دانلود پایان نامه

 

 

 

شرکت های فرعی+ شرکت های عضو+ همکاران+ نرخ بارور+ معیار بی اساس+ پول بدون پشتوانه+ غایب گرایی تخیلی+ دارایی موهوم+ دارایی ساختگی غیر واقعی+ دریافت کننده موهوم+ ذینفع صوری+ دریافت تضمین از کارکنان+ بیمه نامه خسارت ناشی از سرقت+ بیمه درستکاری+ امانتدار+ امین+ حسابداری امانی+ حسابداری سپرده ها و امانات قیمومیت+ حساب مستقل برای وجوه امانی+ وجوه امانتی+ وام شرافتی+ وام بدون تضمین+ روابط امانتدارانه+ روابط مربوط به امین تَرَکه+ حوزه+ میدان+ حسابرس داخلی+ حسابرس ناحیه ای خود شرکت+ حسابرس سیار+ پژوهش میدانی+ فروش میدانی+ کارمند ناحیه+ مطالعات میدانی+ بازدید علمی+ گردش علمی+ مسافرت علمی کار+ انبار محل+ وثیقه گذاری انبار در محلجهت استقراض و تامین مالی+ وام با وثیقه انبار در محل وام گیرنده+ علمی+ کامپیوتر های نسل پنجم+ شکل+ رقم+ ترکیب زمینه+ رئیس تشریفاتی+ پرونده بایگانی+ پرونده+ بایگانی کردن+ ضبط کردن+ شکایت کردن+ قفسه بایگانی+ محتویات فایل+ نسخه بایگانی+ بایگان+ پرونده شماره ای+ پرونده مسلسل+ خطای مقایسه+ دستمزد بیکاری+ مزد متعلق به ایام منتظر خدمت+ بازار رو به زوال+ کاهش سفارش مشتریان+ حسابداری گمراه کننده+ حسابداری با اطلاعات غیر واقعی+ حسابداری کاذب+ تبلیغات گمراه کننده+ تبلیغات غیر واقعی+ صورت های نادرست و گمراه کننده+ بازار غیر واقعی+ بازار کاذب+ تجارت نا مشروع+ معاملات غیر قانونی+ ابطال پذیر+ تزویر+ تحریف+ دفاتر جعلی+ دستکاری حساب ها+ حساب سازی+ تحریف‌ کردن‌+ دست‌ بردن‌ در+ باطل‌ ساختن‌+ تزویر کردن‌+ حق تاهل+ فوق العادهتاهل+ خانواده ملل+ شراکت تضامنی خانوادگی+ حسابداری مزرعه+ حسابداری برای فعالیت مزروعی+ قیمت در نقطه بارگیری+ قیمت در کنار کشتی+ مد+ سبک+ طرز+ روش+ شکل+ اجناس مورد پسند+ کالاهای مد روز+ اقلام پر مصرف+ خسته کننده+ مزایای خستگی کار+ مطالعه دشواری کار+ خستگی سنجی کار+ تقصیر – خطا+ ماهیت عیب جوئی+ مساعد+ تراز مثبت تجاری+ تراز تجاری مساعد+ حالت مساعد+ انحراف مساعد+ پارتی بازی+ استثنا قائل شدن نسبت به+ امکان سنجی بررسی امکان+ بررسی عملی بودن+ بررسی+ ترجیحی+ مطالعه امکان سنجی+ بدیلهای امکان پذیرموجه+ منطقه جوابهای مقدور+ منطقه موجه+ جواب موجه+ راه حل ممکن+ پاسخ متحمل+ تحمیل استخدام+ شکل+ ترکیب+ قیافه+ ویژگی+ خصوصیت+ اوراق بهادار منتشره توسط آژانس های دولت فدرال+ قانون کمک به بیمه دولت مرکزی+ بانک فدرال رزرو+ کمیسیون تجارت حکومت مرکزی+ حق الزحمه+ تحویل در کنار کشتی+ حق الزحمه ساده –حق الزحمه معمولی+ تقسیم حق الزحمه+ با هم قسمت کردن حق الزحمه+ ارزش بازخور+ سیستم مقایسه عوامل+ هزینه عامل+ داده های عامل+ ورودی های عامل+ پرداختهای عامل+ دستمزدها+ حقوق+ فاکتور بازیابی+ حق العمل کاری+ حق العمل+ طرح عاملی+ عاملیت+ حق المعل کاری+ عاملیت حساب های دریافتنی+ عاملیت و فروش بدون جبران خسارت+ عوامل+ تحلیل عوامل+ مقایسه عوامل+ عوامل تولید+ کارخانه+ توافق نامه تولید+ توافق نامه ساخت+ هزینه های غیر مستقیم کارخانه+ سربار کارخانه+ هزینه های کارخانه+ هزینه های غیر مستقیم تولیدی+ سربار کارخانه+ هزینه کارخانه+ هزینه غیر مستقیم تولیدی+ سربار کارخانه+ دفتر روزنامه کارخانه+ دفتر معین کارخانه+ سیستم مقایسه عوامل+ دفتر روزنامه درخواست مواد کارخانه+ سربار کارخانه+ سربار ساخت+ بودجه سربار ساخت+ حساب کنترل سربار کارخانه+ نرخ سربار ساخت+ ملزومات کارخانه+ سیستم تولیدی+ آدم همه کاره+ انسان مسئول+ تجزیه وتحلیل عینی+ پشت نویسی اختیاری+ ظهرنویسی اختیاری+ بیمه اتکایی خاص+ بیمه اتکایی اختیاری+ هیئت عامل دانشکده+ محو+ قصور+ ناتوانی+ اهمال+ تخلف+ ورشکستگی+ هویت شکست+ نمایشگاه کالا بازار+ متعارف+ منصفانه+ بی طرفانه+ مطلوب+ رقابت منصفانه+ ارزش متعارف بازار+ ارائه مطلوب+ اَعمال منصفانه تجاری+ پیشه منصفانه تجاری+ قیمت تجاری منصفانه+ ارزش متعارف+ ارزش منصفانه+ فرسودگی متعارف+ فرسایش و استهلاک در حد متعارف+ مطلوب+ مطلوبیت+ انصاف+ منصفانه بودن صورت های مالی+ سفسطه+ استدلال نادرست+ گواهی مبلغ اسمی+ مبلغ اسمی+ نرخ اسمی بهره+ گروه رویاروی+ مبلغ اسمی+ ارزش ظاهری+ ارزش اسمی+ حالات ظاهری چهره+ وسیله تسهیل+ سهولت+ نحوه استقرار امکانات+ برنامه ریزی امکانات+ درخواست تسهیلات+ تبدیل پست تصویری فاکس+ واقعیت+ واقعیت یابی+ عامل+ نماینده+ کارگزار+ تحلیل عوامل+ تحلیل عاملی+ تکنیک نمودار تحلیلی عامل+ روش مقایسه عوامل

