دانلود پایان نامه

 

 

 

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

ه سود بعلاوه درصدی از سود+ قرارداد بر اساس درصد بیشتری از بهای تمام شده آن+ مرکز هزینه – مخزن هزینه+ پیش بینی هزینه- برآورد هزینه+ قیمت تمام شده+ رویکرد قیمت تمام شده+ فشار بر قیمت تمام شده+ اصل قیمت تمام شده+ نرخ هزینه- نرخ قیمت تمام شده+ مدارک تعیین قیمت تمام شده- سوابق هزینه+ مهاجم صنفی- مهاجم متحد+ گزارش شرکت+ استراتژی شرکت+ بقا شرکت+ تجدید سازمان ظاهری شرکت+ شرکت سهامی-اتحادیه- صنف+ اوراق قرضه شرکت سهامی+ بنیاد شرکت- شالوده شرکت+ سهام شرکتهای سهامی+ مالیات شرکتهای سهامی+ صنف گرائی-شرکت گرائی+ وابسته به شخصیت حقوقی- شرکتی+ عضو- گروه یا شرکتی که شخصیت حقوقی داشته باشد+ مادی- قابل لمس- عنصر مادی+ ثبت اصلاحی+ اصلاح اشتباهات+ همبستگی- رابطه متقابل+ طرف معامله- مکاتبه کننده+ بانک طرف معامله+ اثبات کردن- تایید کردن- تقویت کردن+ هزینه- بهای تمام شده-بها- ارزیدن+ جذب هزینه+ حسابدار صنعتی+ حسابداری صنعتی+ حسابهای بهای تمام شده- حسابهای هزینه+ انباشت یا تجمع بهای تمام شده+ تخصیص هزینه- سرشکن کردن هزینه+ قیمت کالا و هزینه حمل+ اختصاص هزینه+ مبنای محاسبه بهای تمام شدههزینه+ رفتار هزینه – گرایش اقلام بهای تمام شده+ الگوی رفتار هزینه+ تحلیل رفتار هزینه+ تحلیل هزینه / فایده+ محدودیت فزونی منافع بر مخارج+ مرکز هزینه- مخزن هزینه+ طبقه بندی هزینه ها+ کنترل هزینه- کنترل بهای تمام شده+ حساب کنترل هزینه+ داده های در ارتباط با بهای تمام شده+ دایره هزینه یابی+ نقصان هزینه – نقصان بها+ جابجائی هزینه+ محرک هزینه- موجد هزینه+ اثر بخشی هزینه- کارآمدی هزینه+ اثربخشی هزینه- کارآمدی هزینه+ تحلیل اثربخشی کارآمدی هزینه+ اقلام یا عناصر بهای تمام شده+ تخمین هزینه- برآورد بهای تمام شده+ تعیین بهای تمام شده- هزینه یابی+ گردش اقلام بهای تمام شده+ فرضیات مربوط به گردش اقلام بهای تمام شده+ کسر هزینه+ تابع هزینه+ دفتر معین هزینه+ حداقل کردن هزینه+ روش بهای تمام شده+ هدف بهای تمام شده- موضوع بهای تمام شده+ بهای تمام شده تحصیل+ هزینه سرمایه+ هزینه تبدیل+ هزینه بدهی+ هزینه مالکانه- هزینه سرمایه مالکانه+ هزینه سرمایه مالکانه+ هزینه وجوه مستقل+ هزینه از دست دادن تخفیف نقدی+ بهای تمام شده کالای آماده برای فروش+ بهای تمام شده کالای ساخته شده+ صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده+ صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده+ بهای تمام شده کالای خریداری شده+ بهای تمام شده کالای فروش رفته+ بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته+ بهای تمام شده موجودیها+ هزینه انتشار+ شاخص هزینه زندگی+ بهای تمام شده کالای فروش رفته+ هزینه ناشی از خطای پیش بینی+ هزینه تولید- بهای تمام شده تولید+ گزارشصورت بهای تمام شده تولید+ هزینه تولید مجدد+ هزینه سود انباشته+ قیمت گذاری نهایی+ کمک کننده – مساعدت کننده+ باز نشستگی مشارکتی+ طرح باز نشستگی مشارکتی+ کنترل+ حساب کنترل+ عملیات کنترلی- فعالیتهای کنترلی+ نمودار کنترل+ مفهوم کنترل+ قرارداد نظارتی+ وسائل کنترل+ گروه کنترل+ اطلاعات لازم جهت کنترل+ حد کنترل+ سوابق کنترل کیفی+ واحد کنترل+ متغیر قابل کنترل+ قابلیت کنترل+ شرایط کنترل شده+ کار روزمره کنترل شده+ کار کنترل شده+ رئیس حسابداری- مدیر ارشد حسابداری+ ریاست حسابداری- ممیز- بازرس+ کنترل کردن+ حساب کنترل کننده- حساب کنترلی+ شرکت کنترل کننده+ حسابداری شرکت کنترل کننده+ منافع کنترل کننده+ حساب کنترل دفتر معین+ میثاق- قرارداد+ حسابداری قراردادی- حسابداری مرسوم+ الگوی مرسوم جریان نقدی+ صورت مالی مرسوم+ روش قراردادی خرده فروشی+ تبدیل- تسعیر+ هزینه های تبدیل+ قیمت گذاری بر مبنای بهای تمام شده+ وام قابل تبدیل+ اختیار تبدیل+ صرف تبدیل- صرف تسعیر+ قیمت تبدیل+ شاخص تبدیل قیمت+ نسبت رخ تبدیل- نسبنذتسعیر+ حقوق و اختیاارت تبدیل+ تبدیل کردن+ قابلیت تبدیل- قابل تبدیل+ قابل تبدیل+ سهام ممتاز با نرخ تعدیل شده قابل تبدیل+ اوراق قرضه قابل تبدیل+ ارز قابل تبدیل+ سهم قرضه قابل تبدیل+ بدهی قرضه قابل تبدیل+ سهام وام قابل تبدیل به سهم عادی+ سهم ممتاز قابل تبدیل+ اعتبار تجدید شونده قابل تبدیل+ اوراق بهادار قابل تبدیل+ بیمه نامه مدت دار قابل تبدیل+ حساب سازی+ دوره فرونشینی+ تعاونی- تشریک مساعی+ حسابرسی شراکتی- تعاون در حسابرسی+ بانک تعاونی+ آموزش تعاونی+ بازار یابی مشارکتی+ هماهنگ کردن- موزون ساختن+ مالکیت مشترک+ شریک مشاع+ مالکیت مشترک+ رقیب- همکار+ آگهی نویسی+ حق چاپ+ رونوشت برداری+ انحصار- احتکار+ اوراق قرضه شرکت سهامی+ منشور شرکت- اساسنامه شرکت سهامی+ امور مالی شرکت- مالیه شرکت+ اداره شرکت+ مالیات بر درآمد شرکت+ رئیس شرکت- مدیر شرکت- رهبری شرکت+ مدیریت شرکت+ صورت جلسات شرکت+ اسناد تجاری- اسناد شرکت+ اهداف شرکت- اهداف جمعی+ برنامه ریزی کلی شرکت+ مدل برنامه ریزی کلی+ وکالت نامه رای در مجامع شرکت سهامی+ حقوق اساسی+ عامل محدود کننده+ محدودیت- اجبار+ ساختن- ایجاد کردن- بنیاد نهادن+ ساختمان- بنیاد- نهاد+ کار در جریان ساخت+ قراردادهای پیمانکاری+ ساختمان در دست احداث+ سازنده+ مشورت سازنده+ صورت حساب یا مهر کنسولگری+ بهای هزینه شده-هزینه مصرف شده+ مصرف کننده+ رفتار مصرف کننده+ مصرف گرائی+ مصرف+ تابع مصرف+ کالای مصرفی+ تثبیت مصرف+ مالیات بر مصرف+ ظروف+ ودایع ظروف+ محتوی- مندرجات+ احتمالی-ا قتضایی+ اندوختهذخیره احتیاطی+ وجوه احتیاطی+ بیمه احتمالی+ برنامه ریزی اقتضائی+ ذخایر احتمالی+ تئوری اقتضائی+ سالواره احتمالی+ دارائیهای احتمالی+ نتایج احتمالی+ هزینه احتمالی+ حق الزحمه محتمل+ درآمد احتمالی+ انتشار احتمالی- صدور احتمالی سهام+ بدهیهای احتمالی+ زیان احتمالی+ سود احتمالی+ اجاره بهای نا معین+ حساب دائمی+ تخصیص مستمر+ عملیات مستمر+ فرض تداوم بقا+ حسابرسی مستمر+ بودجه مستمر- بودجه دایمی+ ترکیب مستمر+ اعتبار مداوم- اعتبار مستمر+ تداوم جریان تولید+ بهبود مستمر- اصلاح مداوم+ موجودی گیری مستمر+ بازار پیوسته+ تولید مستمر+ موجودی گیری دائمی+ چساب متقابل- حساب کاهنده+ دارائی کاهنده دارایی- حساب متقابل دارائی+ حساب کاهنده دارائی – حساب متقابل دارائی+ ادعای متقابل+ ثبت متقابل+ اقلام متقابل+ قرارداد+ اجازه انعقاد قرارداد- تصویب قرارداد+ شرایط قرارداد+ تاخیر در انجام مفاد قرارداد+ استاد ومدارک قرارداد+ سند قرارداد+ بیمه ضمانت اجرای قرارداد+ قرارداد ضمانت+ دوره قرارداد- مدت قرارداد+ قیمت قرارداد+ پیمانکار+ پیمانی+ نرخ از پیش تعیین شده بهره+ کل مبلغ قرارداد+ قرارداد یکطرفه+ عملیات قراردادی+ کار فرما+ ثبت انعقاد قرارداد+ ترکیب اولویت قراردادها+ کارمند قراردادی+ سرمایه مشارکتی+ مآزاد پرداخت شده+ آورده غیر نقدی+ صورت حاشیه سود+ حاشیه فروش+ روش حاشیه سود+ نسبت حاشیه سود+ صورت مالی خلاصه شده+ شرط+ پذیرش مشروط+ برات مشروط+ مدیر-کارفرما+ مشورت کردن+ رهبر جلسه+ اعتماد+ ضریب اطمینان+ فاصله اطمینان+ سطح اطمینان+ محدودیت های اطمینان+ محرمانه – سری+ تحقیقات محرمانه+ اطلاعات محرمانه صاحب کار+ محرمیٌت کاربرگها- محرمانه بودن کاربرگهای حسابرسی+ تایید کردن+ تاییدیه+ اعتبار تایید شده+ اسناد اعتباری تایید شده- اعتبار نامه تایید شده+ موسسه بازبینی – مرکز تایید شده+ مدیریت تضاد+ بررسی تقابل- ازمون برابر با اصل+ انطباق+ ادغام متناجس+ شرکت ترکیبی- شرکت ادغامی+ تاکتیک جذب+ صورت مالی مختلط+ همگرایی- توافق+ شخص وابسته+ شرکت وابسته متصل+ سود سهام موافقت شده+ موافقت نامه- رضایت نامه- اجازه- توافق+ نتیجه+ تجزیه و تحلیل نتایج- تجریه و تحلیل نتیجه+ خسارت غیر مستقیم+ زیان تبعیغیرمستقیم+ محافظه کاری+ مفهوم اساسی محافظه کاری+ سبک محافظه کار+ خطی مشی اعتباری محافظه کارانه+ استراتژی تامین مالی محا فظه کاری+ استراتژی