دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

نقد نظریه

اگر چه نظریه خطر در بادی امر جالب توجه و منصفانه به نظر می رسد، به جهت اینکه در مقابل شهرداری، شهروندانی قرار دارند که در موضع ضعیف تری قرار گرفته اند. و محول کردن اثبات تقصیر شهرداری به اشخاص مزبور، باعث می شود قادر به اثبات تقصیر شهرداری نبوده، در نتیجه خسارت وارده به آنها جبران نشده باقی بماند. این نظریه قلمرو مسئولیتی را با تمام مسئولیتی که دارد در بر می گیرد.  یعنی هر فعالیتی را که در پی انجام وظیفه و یا به منظور تعدیل نظریه تقصیر ارائه گردیده است. و نمی توان آن را به طور مطلق و وسیع به عنوان یگانه مبنای مسئولیت شهرداری مورد توجه قرار داده اند. چه از یک سو انتقادات عمومی چون خلاف مصلحت و مانعیت در ابتکار فعالیتهای آزاد آن را مورد تعرض قرار می دهد و اینکه نظریه خطر بیشتر به وضعیت زیان دیده توجه دارد، بدون اینکه وضعیت فاعل را که مصالح و منافع وی نیز در خور توجه است در نظر بگیرد. و در مواردی که بیمه وجود ندارد عواقب آن بسیار غیرمتناسب خواهد بود و بر فرض قبول نظریه خطر باید میزان خسارت را نه بر اساس ضرری که واقعاً وارد آمده بلکه با توجه به وضع اقتصادی متقابل عامل زیان و زیان دیده محاسبه کنیم ولی طرفداران نظریه خطر این را نپذیرفتند. [1]  درست است که خواهان نیاز به اثبات تقصیر ندارد، لیکن برای اثبات علت خسارت به دشواری می افتد. نظریه تقصیر، شناختن علت اصلی و مسئول را آسان می کند زیرا از میان تمام اسبابی که در این راه دخالت داشته اند سببی را برگزیند که با خطایی همراه باشد. [2] و از سوی دیگر در رابطه شهرداری نیز وجود نص ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ما بحث را تمام می کند.

و لکن در مقام یکی از مبانی مسئولیت مدنی می توان برای آن جایگاهی یافت آنگونه که در مصادیق قسمت پیشین نیز ذکر گردید. ولی با توضیح و تفسیر که این نظریه را تنها در جایی به کار می بریم که زیان وارده منسوب به سازمان شهرداری و ساختار اداری و یا ناشی از آن بوده و به هیچ فردی از کارکنان آن باز نگردد. زیرا انتساب تقصیر در مفهوم سنتی خود به سازمانی عمومی چون شهرداری امکان پذیر نمی باشد. پس این مساله شهرداری را مکلف می کند که پاسخگوی زیان هایی باشد که ناشی از اعمال آن می باشد. در جستجوی مقررات مربوط به مسئولیت مدنی می توان به مواردی دست یافت که بتوان مسئولیت شهرداری را با این نظریه توجیه کرد آنجا که شهرداری درمقام کارفرما یک کارگاه را هدایت و رهبری می کند، و کارگرانی را به استخدام گرفته است. و از عمل این کارگران به مناسبت انجام وظیفه زیانی به دیگری وارد می آید به موجب ماده 12 ق.م.م شهرداری در مقام کارفرما مکلف به جبران خسارت می شود.

اما به نظر می رسد که گر چه مبانی نظریه ایجاد خطر و رعایت عدالت اجتماعی در تقریر چنین مسئولیتی برای شهرداری به هنگامی که کارفرماست موثر بوده است، ولی با توجه به بند دوم ماده 12 قانون مذکور که می افزاید: «مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاد نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد. باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود» باید اذعان داشت که از لحاظ حقوقی ماده 12 ق.م.م با ایجاد تقصیر برای کارفرمایان، از نظریه تقصیر پیروی نموده است. [3]

[1] –  لورراسا میشل، همان، ص 42.

[2] –  ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، ج اول، همان، ص 201.

[3] –  ناصر کاتوزیان، همان، ش 122.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

دسته‌ها: دسته اصلی