دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

بند دوم: نظریه فمنیستی روانکاوانه

فمنیست های روانکاو معاصر می کوشند با کاربرد نظریه های فروید وارثان فکری اش پدر سالاری را تبیین کنند فمنیست های روانکاو با الگوی خاصی از پدرسالاری کار می کنند. آنها نیز مانند نظریه پردازان دیگر، ستمگری جنسی پدرسالاری را نظامی می انگارند که در آن  مردان، زنان را تحت انقیاد خود در می آورند و به عنوان یک نظام جهانی و یک سازمان اجتماعی فراگیر در همه زمان ها و مکان ها ماندگار بوده و با وجود مخالفت های گهگاهی پیروزمندانه ابقا شده است.[1]

بند سوم : فمنیست رادیکال

اساسی ترین موضوع فمنیست رادیکال، قایل شدن ارزش بسیار مثبت برای زنان و ابراز گلایه و خشم عمیق بابت ستمگری در مورد آنان است. فمنیست های رادیکال ارزش ویژه زن را درمقابله با نظام جهانی که به او کم بها می دهد، تایید می کنند. آنها با ارائه فهرست مفصل و تکان دهنده ای از بدرفتاریهایی که در سراسر جهان با زنها می شود خشم شان را از ستم به زنان ابراز می دارند. فمنیست های رادیکال با چنین آمیزه پرشوری از عشق و خشم انسان را به یاد شیوه های مبارزه جویانه تر گروههای نژادی و قومی مانند داعیه (سیاه زیبا است) سیاهپوستان آمریکا می اندازند، فمنیست های رادیکال شاخص سراسری جامعه را ستمگری می دانند. هر نهادی از جامعه نظامی است که با آن برخی از انسانها انسانهای دیگر را تحت سلطه در می آورند. در بنیادی ترین ساختارهای جامعه و در الگوهای هم گروهی، گروهها یا رده های گسترده مردم الگوی پیوسته ای از تسلط و انقیاد را می توان تشخیص داد. در میان همه این نظام های تسلط و انقیاد بنیادی ترین ساختار ستمگری به جنسیت تعلق دارد که همان نظام پدر سالاری است.[2]

 

بندچهارم: نظریه فمنیسم سوسیالیستی

فمنیسم سوسیالیستی این هدف رسمی را برای خود تعیین کرده است که همه نظریه های فمنیستی موجود را در هم ادغام کند و هم گامی جلوتر از آنها بردارد. آنها بیشتر از همه در صدد آنند تا آنچه که خود گسترده ترین و باارزش ترین سنت فمنیستی می خوانند، یعنی اندیشه فمنیستی مارکسیستی و تفکر فمنیسم رادیکال را در یکدیگر ادغام کند.[3]

 

گفتار دوم: سایر نظریه ها

پس از تشریح نظریه های فمنیستی اکنون به توصیف برخی نظریه های دیگر می پردازیم.

[1]– رتیزر، جرج، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی، 1374، ص 485-448.

[2]– رتیزر، ماخذ پیشین، صص 489 – 488.

[3]– رتیزر، ماخذ پیشین، ص 491.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری