دانلود پایان نامه

 

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

ه وتحلیل گروهی- تجزیه و تحلیل خوشه ای درآمار+ نمونه برداری خوشه ای+ تصمیم گیری مشترک+ شریک – نمایندگی مشترک+ ائتلاف+ چانه زنی ائتلافی+ رئیس+ کد- رمز- قانون- ضابطه+ مجموعه قوانین+ تدوین قوانین+ کدگذاری- شماره گذاری- وضع کردن+ کدبندی کدگذاری حساب ها+ مقررات رفتار حرفه ای+ ضریب+ ضریب همبستگی+ ضرییب تعیین+ ضریب انحراف+ شناخت+ ادراکی+ پیجیدگی ادراکی+ ناهنجاری ادراکی- ناهنجاری اندیشه+ مهارتهای ادراکی- مهارتهای شناختی+ شیوه ادراکی+ بیمه مشترک+ شرط بیمه مشترک+ وثیقه+ وثیقه- اوراق بهادار وثیقه+ اوراق قرضه تضمین شده وثیقه ای+ به وثیقه گذاشتن+ قابل وصول- دریافتنی- نقد شدنی+ وصول+ بانک وصول کننده+ شناوری وصول- شناوری دریافت+ سیاست وصول مطالبات+ توافق گروهی- قرارداد دسته جمعی+ چانه زنی گروهی- قراردادهای دسته جمعی+ قرارداد گروهی+ مالکیت گروهی+ مامور وصول مالیات+ تبانی- همدستی+ تبانی با تهیه کننده- تبانی با فروشنده کالا+ ستون+ دیاگرام ستونی- نمودار ستونی+ دفاتر ستونی- صورت حساب ستونی+ دفتر روزنامه چند ستونی+ بردار ستونی+ سیستم ستونی- سیستم حسابداری آمریکایی+ ترکیب- ادغام- اتحاد+ کمیته ترکیب کمیته ادغام+ واحد تجاری ادغام تلفیق شده+ صورت های مالی تلفیق شده+ گواهی حمل مشترک+ تلفیق شونده- شرکت هدف+ تلفیق کننده+ صورت مالی تلفیقی+ نامه تائیدیه+ دوره آتی+ قدرت خرید کالا+ توصیه- سفارش+ نظریه- تفسیر- تذکر+ تجارت- بازرگانی+ حسابدار تجاری+ تجارت داد و ستد+ بانکداری تجاری+ برات تجاری+ نماینده وصول مطالبات تجاری+ رویدادهای مهم+ سود مشمول مالیات+ انتقال مشمول مالیات+ سبک مدیریت برمبنای نفوذ یا توان ذاتی رهبر+ کمکهای خیریه ای+ تراست خیریه ای+ حساب موسسه خیریه+ قیمت فریبنده+ فهرست حسابها+ نمودار سازمانی+ مجوز- جواز – نمودار+ خبره- رسمی- مجاز- صلاحیت دار+ حسابدار خبره- حسابدار مجاز رسمی+ بانک مجاز+ شرکت مجاز+ تحلیلگر رسمی خبره مالی+ قرارداد کشتی بازرگانی یا در بست+ ترسیم روند اتی از روی قرائن قبلی+ طراح- نقشه کش-کسی که از روی قرائن قبلی پیش بینی میکند+ بایگان- متصدی بایگانی+ وثیقه غیر ملکی- وثیقه منقول+ املاک-اموال-کالا- اموال منقول+ ارزان- پست+ کارگر ارزان-کارگر ساده+ نیروی کار ارزان+ پول ارزان-پول با بهره اندک+ ظهر نویسی چک بانکی-پشت نویسی چک بانکی+ چانه زدن-پایین اوردن بی ارزش کردن+ چک-بررسی کردن- -کنترل کردن+ کارت شناسایی بانکی+ ته سوش چک+ رقم کنترلی+ چک لیست+ نقطه بررسی-نقطه ممیزی+ ضامن چک+ دفتر ثبت چکهای صادره+ چک در وجه حامل+ قابل رسیدگی+ کنتر ل کننده – مامور بازخرید+ حساب جاری بانک+ اداره بازرسی+ خدمات بازرسی- خدمات بازبینی+ برداشت+ دسته چک- دفترچه چک+ چک+ چک در وجه حامل+ چک به حواله کرد+ رئیس-فرمانده-عمده-اصلی+ رئیس حسابداری-حسابدار ارشد+ رئیس کل حسابداری+ خریدار عمده+ رئیس دبیر خانه+ مدیر ارشد اجرایی+ رئیس کل-رئیس اجرایی-دبیر کل+ مدیر ارشد مالی-رئیس کل امور مالی+ قوانین کار کودکان+ معیارهای انتخاب+ قیمت سیف قیمت کالاو بیمه به اضافه هزینه حمل+ بخشنامه- دستورالعمل عمومی – تسلسل-دایره وار+ جریان تسلسل درآمد+ چرخه اعتباری اسنادی+ بخشنامه- دستورالعمل عمومی-تسلسل-دایره وار+ تاییدیه بدهکاران+ دارائیهای جاری+ سرمایه در گردش+ در گردش در جریان+ موسسه بازرگانی+ حقوق مدنی+ کارمند دولت+ خدمات دولتی+ ادعا- مطالبه- ادعا کردن- درخواست+ مدعی ادعا کننده+ طبقه- دسته- رده- کلاس+ اقدام اعضای طبقه ای خاص+ فاصله طبقات+ حدود دوره+ اختیارات خاص+ طبقه سهام- نوع سهام+ درجه اول عالی- طبقه بندی شده+ احتمال کلاسیک+ مکتب کلاسیک+ طبقه بندی-دسته بندی+ طبقه بندی حسابها+ طبقه بندی دارائیها+ طبقه بندی بدهی ها+ ترازنامه طبقه بندی شده+ تراز آزمایشی طبقه بندی شده+ ارشد- برتر+ عهد- شرط-ماده+ بارنامه مشروط+ بارنامه بدون قید وشرط+ شناوری بدون قید وشرط+ اظهار نظر مقبول- اظهار نظر غیر مشروط+ قیمت بدون قید و شرط+ مفهوم مآزاد بدون محدودیت+ تئوری مآزاد بدون قید وشرط+ اماده سازی فضای کارگاه+ ترخیص+ تسویه- عمل تهاتر- پایاپای+ حساب پایاپای- حساب تصفیه+ بانک تهاتری-بانک پایاپای+ حق الزحمه تصفیه- حق الزحمه تهاتر+ اتاق پایاپای+ صورت حساب اتاق پایاپای+ دفتری+ اشتباه دفتری+ کار اداری-کار دفتری+ ارزیابی کار اداری-ارزیابی کار دفتری+ کارمند دفتری+ سیستم های مستعد+ قیمت نقدی+ خرید نقدی+ نسبت نقدی+ دریافت های نقدی+ دفتر روزنامه دریافت های نقدی+ اسناد و مدارک صندوق- سوابق صندوق+ ماشین صندوق+ نیاز های نقدی+ اندوخته نقدی+ منابع نقدی+ فروش نقد+ تصفیه وجوه نقد+ کسری نقدی+ روش نقدی+ صورت وجوه نقد+ واگذاری نقدی-جبران نقدی+ ارزش جبرانی نقدی- ارزش نقدی واگذاری+ واحد نقدی امانی+ ارزش نقدی+ صندوقدار-تحویل دار+ چک نقد شده+ رای قاطع+ نیروی کار موقت -کار گاه و بیگاه+ کارگر موقتی-کارگر سیار و دوره گرد+ صدمه- خسارت- حوادث+ بیمه حوادث+ زیان ناشی از حوادث+ کاتالوگ-بروشور+ مالیات گیر- مامور اخذ مالیات+ طبقه ای+ طبقه بندی+ پیش بینی احتیاطی+ اصل رعایت+ حد بالا-حداکثر-سقف+ حداکثر قیمت+ امار+ بانک مرکزی+ نرخ تنزیل بانک مرکزی+ قضیه حد مرکزی+ مرکز تصمیم گیری+ برنامه ریز رسمی مالی+ انبار مرکزی+ گرایش مرکزی+ تمرکز- تمرکز گرایی+ کنترل مرکزی+ بایگانی متمرکز+ درصد به سنت+ تشریفات+ سالواره ثابت+ اطمینان- قطعیت+ معادل مبلغ معن+ گواهی –گواهینامه-سند رسمی+ رونوشت تائید شده+ گواهینامه سپرده بانکی+ گواهی بدهکاری-گواهی بدهکار بودن+ گواهی بازرسی+ گواهی بیمه+ گواهی مبدا+ گواهی کیفیت-تایید کیفیت+ گواهی مالکیت سهام+ گواهی ثبت شرکت+ گواهی+ هیات صادر کننده گواهینامه+ حسابدار رسمی-حسابدار مستقل+ چک تضمینی+ برنامه ریز رسمی مالی+ صورت مالی تایید شده+ حسابدار مدیریتی خبره+ ذیحساب+ تعطیل-توقف-انقطاع+ معامله کردن-داد وستد-مبادله+ زنجیر متوالی+ بانکداری زنجیره ای+ فروشگاههای زنجیره ای تخفیف دار+ زنجیره فرماندهی+ زنجیره توزیع+ فروشگاه