دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

نظریه محرومیت تهاجم

مطابق این نظریه خشونت از انگیزه های بیرونی مانند ناکامی و محرومیت برای آسیب رسانی به دیگران نشات می گیرد. طبق این دیدگاه ناکامی منجر به برانگیختگی یک  سائقه در فرد می شود که هدف اصلی آن  صدمه به شخص یا اشیاء است. این نظریه بیان می دارد که اعمال منتهی به ایجاد محرومیت همچون محرکی برای ایجاد خشونت  عمل میکند و انگیزه فرد را برای خشونت بالا می برد. همچنین در این نظریه بیان می شود که چنانچه در پی جلوگیری از خشونت ناشی از محرومیت باشید فقط محل بروز آن تغییر  میکند مثلاًمتوجه زن  یا فرزند می شود و مجال ظهور می یابد مگر آنکه محرومیت رفع شود.[1]

دالارد نیز که از حامیان این نظریه می باشد بیان می کند ناکامی همواره به نوعی خشونت منجر می شود. اما برخی معتقدند اگر ناکامی قوی باشد و فرد ناکام محرومیت خود را نامشروع تلقی کند احتمالا ناکامی منجر به خشونت می شود و اگر چنین نباشد و فرد ناکام تا حدی ناکامی  خود را مشروع بداند ناکامی تاثیر اندکی بر خشونت دارد. دالارد بیان می کند فرد ناکام به هر شیء یا انسانی که در نظر او علت ناکامی های او باشد حمله کرده و رفتار خشن نثار او می کند و اگر نتواند آسیب جسمی به او بزند او را آماج آسیبهای روحی می کند .[2]

 

بند سوم: نظریه کنترل اجتماعی

زمانی که کنترلهای اجتماعی اعم از رسمی و قانونی یا غیر رسمی کاهش یابد میزان وقوع تخلفات رفتاری مانند خشونت افزایش می یابد، بطور نمونه زمانی که حمایت ونظارت اجتماعی اعضای خانواده زن کاهش می یابد در واقع کنترل اجتماعی غیر رسمی کاهش یافته و فرد آزادی بیشتري جهت انجام رفتار خشونت آمیز خواهد داشت ویا در حالتی که جامعه کنترل چندانی بر رفتار اعضای جامعه (بطور مثال بر رفتار خشونت آمیز مردان) اعمال نمی کنند،احتمال وقوع این نوع رفتار ها افزایش می یابد.[3]

نظریه نظارت اجتماعی بر وجود جرم و رفتار خشونت آمیز در انسان، چه دارای انگیزه درونی باشد و چه از طریق عوامل محیطی بوجود آید تاکید می ورزد. آنچه در این نظریه مد نظر است این اصل است که افراد برای رسیدن به هدفی یا دست یابی به اقتدار در برابر دیگران، به استفاده از زور و قدرت تمایل دارند. اصل دوم این است که نظارت اجتماعی به مثابه مانعی در سر راه اقتدار و خشونت قرار می گیرد  زیرا از آنجا که انسان بدون وجود محدودیتهای اجتماعی به جرم و جنایت و رفتار نابهنجار تمایل دارد جامعه باید ساز و کار (مکانیسم) نظارت بر آنها را بوجود آورد.[4]

[1]– محبی، ماخذ پيشين ، ص 13.

[2]– محبی، ماخذ پیشین، صص 15 -14.

[3]– محبي ،ماخذپيشين ، صص 15 – 14.

[4]– اعزازی، شهلا، خشونت خانوادگی، زنان کتک خورده، تهران، نشر سالي، 1380، ص 186

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی