دانلود پایان نامه

 

 برونسپاري

 OUTSOURSING

برون سپاري چيست؟

برون سپاري عبارتست از واگذاري تمام يا بخشي از مسئوليت انجام يك وظيفه سازماني مشخص به يك فرد ، گروه يا سازمان تخصصي تا ضمن كاهش هزينه ها امكان تحقق كيفيت هاي برتر نيز فراهم گردد .

برون سپاري عبارتست از:عمل انتقال بعضي از فعاليت هاي داخلي يك سازمان با يا بدون واگذاري حق تصميم گيري به عرضه كننده بيرون از سازمان بر اساس قرارداد

گرچه در برخي تعاريف «برون سپاري» مترادف با عقد قرارداد با كارگزاران بيروني براي انجام برخي وظايف سازماني در نظر گرفته مي شود ولي از نظر   «جوديت هال» قرارداد به عنوان يك الگوي كسب و كار عبارت است از بكارگيري عوامل بيروني براي انجام يك پروژه خاص كه به عنوان يك «رويداد تك نوبتي» يا يك فرآيندي كه تنها براي يك بار انجام دادن، تنظيم و منعقد مي گردد. در حاليكه برون سپاري شامل واگذاري اختيار انجام يك مسئوليت يا وظيفه سازماني به ساير عوامل برون سازماني است كه دوره هاي زماني طولاني را در برگرفته و منجر به كاهش نيروي انساني شركت و يا ايجاد امكان جابجايي نيرو به بخش ها و پروژه هاي مهمتر مي گردد.

بنابراين در برون سپاري نه تنها فعاليتها منتقل مي شوند بلكه ممكن است عوامل توليد و حق تصميم گيري هم واگذار گردد.  و برون سپاري در واقع تحولي بنيادين در ساختار سازمان هاست .

 

برون سپاري عبارتست از پيداكردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روش هاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد ، كالا و اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود.

در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري ، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً استفاده نكرده است بهره مند مي شود.

اصطلاح خصوصي سازي به هرگونه انتقال فعاليت از بخش عمومي به بخش خصوصي اطلاق مي شود .

اين امر مي تواند فقط در ارتباط با داخل كردن سرمايه يا فن مديريت خصوصي در فعاليت بخش عمومي باشد . اما نوعاً بيشتر انتقال مالكيت از بنگاههاي عمومي به بخش خصوصي را شامل مي شود.  برون سپاري به عنوان يك ابزار اجرايي ساده و اقتصادي، روز به روز كاربردهاي بيشتري پيدا مي كند. ديگر الزامي نيست كه سازمانهاي بزرگ به تشكيلاتي بدل شوند كه تعداد زيادي افراد را دراستخدام خود داشته باشند،بلكه به تشكيلاتي تبديل مي شوند كه درآمدهاي عالي و نتايج مناسبي را بدست مي آورند، زيرا تنها بر فعاليت هايي تمركز مي كنندو كارهايي را انجام مي دهند كه دقيقاً به اهداف سازماني آنها مربوط است. كارهايي را كه به خوبي مي شناسند و به ريزه كاريهاي آن آشنايند. بقيه كارهاي خدماتي اينگونه سازمان ها به شركت هاي ديگر واگذار مي شود كه در انجام آن متخصص اند .

هنگامي كه سازمان فرايندهايي را كه بر انطباق محصول با الزامات تاثيرمي گذارند به بيرون از سازمان واگذار نمايد، بايد از كنترل اين گونه فرايندها اطمينان حاصل نمايد. نوع و گستره كنترل هايي كه براي اين گونه فرآيندهاي برون سپاري شده اعمال مي گردد، بايد در سيستم مديريت كيفيت تعريف شود.