زنجیره ای+ رئیس هیات مدیره+ رئیس – رئیس هیات مدیره+ ریاست+ بررسی رئیس هیات مدیره+ بیانیه رئیس هیات مدیره+ چالش-جنگ وجدال+ اهداف چالش گرانه+ اتاق-دبیر خانه+ اتاق تجارتبازرگانی+ اتاق بازرگانی+ انحراف ناشی از شانس+ معاوضه- ارز-مبادله-تبدیل+ نمایندگی مبادله+ تغییر در اصول حسابداری+ تغییر تقاضا+ تغییرات در وضعیت مالی+ تغییر در خالص سرمایه در گردش+ تغییر در شخصیت گزارشگری+ تغییر عرضه+ خطوط ارتباطی+ کانالهای توزیع+ تئوری هرج ومرج-تئوری بی نظمی+ تاجر- دلال-واسطه+ محل انعقاد جلسات هفتگی+ شخصیت-صفت اختصاصی-نهاد+ خط ویژگیسهم+ هزینه- به حساب کسی گذاشتن-عهده-وظیفه+ حساب هزینه-حساب پرداخت+ مبلغی را به حساب گذاشتن+ دریافت و پرداخت+ مالیات بستن روی چیزی+ کارت اعتباری+ هماهنگ کننده- سر گروه+ حذف کردن-به حساب هزینه یا زیان منظور کردن+ فروش نسیه-فروش اعتباری+ تعرفه بستن+ دوره حسابداری مشمول مالیات+ دارئیهای مشمول مالیات+ چرخش سرمایه –گردش سرمایه+ ارزش سرمایه+ دفعات گردش سرمایه+ دفعات گردش سرمایه به کار رفته+ محا سبه ارزش سرمایه+ سرمایه داری+ سرمایه دار+ اجاره های قابل سرمایه ای کردنسرمایه ای کردنی+ مبحث سرمایه ای+ به حساب دارایی بردن هزینه های استقراض+ به حساب دارایی بردن هزینه بهره+ سرمایه ای کردن درآمدسود- انتقال سود انباشته به سرمایه+ نرخ سرمایه ای جریانهای نقدی آتی+ نسبت داراییهای ثابت به ارزش ویژه+ به حساب دارایی بردن- سرمایه ای کردن-تبدیل به سرمایه کردن+ هزینه سرمایه ای شده- هزینه دارایی شده+ سود انباشته سرمایه ای شده- مآزاد سود سرمایه ای شده+ مالیات سرانه- مالیات صنفی+ عنوان – سرفصل- گواهی مندرج در روی سند+ شرکت مالی وابسته+ شرکت بیمه وابسته+ تئوری شکار+ کارت پانج+ کارت خوان+ برنامه ریزی شغلی+ محموله- بار+ حمل باربری+ حمل به داخل+ حمل به خارج+ موسسه حمل ونقل- حمل کننده بار بر+ هیات مدیران اجرائی کاربر+ مشاور حرفه ای+ پست سازمانی+ رتبه های شغلی+ بیمه اموال+ انتقال دادن به سالهای قبل+ تسری به دوره های گذشته+ ادامه دادن+ انجام دادن-اجرا+ مانده منقول به جلو-انتقال دادن به صفحه بعد+ پرونده دایمی+ مبلغ دفتری-مبلغ ثبت شده+ مخارج مالکیت و نگهداری-هزینه حمل و نقل+ هزینه مالکیت و نگهداری-هزینه حمل و نقل+ ارزش دفتری+ اتحادیه انحصاری-کارتل+ تاریخچه- سوابق- سوابق قضایی+ روش مورد کاری روش افته ای+ مطالعه موردی-بررسی قضیه+ سوابق-پیشینه-پرونده+ وجه نقد-نقد-صندوق+ حساب وجوه نقد-حساب صندوق+ حسابداری نقدی+ تحویل وجوه نقد در مقابل تحویل اسناد+ دارائیهای نقدی+ موجودی بانکی-وجوه نقد نزد بانک+ حسابرسی وجوه نقد+ مانده مطلوب نقدی+ مبنای نقدی+ مبنای نقدی حسابداری+ دریافت وجوه نقد قبل از تحویل+ پاداش نقدی+ دفتر روزنامه صندوق-دفتر وجوه نقد+ بودجه نقدی+ بودجه بندی نقدی+ چرخه تبدیل وجوه نقد+ شمارش وجوه نقد+ اعتبار تجاری+ چرخه نقد+ معامله نقدی+ پرداختهای نقدی+ دفتر روزنامه پرداختهای نقدی+ تخفیف نقدی+ دوره تخفیف نقدی+ دستگاه اتوماتیک