۱۴۴/۰ و با مؤلفه آستانه حسی رابطه ای منفی و معناداردر سطح ۰۵/۰ به میزان ۱۷۸/۰- دارد. همچنین، مؤلفه خشم با مؤلفه حواسپرتی رابطه ای مثبت و معناداردر سطح ۰۱/۰ به میزان۲۰۳/۰ و مؤلفه خصومت با مؤلفه سطح فعالیت رابطه ای مثبت و معناداردر سطح ۰۵/۰ به میزان ۱۵۵/۰ و با مؤلفه ثبات فراخنای توجه رابطه ای مثبت و معناداردر سطح ۰۵/۰ به میزان۱۴۷/۰ دارد. آخرین مؤلفه پرخاشگری غیرمستقیم با مؤلفه حواسپرتی رابطه ای مثبت و معنادار در سطح ۰۵/۰ به میزان۱۷۳/۰ نشان می دهد.
ب) یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش
پژوهش حاضر شامل فرضیههای زیر است که هر فرضیه همراه با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیلی در این بخش ارائه میگردد.
فرضیه اول پژوهش
فرضیه ی ۱. طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، شدت بیان خلق، ثبات فراخنای توجه، حواسپرتی و آستانه حسی) پیش بین های رفتار پرخاشگرانه آنها می باشند.جدول ۷-۴ تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مؤلفه های خلق و خوی دانش آموز به عنوان پیشبینهای پرخاشگری آنها را نشان می دهد.

جدول ۷-۴. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی دانش آموز به عنوان پیشبینهای پرخاشگری آنها
متغیرهای پیش بین
ضریب رگرسیون B
خطای استاندارد
ضریب رگرسیون ?
t
سطح معنیداری
طرد-پذیرش پدر
۳۶۳/۰
۱۸۳/۰
۱۶۹/۰
۹۸۱/۱
۰۴۹/۰
طرد-پذیرش مادر
۴۹۳/۰
۱۵۶/۰
۲۶۲/۰
۱۵۱/۳
۰۰۲/۰
سطح فعالیت
۱۰۳/۰
۲۵۰/۰
۰۳۵/۰
۵۱۸/۰
۲۷۲/۰
قابلیت پیش بینی
۳۳۳/۰
۳۴۲/۰
۰۶۸/۰
۹۷۵/۰
۳۸۶/۰
نزدیک شدن یا کناره جویی
۰۶۴/۰
۲۸۶/۰
۰۱۶/۰
۲۲۵/۰
۱۸۳/۰
شدت بیان خلق
۰۰۸/۰-
۳۲۵/۰
۰۲۱/۰
۰۲۵/۰-
۵۹۶/۰
ثبات فراخنای توجه
۰۹۵/۰
۳۱۳/۰
۱۵۹/۰
۳۰۲/۰
۳۴۱/۰
حواسپرتی
۸۶۳/۰
۳۷۵/۰
۱۵۹/۰
۲۹۹/۲
۲۶۰/۰
آستانه حسی
۱۸۰/۰-
۳۷۵/۰
۰۳۳/۰-
۴۷۹/۰-
۰۲۴/۰
MR = 0/0453 و RS = 0/205

مطابق با اطلاعات مندرج در جدول ۷-۴ نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه می شوداز
میان متغیرهای پیش بین مورد مطالعه, متغیرهای طرد-پذیرش پدر باضریب بتا ۱۶۹/۰ =?, طرد-پذیرش مادر با ضریب بتا ۲۶۲/۰ =? و حواسپرتی با ضریب بتا ۱۵۹/۰= ? به ترتیب در سطوح ۴۹/۰, ۰۰۲/۰ و ۰۲۳/۰ معنی دارند. ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای طرد- پذیرش والدین و مؤلفه خلق و خو (حواسپرتی) با پرخاشگری برابر۴۵۳/۰ = MRاست که معنی دار می باشد, به عبارتی ۲۰۵/۰ درصد واریانس مربوط به رفتار پرخاشگرانه ی دانش آموزان به وسیله متغیرهای مذکور تبیین می شود. بنابراین فرضیه یک پژوهش تایید می شود.
فرضیه دوم پژوهش
فرضیه ی ۲. طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، شدت بیان خلق، ثبات فراخنای توجه، حواسپرتی و آستانه حسی) پیشبینهای پرخاشگری کلامی او میباشند. جدول ۸-۴ نتایج حاصل از بکارگیری آزمون رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد – پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی دانش آموز به عنوان پیشبینهای پرخاشگری کلامی او را نشان می دهد.

جدول ۸-۴. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد – پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی دانش آموز به عنوان پیشبینهای پرخاشگری کلامی او
متغیرهای پیش بین
ضریب رگرسیون B
خطای استاندارد
ضریب رگرسیون ?
t
سطح معنیداری
طرد-پذیرش پدر
۰۶۵/۰
۰۳۳/۰
۱۷۹/۰
۹۵۸/۱
۰۵۲/۰
طرد-پذیرش مادر
۰۳۱/۰-
۰۲۸/۰
۰۹۷/۰-
۰۹۰/۱-
۲۷۷/۰
سطح فعالیت
۰۵۳/۰
۰۴۶/۰
۰۸۵/۰
۱۶۵/۱
۲۴۶/۰
قابلیت پیش بینی
۰۴۹/۰
۰۶۲/۰
۰۵۹/۰
۷۹۳/۰
۴۲۹/۰
نزدیک شدن یا کناره جویی
۰۷۲/۰
۰۵۳/۰
۱۰۴/۰
۳۳۸/۱
۱۶۷/۰
شدت بیان خلق
۰۲۹/۰-
۰۵۹/۰
۰۳۶/۰-
۴۹۲/۰-
۶۲۳/۰
ثبات فراخنای توجه
۰۵۰/۰-
۰۵۷/۰
۰۶۵/۰-
۹۵۵/۰-
۳۸۱/۰
حواسپرتی
۱۱۰/۰-
۰۴۹/۰
۱۲۰/۰-
۱۶۹/۱-
۱۰۷/۰
آستانه حسی
۱۵۱/۰-
۰۶۸/۰
۱۶۳/۰-
۲۷۱/۲-
۰۲۷/۰
۳۰۶/۰= MR و ۰۹۴/۰ RS =

مطابق با اطلاعات مندرج در جدول۸-۴ نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه می شود از میان متغیرهای پیش بین مورد مطالعه, متغیرهای طرد-پذیرش پدر با ضریب بتا ۱۷۹/۰=? و آستانه حسی با ضریب بتا ۱۶۳/۰ – = ? به ترتیب در سطوح ۰۵۲/۰ و ۰۲۷/۰ معنی دارند. ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای طرد- پذیرش پدر, مؤلفه خلق و خو (آستانه حسی), با پرخاشگری برابر ۳۰۶/۰ = MR است که معنی دار می باشند. به عبارتی ۰۹۴/۰ درصد واریانس مربوط به رفتار پرخاشگرانه ی کلامی دانش آموزان به وسیله متغیرهای مذکور تبیین می شود.بنابراین فرضیه دو پژوهش تایید می شود.
.
فرضیه سوم پژوهش
فرضیه ی ۳. طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت،قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، شدت بیان خلق، ثبات فراخنای توجه، حواسپرتی و آستانه حسی)پیش بین هایپرخاشگری جسمی اومی باشند. جدول ۹-۴ تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی دانش آموز به


0 Comments

No Comment.