عوامل توليد عبارتست از:

*كاركنان

*تسهيلات

*تجهيزات

*فن آوري

*سائر دارائيها

انواع برون سپاري:

1- برون سپاري سياسي

2-برون سپاري اداري

3-برون سپاري مالي

4-برون سپاري اقتصادي يا بازار سوابق برون سپاري: 

گرچه واژه برون سپاري براي اولين بار در سال1989 ميلادي براي تشريح تصميم شركت كداك جهت واگذاري انجام فعاليت هاي فنآوري اطلاعات به  يكي از شركت هاي تابعه به عنوان يك راهبرد تجاري به كار رفت ولي واگذاري خدمات دولتي به بخش خصوصي يا واگذاري قسمتي از خدمات يك سازمان به سازمان ديگر سابقه ديرينه دارد.

واگذاري فعاليت جمع آوري ماليات به پيمانكاران توسط دولت در زمان رومي ها نخستين شكل برون سپاري بوده است.

واگذاري فعاليت جمع آوري ماليات به پيمانكاران )توسط دولت( در زمان رومي ها، نخستين شكل برونسپاري بوده است. در قرون هجده و نوزده ميلادي عمليات نگهداري چراغ هاي خيابان ها، مديريت زندان ها، نگهداري بزرگراه ها و جمع آوري ماليات ها، فعاليت هاي واگذار شده در انگلستان به پيمانكاران بوده است. تقريباً در همين زمان، در امريكا و استراليا، تحويل محموله هاي پستي و در فرانسه، ساخت و مديريت خطوط راه آهن و توزيع منابع آب، برونسپاري شده اند. همچنين، از قديم مرسوم بوده كه كشاورزان، گروهي از كارگران مهاجر را در زمان برداشت محصول استخدام مي كردند ،شركت هاي ساختماني با عقد قراردادهاي فرعي برخي امور ساختماني را به شركت هاي تخصصي مربوطه واگذار مي كردند و دولت ها براي توليد تجهيزات نظامي، از شركت هايي كه با آنها همكاري و شراكت استراتژيك ايجاد كرده بودند، استفاده مي كردند .

برون سپاري استراتژيك عبارتست از: يك نگاه استراتژيك به برون سپاري كه بتواند فرايندهاي مسئله دار، وضع بد بهره وري ، مشكلات ترك كاركنان و امثال آن را در يك نگاه بلند مدت حل كند. بر اين اساس اقدام برون سپاري زماني استراتژيك خواهد شد ، كه با استراتژي هاي بلندمدت سازمان همراستا شود ، منافع برون سپاري بعد از گذشت چندين سال پديدار گردد و نتايج مثبت يا منفي آن براي سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار باشد.

در گذشته، برون سپاري زماني مورد استفاده قرار مي گرفت كه سازمان ها نمي توانستند خوب عمل كنند .در رقابت ضعيف بودند،كاهش ظرفيت داشتند، با مشكل مالي روبرو بودند و يا از نظر فن آوري عقب و شكست خورده بودند.

امروزه سازمان هاي كاملا موفق برون سپاري را به عنوان يكي از استراتژي هاي موفق براي ايجاد و توسعه قابليت هاي كليدي ،برآورده نمودن نيازهاي مشتري و موفقيتهاي دراز مدت مورد تاكيد قرار مي دهند.

دلايل استفاده از برون سپاري: 

1– دلايل بهبود:

-بهبود عملكرد عمليات

-بهبود مديريت و كنترل

-بهبود مديريت ريسك

-بدست آوردن ايده هاي نوآورانه

2 – دلايل مالي :

ايجاد نقدينگي از طريق انتقال داراييها به ارائه دهندگان خدمت

-كاهش سرمايه گذاري روي دارائيها و آزادسازي آنها براي سايراهداف

3-از نقطه نظر دلايل درآمدي:

بدست آوردن سهم بازار و فرصتهاي كسب و كار از طريق شبكه ارائه دهندگان

-تسريع در رشد و توسعه ظرفيت، از طريق قرارگرفتن در جريان فرايندها و سيستم هاي ارائه دهنده

-رشد فروش و ظرفيت توليد در بازه زماني، وقتي كه امكان تامين مالي چنين رشدي در سازمان وجود نداشته باشد .