نقدی+ سود سهام نقدی+ پول نقد+ فروش نقد+ معادل نقد- شبه نقد+ هزینه های نقدی+ شناوری نقد+ جریان نقد- جریان وجوه نقد- گردش وجوه نقد+ خط زمانی جریانهای نقد+ جریانهای نقدی هر سهم+ حسابداری جریانهای نقدی+ نسبت پوشش جریانهای نقدی+ پیش بینی جریانهای نقدی+ جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی+ صورت جریانهای نقدی+ اشکال صورت جریانهای نقدی+ همزمانی جریانهای نقدی+ نسبت خالص جریانهای نقدی عملیاتی به دارئیها+ نسبت خالص جریانهای نقدی عملیاتی به فروش+ نسبت خالص جریانهای نقدی به مجموع بدهی+ موجودی حساب بانک+ وجوه نقد در دسترس+ جریان ورودی وجه نقد+ وجوه بین راهی+ جریان خروجی وجه نقد+ دفتر روزنامه صندوق- دفتر روزنامه نقدی+ سیستم ثابت وجوه- سیستم محدود نقدی+ مدیریت وجوه نقد+ بازار معاملات نقد+ روش نقدی+ صندوق- دایره دریافت و پرداخت+ دریافت وجوه نقد در زمان تحویل+ موجودی وجوه نقد+ دریافت وجوه نقد در زمان حمل کالا+ حواله نقدی+ درماندگی نقدی+ اضافه برداشت نقدی+ دوره برگشت نقد+ پرداخت نقدی+ دفتر روزنامه پرداختهای نقدی+ وضعیت نقدینگی+ طرح کافه تریا+ محاسبه ارزش سرمایه+ محاسبه سود هر سهم+ حساب جامعه+ ماشین حساب- محاسبه کننده+ سال تقویمی+ دیداری-باز خرید-دعوت به پرداخت-احضار کردن+ تجزیه و تحلیل چگونگی مطالبه پرداخت+ حقوق ایام حضور+ تابلو اعلانات+ تاریخ بازخرید+ شرط ویژگی بازخرید+ دعوت به مناقصه+ پرداخت برای بازخوانی کارگر اخراجی-پرداخت برای بکارگیری مجدد+ وام بدون سرسید – وام- عندالمطالبه دیداری+ بازار وام بدون سررسید+ وجوه بازخرید- پول اماده برای اوراق قرضه غیر مشروط+ صرف نظر کردن- عدم دعوت به پرداخت یا خرید+ اختیار خرید سهام+ فراخوانی- جمع آوری+ قیمت بازخرید در فراخوانی-هزینه فراخوانی+ صرف بازخرید+ قیمت بازخرید+ قیمت بازخرید اوراق قرضه+ مصون از بازخرید+ شرط بازخرید+ نرخ دیداری- نرخ عندالمطالبه+ لیست حضور و غیاب+ مطالبه+ قابل بازخرید – عندالمطالبه+ اوراق قرضه قابل بازخرید+ وام عندالمطالبه+ سهام ممتاز قابل بازخرید+ اوراق بهادار قابل بازخرید+ سرمایه مطالبه شده- سرمایه مورد مطالبه+ سهام سرمایه مطالبه شده-سهام سرمایه فراخوانده شده+ دوره دعوت به پرداخت قبل از موعد+ محل مبادله+ چک پرداخت شده+ فسخ-لغو-باطل+ ابطال بدهی+ هزینه فسخ-بهای فسخ+ نتیجه گیری قالبی+ ارائه فرمولی-ارائه کلیشه ای+ داوطلب – نامزد+ به دنبال مشتری گشتن- در جستجوی مشتری+ بازار سنتی- تبلیغاتچی- فروشنده پر سروصدا+ لیاقت – صلاحیت+ ظرفیت-گنجایش+ محدودیت ظرفیت+ هزینه های ناشی از ظرفیت+ برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت+ سطح ظرفیت+ نسبت استفاده از ظرفیت+ ظرفیت حافظه+ بهره برداری از ظرفیت+ محصول در سطح ظرفیت+ انحراف ظرفیت-انحراف حجم+ سرمایه+ حساب سرمایه+ کفایت سرمایه+ پاداش سرمایه ای – معافیتهای سرمایه ای+ افزایش ارزش سرمایه+ تخصیص سرمایه+ مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای+ دارائی های سرمایه ای+ اوراق