دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

نتیجه:

به هر تقدیر در حقوق موضوعه با امکان جبران چنین زیانی، قطع نظر از عامل ورود زیان پذیرفته شده است، ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی، خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد …»

طبق ماده مذکور می توان جبران زیان معنوی حاصل از اعمال زیانبار منسوب به شهرداری را خواستار شد. برای نمونه اگر در اثر اشتباه اداری اداره حقوقی شهرداری هویت مدنی مشتکی عنه در دعوی کیفری اشتباه درج شده و جریان دعوی منتهی به احضار وی از طریق روزنامه گردد و کسی که احضار شده از حسن شهرت و مقبولیت عامه و موقعیت اجتماعی نسبتاً مناسبی برخوردار باشد، می تواند از شهرداری مطالبه خسارت نماید. و بدیهی است که واژه (کسی) که در مورد خواهان و خوانده مفروض در ماده به کار برده شده با پسوند (ی) حاکی از این است که قانونگذار تمام اشخاص را مدنظر قرار داده و صرف اشخاص طبیعی مدنظر وی نبوده، چه هیچ ویژگی بر این استعمال بار نمی شود. و تبادر اشخاص طبیعی به ذهن ناشی از بیان غالب می باشد. و اما نکته قابل ذکر این است که ماده مزبور جامع نبوده و خسارات عاطفی و روحی را در بر نمی گیرد. سابقاً استدلال می شد که بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مکمل حکم ماده 10 قانون مسئولیت مدنی می باشد. در وضعیت فعلی و با الغاء قانون آیین دادرسی کیفری سابق این مشکل را چگونه می توان پاسخ گفت؟

در پاسخ به این پرسش در وهله اول می توان به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی استناد جست که تمام حقوق قانونی افراد را که در مورد تعرض قرار گرفته باشد قابل جبران دانسته و هر ضرر معنوی یا مادی را مشمول آن قرار داده است. بدیهی است که ذکر کلی مفهوم معنوی در قانون کافی می باشد، تعیین مصادیق با عرف می باشد. چنانکه اگر در اثر انتشار آگهی مذکور در مثال گفته شده در صدر مطلب صدمات روحی و عاطفی به فرد مذکور و یا اعضای خانواده وی وارد آید نمی توان آنرا غیر قابل جبران دانست. علاوه بر این با وجود اصل 171 قانون اساسی در خصوص لزوم جبران معنوی ناشی از اعمال خطاکارانه قضاوت توسط دولت این ابهام به طور کلی مرتفع می شود.

چه در خصوص نهاد موضوع بحث ما با عنایت به آنچه قبلاً در خصوص ارتباط آن با دولت ارائه خدمات عمومی و داشتن شخصیت حقوق عمومی مذکور افتاد و مالاً، به نزدیکترین اصل مسئولیت مدنی شهرداری به طریق اولی، و با تاسی به وحدت ملاک می توان نص مزبور را مستند الزام شهرداری به جبران زیان های معنوی دانست.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

دسته‌ها: دسته اصلی