محافظه کاری+ ارزیابی محتاطانه+ ملاحضه- رسیدگی-توجه- اهمیت+ ارسال امانی- ارسال کالا به طور امانت+ کالای ارسالی- کالای امانی+ دریافت کننده کالا+ کالای ارسالی – محموله+ حساب امانی- حساب کالای ارسالی+ کالای امانی+ ارسال کالا- سند حمل+ فروش کالای امانی+ ذخایر امانی+ ارسال کننده کالا-آمر+ ثبات رویه+ اصل ثبات+ دیون دولتی+ تلفیقی- تلفیق شده+ حسابهای تلفیقی-صورتهای تلفیقی+ اقساط مساوی تلفیق شده+ ترازنامه تلفیقی+ درآمد تلفیقی هر سهم+ صورتهای مالی تلفیقی+ وجوه ادغام شده- وجوه تلفیق شده+ سرقفلی تلفیق شده+ گروه شرکت تلفیق شده+ صورت سود و زیان+ سود خالص تلفیقی+ صورت سود و زیان تلفیقی+ کاربرگ های تلفیقی+ صوتهای مالی تلفیقی+ تلفیق- تلفیق- اتحاد+ مفاهیم تلفیق+ مآزاد تلفیق+ تلفیق سهام سرمایه+ خط مشی تلفیق- رویه تلفیق+ مآزاد تلفیق+ تلفیق با حقوق اقلیت+ هماهنگی+ کنسرسیوم- ائتلاف تجاری+ معافیت کنسرسیوم+ ثابت+ هزینه ثابت+ دلار ثابت+ حسابداری بر مبنای دلار ثابت+ رشد ثابت+ حسابداری بر مبنای پول ثابت+ قدرت خرید ثابت+ حسابداری قدرت خرید ثابت+ شرکت وابسته- شرکت تابعه+ تاسیس کردن- تشکیل دادن+ صندوق غرامت – وجوه جبرانی+ مدل پرداخت غرامت+ مرخصی جبرانی- مرخصی تشویقی+ حق خرید سهام جبرانیپاداش+ صلاحیت- شایستگی+ انگیزه شایستگی- انگیزه رقابت+ شخص مستقل شایسته+ شخص شایسته-فرد واجد شرایط+ رقابت+ رقابتی+ مزایده رقابتی+ موسسه رقابتی+ کالای رقابتی+ شغل رقابتی- وضعیت شغلی رقابتی+ قیمت رقابتی+ سیستم رقابتی+ استرتژی رقابتی- تاکتیک رقابتی+ مناقصه یا مزایده رقابتی+ مناقصه محدود+ مناقصه عمومی+ تجزیه و تحلیل و بررسی رقیب رقبا+ نیروی رقابتی+ رقبا+ گرد آوری-تالیف+ استاندارد مسئولیت حسابرس+ کالاهای مکمل+ محصولات مکمل+ اتمام کار+ حسابرسی کامل+ بازارهای کامل+ هزینه های کاملا تخصیص یافته+ معامله کامل+ روش کار تکمیل شده+ مبنای فروش تکمیل شده+ قطعات منفصله- اجزای کاملا جدا شده+ پیچیدگی+ بانک پیچیده مجتمع+ رفتار پیچیده+ ساختار پیچیده سرمایه+ مرکز مرکب+ برنامه ریزی دشوار- برنامه ریزی پیچیده+ رعایت- قبول- برآوردن+ حسابداری رعایت- حسابداری رعایت قوانین و مقررات+ حسابرسی رعایت- ممیزی رعایت+ هزینه های رعایت قوانِین ومقررات+ گزارش رعایت+ آزمون رعایت+ اجزای متشکله+ نقطه سربه سر مرکب+ استهلاک مرکب+ شاخص مرکب+ نرخ مرکب+ نرخ مرکب مالیات+ ترکیب یا ساخت-قطعات+ قرارداد ارفاقی+ مبلغ مرکب+ بازده مرکب سالانه+ اربیتراژ مرکب+ نمودار ستونی مرکب+ تنزیل مرکب+ بهره مرکب+ روش بهره مرکب+ ثبت مرکب دفتر روزنامه+ نرخ خالص مرکب سالانه+ محاسبه