دانلود پایان نامه

 -تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات

 • تعيين شاخص هاي هدفمند و پيش بيني سازو كارهاي نظارتي براي كنترل كميت وكيفيت خدمات
 • انعقاد تفاهم نامه با مديران واحدهاي مجري

 آيين نامه اجرايي ماده 11 قانون مديريت خدمات كشوري:

 • انتخاب واحدهاي مجري و ارائه به كارگروه تحول اداري

-تعيين قيمت تمام شده  فعاليتها و خدمات واحدهاي مجري

 • در صورت عدم تعيين قيمت تمام شده محاسبه هزينه،خدمت تمام شده يا سرانه فعاليتها و محصولات ملاك عمل خواهد بود.

-تهيه و تنظيم  الگوي تفاهم نامه توسط معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه  ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 –افتتاح حساب به نام واحد مجري و امضائ مديرواحد مذكور

 پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان رسمي ……درقالب قوانين مقررات مربوط

 –در به كار گيري و جذب نيروي انساني جديد اولويت بانيروي انساني شاغل در دستگاه ميباشد.

-صرفه جويي حاصل از تفاضل قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده يا هزينه سرانه و هزينه هاي قطعي را درهمان دوره مالي براي ايجاد انگيزه وتشويق نيروي انساني شاغل بر اساس مفادتبصره  بندهاي 5و1 ماده 18 اين قانون هزينه نمايد.

 -درصورت بروز اختلاف كارگروه تحول اداري مرجع تصميم گيري مي باشد.

 ماده  22 قانون مديريت خدمات كشوري:

 خريد خدمت از بخش غير دولتي براساس آيين نامه مصوب هيات دولت آيين نامه اجرايي ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري:

 –خريد خدمت از بخش غير دولتي

 • مشاركت در ارائه خدمات

 -واگذاري مديريت

 • تعيين قيمت سرانه خدمات يا فعاليتها

-اولويت تعاوني كاركنان خارج شده از دولت در شرايط يكسان

 • انعقاد قرارداد به صورت حجمي

 -انتخاب به صورت رقابتي و از طريق مناقصه ميباشد.

-برنامه ريزي ونظارت بر اجراي تكاليف مندرج دراين ايين نامه كارگروه ماده) 4(ايين نامه  اجرايي ماده)24( قانون مديريت ….ميباشد.

-اشخاص حقيقي وحقوقي غير دولتي صرفا در قالب انواع شركتها )سهامي عام ،سهامي  خاص،وتعاوني و..( ميتوانند در اين حوزه فعاليت نمايند.

 • موسسات موضوع اين ايين نامه نيروي انساني مورد نياز خود را از كاركنان موجود تامين و نيروي جديد را از طريق آزمون وبا رعايت قانون گزينش و نظارت معاون توسعه مديريت…..بكار گيري كنند.

 ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري:

1-امور تصديهاي اجتماعي ، فرهنگي، خدماتي از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي ونهادها و  موسسات عمومي غير دولتي به شيوه هاي ذيل انجام ميگيرد:

 اعمال حمايتهاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي…….

  خريد خدمت از بخش تعاوني و خصوصي و……….

 مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي از طريق اجاره واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي  واگذاري مديريت با پرداخت تمام يا بخشي از از هزينه سرانه خدمات

احصائ وظايف قابل واگذاري به بخش غير دولتي توسط دستگاههاي اجرايي در مدت شش ماه پس  ازتصويب اين قانون

كاهش بيست درصدي ميزان تصدي هاي دولت در امورقابل واگذاري كاهش دو درصدي مجوزهاي استخدامي در امور غير حاكميتي  آيين نامه اجرايي ماده 24 قانون مديريت خدمات كشور:

 –تشكيل كارگروه كاهش تصدي هاي دولت متشكل از معاونان و مديران وصاحب نظران

 يكي ازاعضاي كار گروه بايد ذيحساب دستگاه اجرايي باشد

-تصويب برنامه اجرايي نحوه واگذاري و احصائ تصديها ،تعيين هزينه سرانه ،تنظيم قرارداد

،تعيين روش واگذاري ،تعيين تضمين لازم به منظور جلو گيري از تغيير كاربري و حفظ وحراست  اموال برعهده اين كارگروه است.

 ارتقاي  انگيزه در بخش غير دولتي  براي قبول تصدي هاي دولتي موارد ذيل ارائه ميگردد:

 –اعطاي تسهيلات بانكي و مالياتي

 -واگذاري زمين و ارائه خدمات بانكي با نرخ كارشناسي براي مشاركت بادولت

ارائه وام قرض الحسنه پرداخت بخشهايي از هزينه سرانه به اشخاص طرف قرارداد در ازاي انجام

 –خدمات مشخص

-اولويت واگذاري اماكن با كاركنان دستگاههاي اجرايي است كه در صورت قطع رابطه استخدامي دولتي تمام يا بخشي از اماكن و…. به صورت رايگان واگذار ميشود مشروط به عدم  تغيير كاربري و ارائه خدمات استاندارد و حفظ نيروي انساني با خريد خدمت به مدت پنج سال.

-تعيين اجاره و قيمت گذاري اماكن و ساختمانهاي مشمول  واگذاري بر اساس نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري با تاييد معاونتهاي توسعه و سرمايه انساني…و برنامه ريزي و نظارت راهبردي  ريس جمهور  مي باشد.

تغيير كاربري مراكز و واحدهاي واگذار شده ممنوع مي باشد.

 ماده 21 برنامه پنجم توسعه:

دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  و ساير مراجع قانوني ذيربط مي باشند .

بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين نامه هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس جمهور مي رسد، عمل مي نمايند.اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين نامه هاي قبلي نيز  مي گردد و مصوبات يادشده مادام كه اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.

  ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه:

به دولت اجازه داده مي شود حسب مورد در چهارچوب شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب   شوراي اقتصاد در خصوص طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي اقدامات زير را به عمل آورد:

الف ـ واگذاري طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي جديد و نيمه تمام و تكميل شده و آماده بهره برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت )فاينانس(، پرداخت هزينه هاي بهره برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد، با

رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش  غيردولتي

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

 • ـ واگذاري طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي نيمه تمام و تكميل شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي
 • ـ واگذاري حق بهره برداري طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي
 • ـ واگذاري مالكيت و يا بهره برداري طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره1ـ درآمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده پس از واريز به خزانه داري كل و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور در قانون بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و كارمزد و يا تسهيلات و كمك و ساير روشهاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و  غيرمنقول در قالب موافقتنامه

 ماده 14قانون  برنامه پنجم توسعه:

 واگذاري وظائف، رافع مسئوليت حاكميتي دولت در مقابل شهروندان نيست.

امور حاكميتي وتصدي گري:

تصويب نامه شماره 113411 /44913  مورخ 22/1/89   معاونت توسعه مديريت و سرمايه

  انساني رييس جمهور به استناد تبصره) 2( ماده) 45( قانون مديريت خدمات  كشوري ـ مصوب1381

 

   پستهاي سازماني واحدهاي سازماني مستقر درستاد مركزي و ستادهاي استاني وزارتخانه ها سازمانهاي مستقل تحت نظر رييس جمهور و موسسات دولتي واستانداري ها كه عهده دار وظايف  سياستگذاري ، هدايت ونظارت هستند . به عنوان  مشاغل حاكميتي محسوب مي شوند.

  تبصره 1پستهاي خدماتي موضوع مصوبه شماره 41/14 مورخ 31/1/1319 شوراي عالي اداري و پستهاي ) مشاغل ( مربوط به امورخدماتي و پشتيباني از قبيل حمل ونقل ، تعمير و نگهداري ،خدمات رايانه اي ، امورچاپ وتكثير، امور آشپزخانه و رستوران ، نگهباني ، باغباني ، نامه رساني ، ماشين نويسي و امورتاسيساتي شغل حاكميتي محسوب نمي شوند ساير پستهاي واحدهاي

سازماني معاونت پشتيباني يا اداري و مالي وعناوين مشابه درستاد مركزي و ستاد استاني دستگاه  اجرايي ، شغل حاكميتي محسوب مي شوند .

تبصره 2پستهاي سازماني ) مشاغل ( منشي ، رييس دفتر مسئول دفتر ، متصدي امور دفتري و بايگاني و ماشين نويس در حوزه دفاتر وزيران ومعاونان رييس جمهور ، استانداران ، معاونان وزرا و  همطراز آنها شغل حاكميتي محسوب  مي شوند.

 

 

آييننامه مالي و معاملاتي دانشگاهها:

 

آييننامه مالي و معاملاتي دانشگاهها  و دانشكدههاي  علوم  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور 

تبصره 2 ماده 2 آييننامه مالي و معاملاتي:

به موسسه اجازه داده ميشود واحدهاي اجرايي مستقل خود را با اعطاي اختيارات لازم به رئيس واحد و يا به صورت هيات امنايي و يا شركتي و يا استفاده از بخش غيردولتي و خصوصي به يكي از روشهاي خريد خدمات و يا مشاركت و يا واگذاري مديريت، براساس دستورالعملها و اختيارات محوله كه به تصويب هيات رئيسه موسسه ميرسد اداره نمايد.

31

 

 

ماده 11 آييننامه:

منابع مالي موسسه شامل اعتبارات هزينهاي، تملك دارايي و اختصاصي منظورشده در قوانين بودجه سالانه دولت و يا وجوه حواله شده از سوي وزارت متبوع و ديگر مراجع دولتي ،استاني، وجوه حاصل از تسويه مطالبات سنواتي، مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل و ساير منابع و هدايا و كمكهاي مردمي و تسهيلات  بانكي ميباشد .

  تبصره 1 اعتبارات مورد نياز از محل منابع عمومي دولت جهت هر سال موسسه در سال قبل براساس بهاي تمام شده خدمات و كسري سرمايه در گردش توسط موسسه تنظيم و به مراجع  ذيصلاح ارائه ميشود  تا به صورت كمك در  بودجه  كل كشور  منظور و تصويب شود.