-گسترش تجاري مهارت هاي موجود

4-از نقطه نظر دلايل هزينه اي:

 

 

-كاهش هزينه ها از طريق عملكرد برتر و ساختار هزينه اي پايين تر ارائه دهندگان خدمت

-تغيير هزينه هاي ثابت به متغير

5-از نقطه نظر دلايل كاركنان :

-ارائه يك مسير شغلي بهتر

-افزايش تعهد و تحرك در حوزه هاي غيركليدي  دلايل عدم برون سپاري:

1-هزينه هاي فعلي بخوبي درك نشده اند .

2-ارائه دهندگان خدمتي كه در مقايسه با واحد داخلي فعلي خيلي برجسته باشند، وجود ندارند .

3-كاهش كنترل بر روي ارائه دهنده خدمت

4-وابستگي به ارائه دهندگان خدمت

5-ارائه دهندگان خدمت مي توانند در كسب و كار ما توسعه پيدا كنند. )رقيب ما باشند(

6-ممكن است برون سپاري به وفاداري كاركنان صدمه بزند .

مزاياي عمده برون سپاري: 

 • كاهش هزينه ها
 • بهبود كيفيت خدمات
 • افزايش اثربخشي با تمركز بر روي قابليت ها و فعاليت هاي اصلي و محوري كه سازمان در انجام آن تخصص دارد.
 • صرفه جويي در وقت براي انجام فرايندهاي داخلي
 • كاهش ريسك از طريق شريك شدن با يك واحد ديگر در بازار كسب و كار نامطمئن
 • افزايش رضايت مشتريان
 • كاهش كاركنان سازمان يا عدم نياز به جذب نيروي جديد
 • كوچك سازي
 • تعديل بوروكراسي و مقررات اداري پيچيده
 • ايجاد حس رقابت در قسمت هاي مختلف سازمان كه ناكارآمدي محسوس وجود دارد.
 • شفاف سازي هزينه ها

مزاياي خاص برون سپاري در نظام سلامت :

مطالعات نشان داده است كه اين استراتژي پتانسيل لازم براي تاثير بر  •دسترسي

 • برابري
 • عدالت
 • كارآيي

را در نظام سلامت دارا مي باشدو مي تواند باعث ارتقاي اهداف نظام سلامت گرددو محيطي را براي همكاري بخش

خصوصي ايجاد نمايد.

این پست را هم ببینید : کن دو – اپلیکیشن

 انواع برون سپاري:

در مجموع دونوع برون سپاري داريم:

 • كار يا پيمان را به شركتي در كشور خود واگذار كنيم.
 • كار يا پيمان را به شركتي در كشوري ديگر واگذار كنيم.

چالش هاي واگذاري:

1 – وابستگي سازمان  به تامين كننده

2-عدم نظارت كافي بر عملكرد بخش خصوصي

 • – تغيير در شرايط كاري سازمان در طول زمان
 • – دشواري بازگشت به شرايط پيش از برون سپاري
 • – كاهش احساس امنيت شغلي دركاركنان سازمان
 • – بلا تكليفي پرسنل پيمانكار پس از اتمام قرارداد و چالشهاي ناشي از آن

7– افزايش هزينه هاي اوليه

 • – نياز به سازمان دهي يك تيم جهت نظارت
 • –تحميل هزينه هاي بيش از تعرفه مصوب به بيماران

11- تحميل هزينه هاي ناشي از اجراي قانون كار و تامين اجتماعي بويژه ماده 38 بعلت عدم نظارت كافي