بهره+ دوره محاسبه بهره+ تخصیص جامع مالیات بر درآمد+ بودجه جامع-بودجه اصلی+ سود جامع+ مالیات بر درآمد جامع+ تخصیص جامع مالیات+ حسابرسی جامع+ قولنامه- قرارداد غیر رسمی+ حسابرس- بازرس+ بازرس کل+ محاسبه کردن+ محاسبه- تخمین+ تولید به وسیله کامپیوتر+ تولید یکپارچه کامپیوتری+ حفاظت از کامپیوتر+ سیستم حسابداری کامپیوتری+ ناحیه خصوصی+ مفهوم+ مفهومی+ چهار چوب مفهومی- چهار چوب نظری+ بنگاه- موسسه- شرکت+ امتیاز- واگذاری- اعطا+ فرم درخواست امتیاز+ صاحب امتیاز+ امتیازی- حق الامتیازی+ تصفیه- مصالحه- توافق+ نتیجه- انعقاد قرارداد+ شاخصهای همزمان+ بررسی اظهار نظر شایک مسئول کار حسابرسی توسط شریک دیگر+ ترازنامه فشرده- ترازنامه تلخیص شده+ فشرده کردن+ اعتبار تجاری+ شرکت موسسه اعتباری تجاری+ مکاتبات تجاری+ تخفیف تجاری+ هزینه های تجاری+ شرکت های تامین مالی تجاری+ حقوق تجارت- قانون تجارت+ تبلیغ وام تجاری+ اوراق تجاری- اسناد تجاری+ سیاست بازرگانی+ به صورت تجاری درآوردن+ مباشر- مامور خرید- کار پرداز+ کارمزد- حق العمل- کمسیون+ حق العمل کار+ کارگزار- حق العمل کار+ کارمزد+ حق العمل کار – دلال+ تعهد+ تعهدات وبدهیهای احتمالی+ هزینه های ثابت تعهد شده+ کمیته- هیات- کمیسیون- انجمن+ کمیته بازرسی- هیات بازرسی+ کمیته حسابداران رسمیمجاز+ کالا- جنس- متاع+ اوراق قرضه با پشتوانه دارائی+ واسطه اجناس- دلال کالا+ معاوضه کالا- بازار بورس کالا+ بازار کالا+ میانگین ساده+ حالات مشترک+ بودجه عمومی- بودجه مشترک+ موسسه حمل ونقل عمومی+ هزینه های عمومی-هزینه های مشترک-هزینه های غیر مستقیم+ تعرفه گمرکی مشترک+ تعرفه مشترک خارجی+ قانون عرف+ شرکت عرفی- شرکت سهامی مبتنی بر قانون عرف+ تراست تجاری-تراست عرفی+ بازار مشترک+ مضرب مشترک+ سهام عادی+ تجزیه و تحلیل هم مقیاس اندازه مشترک+ صورتهای مالی هم مقیاس به شکل درصدی+ صورت سود وزیان بر مبنای مقیاس مشترک+ صورت هم مقیاس- صورت با مقیاس مشترک+ سهام عادی+ معادل سهام عادی+ سهامداران عادی+ حقوق صاحبان سهام عادی+ سهام عادی منتشره- سهام عادی در دست مردم+ مشارکت- شرکت- آمیزش+ هزینه مشترک- مخارج اجتماعی+ اشتراک منافع+ اموال مشترک+ مبادله- تخفیف- تسعیر+ قانون شرکتها+ دفتر شرکتها- اداره شرکتها+ شرکت+ توافق نامه شرکت+ متخصص امور شرکت+ شرکت به ثبت رسیده+ شرکت تضامنی با مسئولیت محدود+ شرکت سهامی با مسئولیت محدود+ الگو شرکت- مدل شرکت+ اهداف شرکت+ مقامات شرکت- مدیران ارشد شرکت+ برنامه ریزی سازمانی شرکت+ خط مشی شرکت- خط مشی سازمانی+ شرح خلاصه شرکت –تحلیل مختصر شرکت+ موسس شرکت+ تجدید سا ختار شرکت+ اندوخته های شرکت- ذخایر شرکت+ مهر شرکت – علامت شرکت+ منشی شرکت+ اتحادیه شرکت- اتحاد بین اعضای شرکت+ قابلیت مقایسه+ اصل قابلیت مقایسه+ داده های قابل مقایسه+ مقایسهای- تطبیقی+ برتری نسبی- مزیت نسبی+ تجزیه و تحلیل مقایسه ای+ ترازنامه مقایسه ای+ هزینه مقایسه ای-بهای تمام شده مقایسه ای+ براورد مقایسه ای+ ارقام مقایسه ای+ صورت مالی مقایسه ای+ سهل انگاری نسبی- سهل انگاری مشارکتی+ تجزیه و تحلیل مقایسه ای نسبتها+ صورت مقایسه ای+ رویکرد صورت مقایسه ای+ مقایسه کردن+ کاربرگ جدول مقایسه ای+ غیبت کارکنان با پرداخت حقوق+ بستن حسابها- بستن دفاتر حسابداری+ مانده جبران کننده+ اشتباهات خنثی کننده+ استراحت تشویقی- راحت باش تشویقی+ مخارج جبران کننده+ غرامت- پاداش- جبران- موازنه- حقوق و مزایا+ صاحبکار- ارباب رجوع- موکل+ حسابهای صاحب کار+ پرونده جاری صاحب کار+ صاحبکار- ارباب رجوع-موکل+ تاثیر مشتریان و موکلان+ پارتی بازی+ کارت ساعت-کارت تایم+ کار ساعت+ ساعت ورود+ ساعت خروج+ شرکت محدود+ حلقه بسته+ کارگاه بسته+ شرکت وابسته به چند نفر- شرکت خصوصی+ بازخرید- بستن+ قیمت نزدیک به هم+ حساب بسته شده- حساب بدون مانده-حساب مختوم+ وجوه مسدود- وجوه محدود+ صندوق خصوصی سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها+ کنترل حلقه بسته+ سیستم کنترل حلقه بسته+ سند رهنی غیر آزاد+ سیستم بسته+ شرکت سهامی خاص- شرکت سهامی خصوصی+ اکثریت سهام را در اختیار نگه داشتن- شرکت سهامی خاص+ مانده نهایی- مانده اختتامی+ مبادله سهامی که تعهد دارنده اختیار خریدراحذف می کند+ هزینه ناشی ازتوقف عملیات+ ثبتهای مربوط به بستن حساب ها- ثبتهای اختتامیه+ موجودی پایان دوره+ قیمت سهامدر پایان هرروز – بستن قیمت سهام به مبلغی معین+ آخرین نرخ- نرخ آخر سال+ موجودی کالای پایان دوره+ ترازآزمایشی اختتامی+ بستن حسابها-بستن دفاتر حسابداری+ تکمیل- خاتمه- رای کفایت مذاکرات+ معامله دانگی+ تجزی

Related Posts

دسته اصلی

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

دسته اصلی

چارتر لحظه آخری

بلیط لحظه آخری به شرایطی می گن که آژانسای مسافرتی زمان قانونی توان پرکردن ظرفیت هواپیما رو نداشته و به دنبال جبران اون با به کار گیری بلیطای ارزون تر هستن. این بلیطا واسه کسائی Read more…

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک با طناب

آیا می دانید تا به امروز استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب برای محکم کردن سنگ نما از بهترین روش های محکم سازی به شمار می آید؟ تعجب نکنید! استفاده از پیچ و رولپلاک Read more…