دانلود پایان نامه

 

 

 

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

ه سود بعلاوه درصدی از سود+ قرارداد بر اساس درصد بیشتری از بهای تمام شده آن+ مرکز هزینه – مخزن هزینه+ پیش بینی هزینه- برآورد هزینه+ قیمت تمام شده+ رویکرد قیمت تمام شده+ فشار بر قیمت تمام شده+ اصل قیمت تمام شده+ نرخ هزینه- نرخ قیمت تمام شده+ مدارک تعیین قیمت تمام شده- سوابق هزینه+ مهاجم صنفی- مهاجم متحد+ گزارش شرکت+ استراتژی شرکت+ بقا شرکت+ تجدید سازمان ظاهری شرکت+ شرکت سهامی-اتحادیه- صنف+ اوراق قرضه شرکت سهامی+ بنیاد شرکت- شالوده شرکت+ سهام شرکتهای سهامی+ مالیات شرکتهای سهامی+ صنف گرائی-شرکت گرائی+ وابسته به شخصیت حقوقی- شرکتی+ عضو- گروه یا شرکتی که شخصیت حقوقی داشته باشد+ مادی- قابل لمس- عنصر مادی+ ثبت اصلاحی+ اصلاح اشتباهات+ همبستگی- رابطه متقابل+ طرف معامله- مکاتبه کننده+ بانک طرف معامله+ اثبات کردن- تایید کردن- تقویت کردن+ هزینه- بهای تمام شده-بها- ارزیدن+ جذب هزینه+ حسابدار صنعتی+ حسابداری صنعتی+ حسابهای بهای تمام شده- حسابهای هزینه+ انباشت یا تجمع بهای تمام شده+ تخصیص هزینه- سرشکن کردن هزینه+ قیمت کالا و هزینه حمل+ اختصاص هزینه+ مبنای محاسبه بهای تمام شدههزینه+ رفتار هزینه – گرایش اقلام بهای تمام شده+ الگوی رفتار هزینه+ تحلیل رفتار هزینه+ تحلیل هزینه / فایده+ محدودیت فزونی منافع بر مخارج+ مرکز هزینه- مخزن هزینه+ طبقه بندی هزینه ها+ کنترل هزینه- کنترل بهای تمام شده+ حساب کنترل هزینه+ داده های در ارتباط با بهای تمام شده+ دایره هزینه یابی+ نقصان هزینه – نقصان بها+ جابجائی هزینه+ محرک هزینه- موجد هزینه+ اثر بخشی هزینه- کارآمدی هزینه+ اثربخشی هزینه- کارآمدی هزینه+ تحلیل اثربخشی کارآمدی هزینه+ اقلام یا عناصر بهای تمام شده+ تخمین هزینه- برآورد بهای تمام شده+ تعیین بهای تمام شده- هزینه یابی+ گردش اقلام بهای تمام شده+ فرضیات مربوط به گردش اقلام بهای تمام شده+ کسر هزینه+ تابع هزینه+ دفتر معین هزینه+ حداقل کردن هزینه+ روش بهای تمام شده+ هدف بهای تمام شده- موضوع بهای تمام شده+ بهای تمام شده تحصیل+ هزینه سرمایه+ هزینه تبدیل+ هزینه بدهی+ هزینه مالکانه- هزینه سرمایه مالکانه+ هزینه سرمایه مالکانه+ هزینه وجوه مستقل+ هزینه از دست دادن تخفیف نقدی+ بهای تمام شده کالای آماده برای فروش+ بهای تمام شده کالای ساخته شده+ صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده+ صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده+ بهای تمام شده کالای خریداری شده+ بهای تمام شده کالای فروش رفته+ بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته+ بهای تمام شده موجودیها+ هزینه انتشار+ شاخص هزینه زندگی+ بهای تمام شده کالای فروش رفته+ هزینه ناشی از خطای پیش بینی+ هزینه تولید- بهای تمام شده تولید+ گزارشصورت بهای تمام شده تولید+ هزینه تولید مجدد+ هزینه سود انباشته+ قیمت گذاری نهایی+ کمک کننده – مساعدت کننده+ باز نشستگی مشارکتی+ طرح باز نشستگی مشارکتی+ کنترل+ حساب کنترل+ عملیات کنترلی- فعالیتهای کنترلی+ نمودار کنترل+ مفهوم کنترل+ قرارداد نظارتی+ وسائل کنترل+ گروه کنترل+ اطلاعات لازم جهت کنترل+ حد کنترل+ سوابق کنترل کیفی+ واحد کنترل+ متغیر قابل کنترل+ قابلیت کنترل+ شرایط کنترل شده+ کار روزمره کنترل شده+ کار کنترل شده+ رئیس حسابداری- مدیر ارشد حسابداری+ ریاست حسابداری- ممیز- بازرس+ کنترل کردن+ حساب کنترل کننده- حساب کنترلی+ شرکت کنترل کننده+ حسابداری شرکت کنترل کننده+ منافع کنترل کننده+ حساب کنترل دفتر معین+ میثاق- قرارداد+ حسابداری قراردادی- حسابداری مرسوم+ الگوی مرسوم جریان نقدی+ صورت مالی مرسوم+ روش قراردادی خرده فروشی+ تبدیل- تسعیر+ هزینه های تبدیل+ قیمت گذاری بر مبنای بهای تمام شده+ وام قابل تبدیل+ اختیار تبدیل+ صرف تبدیل- صرف تسعیر+ قیمت تبدیل+ شاخص تبدیل قیمت+ نسبت رخ تبدیل- نسبنذتسعیر+ حقوق و اختیاارت تبدیل+ تبدیل کردن+ قابلیت تبدیل- قابل تبدیل+ قابل تبدیل+ سهام ممتاز با نرخ تعدیل شده قابل تبدیل+ اوراق قرضه قابل تبدیل+ ارز قابل تبدیل+ سهم قرضه قابل تبدیل+ بدهی قرضه قابل تبدیل+ سهام وام قابل تبدیل به سهم عادی+ سهم ممتاز قابل تبدیل+ اعتبار تجدید شونده قابل تبدیل+ اوراق بهادار قابل تبدیل+ بیمه نامه مدت دار قابل تبدیل+ حساب سازی+ دوره فرونشینی+ تعاونی- تشریک مساعی+ حسابرسی شراکتی- تعاون در حسابرسی+ بانک تعاونی+ آموزش تعاونی+ بازار یابی مشارکتی+ هماهنگ کردن- موزون ساختن+ مالکیت مشترک+ شریک مشاع+ مالکیت مشترک+ رقیب- همکار+ آگهی نویسی+ حق چاپ+ رونوشت برداری+ انحصار- احتکار+ اوراق قرضه شرکت سهامی+ منشور شرکت- اساسنامه شرکت سهامی+ امور مالی شرکت- مالیه شرکت+ اداره شرکت+ مالیات بر درآمد شرکت+ رئیس شرکت- مدیر شرکت- رهبری شرکت+ مدیریت شرکت+ صورت جلسات شرکت+ اسناد تجاری- اسناد شرکت+ اهداف شرکت- اهداف جمعی+ برنامه ریزی کلی شرکت+ مدل برنامه ریزی کلی+ وکالت نامه رای در مجامع شرکت سهامی+ حقوق اساسی+ عامل محدود کننده+ محدودیت- اجبار+ ساختن- ایجاد کردن- بنیاد نهادن+ ساختمان- بنیاد- نهاد+ کار در جریان ساخت+ قراردادهای پیمانکاری+ ساختمان در دست احداث+ سازنده+ مشورت سازنده+ صورت حساب یا مهر کنسولگری+ بهای هزینه شده-هزینه مصرف شده+ مصرف کننده+ رفتار مصرف کننده+ مصرف گرائی+ مصرف+ تابع مصرف+ کالای مصرفی+ تثبیت مصرف+ مالیات بر مصرف+ ظروف+ ودایع ظروف+ محتوی- مندرجات+ احتمالی-ا قتضایی+ اندوختهذخیره احتیاطی+ وجوه احتیاطی+ بیمه احتمالی+ برنامه ریزی اقتضائی+ ذخایر احتمالی+ تئوری اقتضائی+ سالواره احتمالی+ دارائیهای احتمالی+ نتایج احتمالی+ هزینه احتمالی+ حق الزحمه محتمل+ درآمد احتمالی+ انتشار احتمالی- صدور احتمالی سهام+ بدهیهای احتمالی+ زیان احتمالی+ سود احتمالی+ اجاره بهای نا معین+ حساب دائمی+ تخصیص مستمر+ عملیات مستمر+ فرض تداوم بقا+ حسابرسی مستمر+ بودجه مستمر- بودجه دایمی+ ترکیب مستمر+ اعتبار مداوم- اعتبار مستمر+ تداوم جریان تولید+ بهبود مستمر- اصلاح مداوم+ موجودی گیری مستمر+ بازار پیوسته+ تولید مستمر+ موجودی گیری دائمی+ چساب متقابل- حساب کاهنده+ دارائی کاهنده دارایی- حساب متقابل دارائی+ حساب کاهنده دارائی – حساب متقابل دارائی+ ادعای متقابل+ ثبت متقابل+ اقلام متقابل+ قرارداد+ اجازه انعقاد قرارداد- تصویب قرارداد+ شرایط قرارداد+ تاخیر در انجام مفاد قرارداد+ استاد ومدارک قرارداد+ سند قرارداد+ بیمه ضمانت اجرای قرارداد+ قرارداد ضمانت+ دوره قرارداد- مدت قرارداد+ قیمت قرارداد+ پیمانکار+ پیمانی+ نرخ از پیش تعیین شده بهره+ کل مبلغ قرارداد+ قرارداد یکطرفه+ عملیات قراردادی+ کار فرما+ ثبت انعقاد قرارداد+ ترکیب اولویت قراردادها+ کارمند قراردادی+ سرمایه مشارکتی+ مآزاد پرداخت شده+ آورده غیر نقدی+ صورت حاشیه سود+ حاشیه فروش+ روش حاشیه سود+ نسبت حاشیه سود+ صورت مالی خلاصه شده+ شرط+ پذیرش مشروط+ برات مشروط+ مدیر-کارفرما+ مشورت کردن+ رهبر جلسه+ اعتماد+ ضریب اطمینان+ فاصله اطمینان+ سطح اطمینان+ محدودیت های اطمینان+ محرمانه – سری+ تحقیقات محرمانه+ اطلاعات محرمانه صاحب کار+ محرمیٌت کاربرگها- محرمانه بودن کاربرگهای حسابرسی+ تایید کردن+ تاییدیه+ اعتبار تایید شده+ اسناد اعتباری تایید شده- اعتبار نامه تایید شده+ موسسه بازبینی – مرکز تایید شده+ مدیریت تضاد+ بررسی تقابل- ازمون برابر با اصل+ انطباق+ ادغام متناجس+ شرکت ترکیبی- شرکت ادغامی+ تاکتیک جذب+ صورت مالی مختلط+ همگرایی- توافق+ شخص وابسته+ شرکت وابسته متصل+ سود سهام موافقت شده+ موافقت نامه- رضایت نامه- اجازه- توافق+ نتیجه+ تجزیه و تحلیل نتایج- تجریه و تحلیل نتیجه+ خسارت غیر مستقیم+ زیان تبعیغیرمستقیم+ محافظه کاری+ مفهوم اساسی محافظه کاری+ سبک محافظه کار+ خطی مشی اعتباری محافظه کارانه+ استراتژی تامین مالی محا فظه کاری+ استراتژی محافظه کاری+ ارزیابی محتاطانه+ ملاحضه- رسیدگی-توجه- اهمیت+ ارسال امانی- ارسال کالا به طور امانت+ کالای ارسالی- کالای امانی+ دریافت کننده کالا+ کالای ارسالی – محموله+ حساب امانی- حساب کالای ارسالی+ کالای امانی+ ارسال کالا- سند حمل+ فروش کالای امانی+ ذخایر امانی+ ارسال کننده کالا-آمر+ ثبات رویه+ اصل ثبات+ دیون دولتی+ تلفیقی- تلفیق شده+ حسابهای تلفیقی-صورتهای تلفیقی+ اقساط مساوی تلفیق شده+ ترازنامه تلفیقی+ درآمد تلفیقی هر سهم+ صورتهای مالی تلفیقی+ وجوه ادغام شده- وجوه تلفیق شده+ سرقفلی تلفیق شده+ گروه شرکت تلفیق شده+ صورت سود و زیان+ سود خالص تلفیقی+ صورت سود و زیان تلفیقی+ کاربرگ های تلفیقی+ صوتهای مالی تلفیقی+ تلفیق- تلفیق- اتحاد+ مفاهیم تلفیق+ مآزاد تلفیق+ تلفیق سهام سرمایه+ خط مشی تلفیق- رویه تلفیق+ مآزاد تلفیق+ تلفیق با حقوق اقلیت+ هماهنگی+ کنسرسیوم- ائتلاف تجاری+ معافیت کنسرسیوم+ ثابت+ هزینه ثابت+ دلار ثابت+ حسابداری بر مبنای دلار ثابت+ رشد ثابت+ حسابداری بر مبنای پول ثابت+ قدرت خرید ثابت+ حسابداری قدرت خرید ثابت+ شرکت وابسته- شرکت تابعه+ تاسیس کردن- تشکیل دادن+ صندوق غرامت – وجوه جبرانی+ مدل پرداخت غرامت+ مرخصی جبرانی- مرخصی تشویقی+ حق خرید سهام جبرانیپاداش+ صلاحیت- شایستگی+ انگیزه شایستگی- انگیزه رقابت+ شخص مستقل شایسته+ شخص شایسته-فرد واجد شرایط+ رقابت+ رقابتی+ مزایده رقابتی+ موسسه رقابتی+ کالای رقابتی+ شغل رقابتی- وضعیت شغلی رقابتی+ قیمت رقابتی+ سیستم رقابتی+ استرتژی رقابتی- تاکتیک رقابتی+ مناقصه یا مزایده رقابتی+ مناقصه محدود+ مناقصه عمومی+ تجزیه و تحلیل و بررسی رقیب رقبا+ نیروی رقابتی+ رقبا+ گرد آوری-تالیف+ استاندارد مسئولیت حسابرس+ کالاهای مکمل+ محصولات مکمل+ اتمام کار+ حسابرسی کامل+ بازارهای کامل+ هزینه های کاملا تخصیص یافته+ معامله کامل+ روش کار تکمیل شده+ مبنای فروش تکمیل شده+ قطعات منفصله- اجزای کاملا جدا شده+ پیچیدگی+ بانک پیچیده مجتمع+ رفتار پیچیده+ ساختار پیچیده سرمایه+ مرکز مرکب+ برنامه ریزی دشوار- برنامه ریزی پیچیده+ رعایت- قبول- برآوردن+ حسابداری رعایت- حسابداری رعایت قوانین و مقررات+ حسابرسی رعایت- ممیزی رعایت+ هزینه های رعایت قوانِین ومقررات+ گزارش رعایت+ آزمون رعایت+ اجزای متشکله+ نقطه سربه سر مرکب+ استهلاک مرکب+ شاخص مرکب+ نرخ مرکب+ نرخ مرکب مالیات+ ترکیب یا ساخت-قطعات+ قرارداد ارفاقی+ مبلغ مرکب+ بازده مرکب سالانه+ اربیتراژ مرکب+ نمودار ستونی مرکب+ تنزیل مرکب+ بهره مرکب+ روش بهره مرکب+ ثبت مرکب دفتر روزنامه+ نرخ خالص مرکب سالانه+ محاسبه بهره+ دوره محاسبه بهره+ تخصیص جامع مالیات بر درآمد+ بودجه جامع-بودجه اصلی+ سود جامع+ مالیات بر درآمد جامع+ تخصیص جامع مالیات+ حسابرسی جامع+ قولنامه- قرارداد غیر رسمی+ حسابرس- بازرس+ بازرس کل+ محاسبه کردن+ محاسبه- تخمین+ تولید به وسیله کامپیوتر+ تولید یکپارچه کامپیوتری+ حفاظت از کامپیوتر+ سیستم حسابداری کامپیوتری+ ناحیه خصوصی+ مفهوم+ مفهومی+ چهار چوب مفهومی- چهار چوب نظری+ بنگاه- موسسه- شرکت+ امتیاز- واگذاری- اعطا+ فرم درخواست امتیاز+ صاحب امتیاز+ امتیازی- حق الامتیازی+ تصفیه- مصالحه- توافق+ نتیجه- انعقاد قرارداد+ شاخصهای همزمان+ بررسی اظهار نظر شایک مسئول کار حسابرسی توسط شریک دیگر+ ترازنامه فشرده- ترازنامه تلخیص شده+ فشرده کردن+ اعتبار تجاری+ شرکت موسسه اعتباری تجاری+ مکاتبات تجاری+ تخفیف تجاری+ هزینه های تجاری+ شرکت های تامین مالی تجاری+ حقوق تجارت- قانون تجارت+ تبلیغ وام تجاری+ اوراق تجاری- اسناد تجاری+ سیاست بازرگانی+ به صورت تجاری درآوردن+ مباشر- مامور خرید- کار پرداز+ کارمزد- حق العمل- کمسیون+ حق العمل کار+ کارگزار- حق العمل کار+ کارمزد+ حق العمل کار – دلال+ تعهد+ تعهدات وبدهیهای احتمالی+ هزینه های ثابت تعهد شده+ کمیته- هیات- کمیسیون- انجمن+ کمیته بازرسی- هیات بازرسی+ کمیته حسابداران رسمیمجاز+ کالا- جنس- متاع+ اوراق قرضه با پشتوانه دارائی+ واسطه اجناس- دلال کالا+ معاوضه کالا- بازار بورس کالا+ بازار کالا+ میانگین ساده+ حالات مشترک+ بودجه عمومی- بودجه مشترک+ موسسه حمل ونقل عمومی+ هزینه های عمومی-هزینه های مشترک-هزینه های غیر مستقیم+ تعرفه گمرکی مشترک+ تعرفه مشترک خارجی+ قانون عرف+ شرکت عرفی- شرکت سهامی مبتنی بر قانون عرف+ تراست تجاری-تراست عرفی+ بازار مشترک+ مضرب مشترک+ سهام عادی+ تجزیه و تحلیل هم مقیاس اندازه مشترک+ صورتهای مالی هم مقیاس به شکل درصدی+ صورت سود وزیان بر مبنای مقیاس مشترک+ صورت هم مقیاس- صورت با مقیاس مشترک+ سهام عادی+ معادل سهام عادی+ سهامداران عادی+ حقوق صاحبان سهام عادی+ سهام عادی منتشره- سهام عادی در دست مردم+ مشارکت- شرکت- آمیزش+ هزینه مشترک- مخارج اجتماعی+ اشتراک منافع+ اموال مشترک+ مبادله- تخفیف- تسعیر+ قانون شرکتها+ دفتر شرکتها- اداره شرکتها+ شرکت+ توافق نامه شرکت+ متخصص امور شرکت+ شرکت به ثبت رسیده+ شرکت تضامنی با مسئولیت محدود+ شرکت سهامی با مسئولیت محدود+ الگو شرکت- مدل شرکت+ اهداف شرکت+ مقامات شرکت- مدیران ارشد شرکت+ برنامه ریزی سازمانی شرکت+ خط مشی شرکت- خط مشی سازمانی+ شرح خلاصه شرکت –تحلیل مختصر شرکت+ موسس شرکت+ تجدید سا ختار شرکت+ اندوخته های شرکت- ذخایر شرکت+ مهر شرکت – علامت شرکت+ منشی شرکت+ اتحادیه شرکت- اتحاد بین اعضای شرکت+ قابلیت مقایسه+ اصل قابلیت مقایسه+ داده های قابل مقایسه+ مقایسهای- تطبیقی+ برتری نسبی- مزیت نسبی+ تجزیه و تحلیل مقایسه ای+ ترازنامه مقایسه ای+ هزینه مقایسه ای-بهای تمام شده مقایسه ای+ براورد مقایسه ای+ ارقام مقایسه ای+ صورت مالی مقایسه ای+ سهل انگاری نسبی- سهل انگاری مشارکتی+ تجزیه و تحلیل مقایسه ای نسبتها+ صورت مقایسه ای+ رویکرد صورت مقایسه ای+ مقایسه کردن+ کاربرگ جدول مقایسه ای+ غیبت کارکنان با پرداخت حقوق+ بستن حسابها- بستن دفاتر حسابداری+ مانده جبران کننده+ اشتباهات خنثی کننده+ استراحت تشویقی- راحت باش تشویقی+ مخارج جبران کننده+ غرامت- پاداش- جبران- موازنه- حقوق و مزایا+ صاحبکار- ارباب رجوع- موکل+ حسابهای صاحب کار+ پرونده جاری صاحب کار+ صاحبکار- ارباب رجوع-موکل+ تاثیر مشتریان و موکلان+ پارتی بازی+ کارت ساعت-کارت تایم+ کار ساعت+ ساعت ورود+ ساعت خروج+ شرکت محدود+ حلقه بسته+ کارگاه بسته+ شرکت وابسته به چند نفر- شرکت خصوصی+ بازخرید- بستن+ قیمت نزدیک به هم+ حساب بسته شده- حساب بدون مانده-حساب مختوم+ وجوه مسدود- وجوه محدود+ صندوق خصوصی سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها+ کنترل حلقه بسته+ سیستم کنترل حلقه بسته+ سند رهنی غیر آزاد+ سیستم بسته+ شرکت سهامی خاص- شرکت سهامی خصوصی+ اکثریت سهام را در اختیار نگه داشتن- شرکت سهامی خاص+ مانده نهایی- مانده اختتامی+ مبادله سهامی که تعهد دارنده اختیار خریدراحذف می کند+ هزینه ناشی ازتوقف عملیات+ ثبتهای مربوط به بستن حساب ها- ثبتهای اختتامیه+ موجودی پایان دوره+ قیمت سهامدر پایان هرروز – بستن قیمت سهام به مبلغی معین+ آخرین نرخ- نرخ آخر سال+ موجودی کالای پایان دوره+ ترازآزمایشی اختتامی+ بستن حسابها-بستن دفاتر حسابداری+ تکمیل- خاتمه- رای کفایت مذاکرات+ معامله دانگی+ تجزی