  تبصره 2اعتبارات اختصاصي معادل كليه درآمدهاي وصولي )درآمد اختصاصي( موسسه ميباشد كه به حساب خزانه واريز شده و پس از وصول از خزانه  كلاً قابل هزينه ميباشد .

  تبصره 3 درآمد اختصاصي شامل كليه درآمدهايي است كه طبق  مقررات در اجراي  وظايف موسسه و يا در ازاي  ارائه  خدمات  آموزشي،  پژوهشي، بهداشتي، درماني، دارويي و غذايي ،فرهنگي، تبليغاتي، كنگرهها، همايشهاي علمي، رفاهي، ورزشي، مشاورهاي، فني و وجوه حاصل از خسارات وارده به اموال منقول و غيرمنقول، جرائم غيبت، فروش مواد زائد و بدون استفاده، فروش و يا اجاره خودرو و ماشين آلات و تجهيزات، املاك و ابنيه و امكانات موسسه و همچنين وجوه حاصل از عدم اجراي قراردادها و قولنامهها و تعهدات اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا ضبط سپردهها و ضمانتنامهها و يا كليه موارد مطروحه پيشبيني شده در اين آييننامه وصول گردد و يا مجوز وصول  آن توسط هيات امنا صادر شده باشد .

  تبصره 4اعتبارات دريافتي موسسه از هر محل ممكن )در صورتي كه قوانين حاكم بر آن مغاير با مفاد اين آيين نامه نباشد(  به سر جمع  اعتبارات موسسه افزوده شده  و در قالب مفاد اين آييننامه قابل مصرف ميباشد .

بند 3 تبصره 1 ماده 55 آييننامه:

در مورد خريد ،اجاره به شرط تمليك يا اجاره و استجاره اموال منقول و غيرمنقول كه يا به تشخيص و مسئوليت رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس خبره و متعهد منتخب رئيس موسسه يا با قيمت برابر يا كمتر از  قيمت تعيينشده يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح انجام  شدهباشد.

 

ماده 41 آييننامه منوط به نظر هيئت رييسه:

موسسه ميتواند به منظور جلب مشاركتهاي مردمي در مراكز ارائهدهنده خدمات نسبت به واگذاري واحدهاي ارائهدهنده خدمات مزبور به بخش غيردولتي اقدام نموده و همچنين به منظور استفاده بهينه از فضا و امكانات موجود خود ميتواند بخشي از خدمات خود را پس از محاسبه قيمت تمامشده و براساس توافق يا در قالب قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذارنموده و درآمد حاصل از آن را به حساب درآمد اختصاصي موسسه منظور نمايد . ماده 85 آييننامه:

موسسه اجازه دارد بدون رعايت تشريفات مزايده و مناقصه براساس نظر هيات كارشناسي منتخب توسط رئيس موسسه حسب مورد در فعاليتهاي مرتبط با ماموريت و يا توانمندهاي خود در بخشهاي دولتي، خصوصي، عام المنفعه و خيريه و ديگر داوطلبان حقيقي و حقوقي، با حق السهمي و شرايطي كه به تشخيص هيات كارشناسي فوق الذكر و يا رئيس موسسه تعيينميگردد نسبت به سرمايهگذاري و مشاركت اقدام نمايد. آورنده موسسه در اين موارد سرمايه نقدي يا اختصاص برند كالاي توليدي و يا خدمات ارائهشده و همچنين امكانات و تجهيزات منقول و غيرمنقول خواهد بود.

ماده 51 آييننامه:

در مورد آن قسمت از هزينهها يا خريدهايي كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز ميكند موسسه ميتواند براي مدت متناسب  قراردادهايي كه مدت اجراي  آن از سال مالي تجاوز ميكند منعقد نمايد )منوط به آنكه در بودجه تفصيلي سال مربوطه، منظور شده باشد(  موسسه مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت  تعهدات مربوطه را مقدم بر ساير اعتبارات  منظور نمايد.

 منابع:

 -معاونت توسعه مديريت و امور مجلس )مركز نوسازي و تحول اداري (

 –قانون بخشي از مقررات مالي دولت

 قانون مديريت خدمات كشوري

 مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه

 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها

 دستورلعمل واگذاري خدمات سلامت

 منابع آموزشي مرتبط با برون سپاري )آقاي دكتر حجاريان( تهيه كنندگان :

 -دكتر محمد هادي ناصح )قائم مقام معاون درمان( دانشگاه علوم پزشكي البرز

 – ايرج افشارمحمدي )مدير خدمات پشتيباني و بودجه( دانشگاه علوم پزشكي البرز

 مژگان عسگري )كارشناس واگذاري و اداره سوء مصرف مواد مخدر معاونت درمان(

با همكاري : )مرجان منطقي)رئيس اداره نظارت بر امور قراردادها(- متين حرفت خواه)كارشناس واگذاري(-رعنا اله ياري)كارشناس خدمات پشتيباني(-حسين خانبان)رئيس اداره رفاه و  تعاون(

دسته‌ها: دسته اصلی