 • – پيامدهاي حقوقي و آثار ناشي از آن
 • – حفظ و نگهداري اطلاعات

13-ابهام در اهداف و نحوه عملياتي كردن واگذاري ها

14-عدم وجود نگرش سيستميك و جامع به واگذاري ها

15-فرهنگ سازي و آموزش ضعيف

16-عدم وجود بخش خصوصي توانمند و مشتاق

17-سليقه اي شدن واگذاري ها

18-مخالفت و اختلاف نظرهاي درون و برون سازماني

19-مشكلات مربوط به قوانين و مقررات

21-مشكلات مربوط به بيمه و تعرفه

21-مشكلات وسايل مالي و محاسبه نرخ واگذاري

22-مشكلات مربوط به ارزيابي و پاسخگويي

23-ثبت ، نگهداري و گزارش مستندات

 

 

 

 

 اهداف انتخاب استراتژي برون سپاري در نظام سلامت:

 • برون سپاري درنظام سلامت درافغانستان توسعه سريع ترمنابع ارائه خدمات و در تونس كاهش هزينه ها عنوان شده است .
 • علت واگذاري خدمات نظام سلامت درافغانستان توسعه سريع تر منابع ارائه خدمات و درتونس كاهش هزينه ها عنوان شده است.

 • در هند واگذاري صرفا به اين دليل انجام گرفته است كه بتوانند از سازمان جهاني بهداشت بودجه دريافت كنند .
 • در برخي از كشورها نيز با تشخيص محدوديت هاي دولت مركزي ،واگذاري به منظور بهبود ارائه خدمات به گروه بزرگي از جمعيت انجام گرفته است . دانشگاه علوم پزشكي تهران –پزشك خانواده شهر ي  اهداف و سياستهاي برون سپاري   )همكاري ومشاركت با بخش خصوصي:(

1توسعه امكانات بهداشتي و درماني بامشاركت با بخش خصوصي

2-ايجاد تسهيلات ودسترسي بيشتر براي بيماران و جلب رضايت مراجعين

3-كاهش تصدي گري و كوچك سازي بخش دولتي – منطقي نمودن حجم و اندازه  دولت

4– كاهش هزينه هاي عملياتي سازمان

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

 • – تمركز سازمان بر فرآيندهاي محوري خود
 • – دستيابي به تخصص هاي برون سازماني
 • – آزاد سازي منابع درون سازماني براي اهداف اصلي سازمان – واگذاري امور تصديهاي اجتماعي

،فرهنگي ،خدماتي از طريق توسعه بخش تعاوني  و خصوصي ونهادها و موسسات عمومي غير دولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت – واگذاري ساختمانها و امكانات مازاد بر نيازموجود بصورت   مشروط

 • – نوآوري
 • – تعديل منابع انساني

11-كارائي بيشتر- جلب مشاركت  ، تقويت وحمايت از بخش خصوصي

11-مديريت بهتر مراقبت هاي بهداشتي

12-نفوذ تكنيكي يا مهارت هاي مديريتي

13-كاهش ريسك

14-وجود مكانيزم هاي پرداخت و جايزه

 15- بهبود ارائه خدمات وافزايش بهروري

 11– جلوگيري از تمركز تصميم گيري 

 11– افزايش بهره وري واستقرار نظام كنترل نتيجه ومحصول و كنترل مراحل انجام كار.

        الزامات برون سپاري:

برون سپاري علي رغم فوايد اثبات شده چنانچه داراي زير ساخت هاي لازم نباشد تداوم آن مورد ترديد و تهديد قرار مي گيرد .از زير ساخت هاي  اساسي كه بايستي مورد توجه طرفين قرارگيرد عبارتند از:

 • وجود رابطه دو طرفه برد-برد
 • رعايت اخلاق حرفه اي و حفظ و نگهداري تعهدات تفاهم شده

3-نهادينه شدن فرهنگ برون سپاري در بين مديران و كاركنان  سوالات اساسي در برون سپاري :

 • چرا برون سپاري؟

آيا سازمان شما اساسا بايد استراتژي برون سپاري را انتخاب كند يا نه ؟ منافع و ريسك هاي آن چيست ؟

 • كدام فعاليت ها ؟

سازمان شما چه فعاليت هايي را بايد برون سپاري نمايد؟

 