قرضه سرمایه ای+ پاداش سرمایه – سود- سودسهام+ بودجه سرمایه ای+ بودجه بندی سرمایه ای+ فرآیند بودجه بندی سرمایه ای+ بودجه بندی سرمایه ای و تجزیه و تحلیل هزینه+ مخارج سرمایه ای+ ضریب سرمایه ای+ تهعدات سرمایه ای+ مصرف استهلاک سرمایه+ اندوخته ذخیره مصرف استهلاک سرمایه+ برنامه تبدیل سرمایه-طرح تبدیل سرمایه+ سود سرمایه ای+ عوارض سرمایه-مالیات سرمایه+ سرمایه بکارگرفته شده+ مخارج سرمایه ای+ بودجه مخارج سرمایه ای+ فرار سرمایه+ انتقال سرمایه+ تشکیل سرمایه+ وجوه سرمایه ای+ سود سرمایه ای+ مالیات برسود سرمایه ای+ اهرمی کردن سرمایه-اهرم سرمایه ای+ کالاهای سرمایه ای+ رشد سرمایه- افزایش سرمایه+ سرمایه بر- فشردگی سرمایه بری فعالیت+ شرکتهای سرمایه بر+ سرمایه بکار گرفته شده+ ارزیابی سرمایه گذاری های سرمایه ای+ انتشار سهام سرمایه+ اجاره سرمایه ای+ اهرم سرمایه+ مالیات بر سرمایه+ بدهی سرمایه ای- بدهی بلند مدت+ زیان سرمایه ای+ مفهوم نگهداشت سرمایه-مفهوم حفظ سرمایه+ بازار سرمایه+ خط بازار سرمایه+ مصارف سرمایه ای-مخارج سرمایه+ نسبت بازده سرمایه-نسبت سرمایه به تولید+ بهره وری سرمایه+ سود سرمایه ای+ ارزیابی پروژه سرمایه ای+ حساب وجوه مستقل پروژه های سرمایه ای+ افزایش دادن سرمایه-گردآوری سرمایه+ سهمیه بندی سرمایه- جیره بندی+ حساب مغایرت سرمایه-حساب تعدیل سرمایه+ بازیافت سرمایه+ ذخیره بازیافت سرمایه+ کاهش سرمایه+ اندوخته سرمایه ای+ بازده سرمایه+ سهام سرمایه+ صورتحساب سرمایه ای+ سهام سرمایه+ صرف سهام+ سهام سرمایه پذیره نویسی شده+ مالیات بر سهام سرمایه+ کل سرمایه- سرمایه اولیه موسسان+ مآزاد سرمایه+ نظریه سرمایه+ معامله سرمایه ای-مبادله سرمایه ای+ مالیات بر انتقال سرمایه

 

 

تادیه برات+ برات گیر – محل علیه+ برات کش – محیل – طراح+ برداشتها+ انگیزه – سائق – مشوق – غریزه+ حق برداشت+ شرط بازدارنده+ نیروهای وادارنده+ حمل مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده+ دستگاه چاپ استوانه ای+ نمودار دو پانت+ روش نسبت یابی دوپانت+ همزاد – دوگانه+ دو طرفه بودن حسابها+ مفهوم دو طرفه بودن حسابها+ اوراق قرضه برحسب ارز دوگانه+ تاریخ گذاری دو گانه+ بازارثانویه+ مسئله ثانویه+ عملکرد وبرنامه ثانوی+ ازمونهای مضاعف+ نمونه گیری مضاعف+ روش سمپلکس ثانویه+ روش نظامهای دو گانه+ مالیات مضاعف+ قیمت گذاری دوگانه انتقالات داخلی+ متغیر های ثانویه+ دوگانه+ زوجییت – دو گانگی+ روش ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه+ مجازی+ فعالیت مجازی+ مدیران پوشالی – مدیران ظاهری+ سهامدار غیر واقعی+ متغیر مجازی+ جنس را برای رقابت با دیگرات ارزات فروختن+ قیمت شکنی+ بستانکار+ انحصار دو قطبی+ نمونه دوتایی+ دوباره کاری – تکرار وظائف – نسخه برداری+ روش تکثیر+ تکرار وظائف –دوباره کاری مظائف+ محصولات مصرفی با دوام+ محصولات سرمایه ای با دوام+ مدت+ مدت اتمام کار+ در خلال ساختشناخت درآمد+ در خلال تولید+ نکول+ بد حسابی+ نکول برات+ چک بلامحل+ سند نکول