 • به چه كسي ؟

سازمان شما فعاليتهاي انتخاب شده براي برون سپاري را بايد به چه ارائه دهندگان خدماتي واگذار  نمايد؟

4-چگونه ؟

سازمان شما پس از برون سپاري فعاليتها، چگونه بايد اداره شود ؟ تفاوت پيمانكاري فرعي با برون سپاري:

تفاوت بين “پيمان كاري فرعي” با “بــــرون سپاري” در اين است كه در برون سپاري  تجـــديد ساختار يك سري فعاليت هاي ويژه با استفاده از منابع بيرون از سازمان كه توانمندي هاي ويژه اي را دارا مي باشند صورت مي پذيرد، در حالي كه در پيمان كاري فرعي قسمتي از فعاليت هاي سازمان با كمك پيمان كار انجام مي شود و تجديد ساختاري صورت نمي گيرد. در برون سپاري فعاليت از نوع بلند مدت و دو طرفه است در  حاليكه روابط پيمانكاري مقطعي مي باشند.

معمولا فعاليت هايي توسط پيمانكار انجام مي شود كه سازمان در زمينه آن تخصص ندارد و بايد از خدمات بيروني استفاده نمايد. ولي فعاليت هايي كه به دلايلي غير از نبود تخصص مانند نداشتن ظرفيت، نداشتن  صرفه اقتصادي به بيرون سپرده مي شود از نوع برون سپاري است.

اتخاذ رويكرد برون سپاري معمولا به تجديد ساختار در سازمان مي انجامد ولي استفاده از خدمات  پيمانكاري اين نتيجه را به دنبال ندارد.

براي درك بهتر موضوع به اين مثال توجه فرماييد:

 

فرض كنيد گرسنه شده ايد. اكنون براي رفع گرسنگي كافيست غذا بخوريد و بدين منظور يكي از روش هاي زير قابل انتخاب است غذا خوردن در منزل يا رستوران و يا خورد مقداري تنقلات كه از اولين  فروشگاه خريداري كرده ايد و هيچ تفاوت ماهوي ندارد كه كدام روش را انتخاب مي كنيد .

حال فرض كنيد كليه هاي شما از كار افتاده و بايد دياليز شويد بدين منظور تنها يك راه حل وجود دارد بايدمطابق دستور پزشك معالج خود به بيمارستان رفته و به كمك دستگاه دياليز نسبت به تصفيه خون خود اقدامنماييد. شما نمي توانيد دياليز خودتان را مانند گرسنگي فراموش كنيد و بايد حتما مطابق زمانبندي خاصي كه پزشك تعيين كرده است درمان مرتبط را دنبال نماييد.حال فرض كنيد كليه هاي

11

شما از كار افتاده و بايد دياليز شويد بدين منظور تنها يك راه حل وجود دارد بايدمطابق دستور پزشك معالج خود به بيمارستان رفته و به كمك دستگاه دياليز نسبت به تصفيه خون خود اقدام نماييد. شما نمي توانيد دياليز خودتان را مانند گرسنگي فراموش كنيد و بايد حتما مطابق زمانبندي خاصي كه پزشك  تعيين كرده است درمان مرتبط را دنبال نماييد.

بدين ترتيب شما با خريد غذا و گرفتن خدمات يك رستوران رفع گرسنگي را به صورت پيمانكاري به انجام رسانيده ايد در حالي كه براي دياليز خون خودتان از خدمات برون سپاري سود جسته ايد چرا كه تا قبل از آن بدن شما قادر بود كه خود تصفيه خون را انجام دهد ولي بدن شما هيچگاه قادر نيست رفع  گرسنگي نمايد.

 

 فرايند برون سپاري:

 

فاز دو: اجرا                                            فازسه :پايش عملكرد

 

 

 

 

 

 

 

چرخه حيات برون سپاري

 1(  تصميم به برونسپاري وانتخاب استراتژي برونسپاري: انگيزه هاي برونسپاري

الف( عوامل اقتصادي شامل:  صرفه جويي

دسته‌ها: دسته اصلی