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

اثر همگون‌سازی+ طعمه گذاشتن+ قیمت گذاری هم تراز+ قیمت گذاری سر+ تحریک برای خرید+ تخفیف آرمانی+ رسانه های بیرون از خانه+ سقف قیمت+ بسته بندی قیمت+ نفوذ در بازار+ توسعه بازار+ توسعه محصول+ متنوع ‌سازی+ هدیه+ ترفیع متقابل+ همراهی محیط+ ممیزی منافع اجتماعی+ شرکتهای دارای اندازه کوچک و متوسط از نوع جهان – مرزی+ درآمد دولتی+ وجوه دولتی+ زمان تکت+ زمان سیکل+ نگهداری فنی با بهره وری کامل+ مدیریت موجودی+ “زمان توقف (یک دستگاه بواسطه عیب / تعمیر در کارخانه)”+ موجودی در دست اقدام+ چرخه شوهارت+ چرخه دمینگ+ چراهای پنجگانه+ علت ریشه ای+ نمودار استخوان ماهی+ نمودار علت و معلول+ تعاطی افکار+ طوفان ذهنی+ طوفان مغزی+ کلا+ روی هم رفته+ کار به هنگام تولید+ بازده دارایی+ “زمان انتظار تا رسیدن محموله سفارش داده شده (LT)”+ زمان تدارک+ میزان اثر بخشی تجهیزات+ بهبود مستمر+ دوباره کاری+ هسته های کنترل کیفیت+ کارت کانبان+ نوعی روش انبارداری ژاپنی که در آن از سیستم «بموقع» استفاده می شود+ عیب ماشین+ نقص ماشین+ موجودی در جریان ساخت+ کار در جریان+ زمان بازده+ طرح اولیه دقیق+ برنامه ریزی دقیق اولیه+ منبع یابی+ عدم استفاده بهینه+ خط مشی+ خط مشی آتشین+ تولیدکننده تجهیزات اصلی+ تشکیلات خرید+ سازمان خرید+ تحلیل پوششی اطلاعات / داده ها+ درون سازی+ دورن فکنی+ درون گرایی+ درون سپاری+ برون سازی+ برون فکنی+ برون گرایی+ برون سپاری+ غیر اختیاری+ معیارهای کارایی+ برآورد کارایی+ شاخص ملکوئیست+ مبنای تامین+ مبانی تامینی+ مبنای تقاضا+ مبانی تقاضا+ مورد کاوی+ سیستم خبره+ تحلیل گروهی+ روش های نادقیق+ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی+ فرآیند تحلیل شبکه+ هزینه کل مالکیت+ برنامه ریزی هدف+ تحلیل تبادلی+ روش ارزیابی متوازن+ کارت امتیازدهی متعادل+ امتحان گزینش+ برنامه اجرایی+ طول زمان صرف شده از ایده یک محصول تا روانه شدن آن به بازار+ بازار بعد از خرید+ مشتری منتخب+ مشتری نخبه+ مشتری برگزیده+ سود سهام پرداختی+ هزینه تمام شده تا تحویل آن به مقصد+ قیمت تمام شده کالا در مقصد+ فرآیند موثر و ساده سازی+ نقاط قوت کلیدی+ اعتبار اهرمی+ مال اسقاطی+ چیز مستهلک شده+ استهلاک های ناشی از کهنگی و اسقاطی شدن+ سرمایه ستردنی+ “بالا رفتن سریع (قیمت یا هر چیز مشابه)”+ ورود به بازار+ افزایش قیمت فروش+ افزایش نرخ اجناس+ تولید کننده قرارداد+ مجری پیمان+ بازتابهای مالی+ پیامدهای مالی+ تبعات مالی+ سیستم های میان سازمانی+ مقیاس کارا+ طرف تامین+ طرف تقاضا+ مدیر ارشد اطلاعات+ تقاضای کل+ سرمایه گذارى مشترک+ تجارت مشترک+ “مدیریت موجودی (کالا)”+ خدمات پس از فروش+ ارزش ویژه برند / نام و نشان تجاری+ مدیریت موجودی با فروشنده+ مقادیر موجودی+ مدیریت یک طبقه از محصول+ مدیریت خرج+ مدیریت مصرف+ مدیریت هزینه و صورت وضعیت ها+ دفتر هزینه+ توان افزا+ توان افزایی+ توانمند سازی+ هزینه کالا+ هزینه بسته بندی+ هزینه حمل و نقل تا بندر عباس+ منابع واسطه ای+ نهاده های واسطه ای+ حاشیه سود صادرات+ حاشیه سود واردات+ حاشیه سود صادرات+ حاشیه سود واردات+ فقدان کار+ فقدان شغل+ سطح انباشته+ مکملیت+ هزینه نهاده ها+ بهره وری کلی عوامل+ بازدهى کلی عوامل+ سهم تولید+ کشش جانشینی+ شرط سود انقطاع صفر+ سهم محصول+ شاخص تمرکز+ الگو محور+ جک نایفینگ+ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی+ اریبی گزینشی – تورش گزینشی+ بنیاد بین المللی پول+ کیفیت – آگاه+ مرز کارایی+ “بازده (های) ثابت نسبت به مقیاس”+ منحنی خطی جزء به جزء+ متغیر کمکی+ متغیر وزن+ آزمون علامت+ مرز کارایی فارل+ درونداد اختیاری+ اصل کمک مکمل+ قضیه دوگانه+ تابع هدف خطی تیکه ای و مقعر+ بازده فزاینده نسبت به مقیاس+ بازده کاهنده نسبت به مقیاس+ کارایی شعاعی+ مرز امکانات تولید+ بردار سطری+ شرط کوژی+ کارایی مقیاس+ کارا- مقیاس+ متغیر نهان+ گزاره ارزش+ بخش بازار+ ساختار زنجیره ارزش+ تولید سود و حاشیه+ جایگاه در شبکه ارزش+ واسطه‌گری+ داده محوری+ ساختگرا+ تطابق پذیری+ هرج-نظم+ نظم-آشوب+ “سیستم های هرج و نظم دار (متشکل از دو واژه هرج و مرج و نظم)”+ نادرست+ اشتباه+ سال تحصیلی+ آزمون دو دامنه+ میانگین در یک دوره زمانی+ میانگین بر حسب زمان+ تولید درخور+ مهندسی مجدد فرآیند تجاری+ تحقق محصول+ تحت عملکرد+ کارخانه شعبه+ مهندسی ابزار دقیق+ محصولات میز و صندلی اداری+ گروه اجرایی+ ارزش افزوده ناخالص+ تجزیه و تحلیل رابط بین هزینه حجم سود+ کاهش هزینه ها+ قطع هزینه+ جک نایفینگ+ محصول سفارشی+ تولید شخصی انبوه+ تولید سفارشی انبوه+ لیست مواد+ فهرست مواد+ سیاهه مواد+ جستار+ متعادل سازی دانش+ داده های نافذ+ اهرمی+ مباحث تشخیصی داده های نافذ+ فروش از دست رفته+ سفارشات عقب افتاده+ کالج تحصیلات تکمیلی+ کارایی کل+ تحلیل مرزی تصادفی+ آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل+ نمودار صخره ای+ چقدر نزدیک+ میزان دوری از مرز تولید چقدر است+ “عدم رسیدن به (انتظارات، استاندردها، …)”+ عدم انجام / حصول کامل یا درست چیزی+ بازده فزاینده نسبت به مقیاس+ منحنی برابری هزینه / هزینه برابر+ منحنی بی تفاوتی+ هزینه های یک واحد+ کارایی متقاطع+ تحلیل هم پیوند+ تابع فاصله+ “ارتباط بین بخشی (بین وظایف)”+ هماهنگی بین بخشی+ بازگشت مشارکت+ حوزه عملیاتی+ بازاریابی رابطه ای+ بارازیابی وابسته+ بازایابی مشارکتی+ بازاریابی پورسانتی+ “فروشنده / سایت فروشنده کالا (دارنده کالا در سیستم بازاریابی پورسانتی)”+ “تبلیغ کننده / افیلیت (مبلغ کالای فروشنده در سیستم بازاریابی پورسانتی) فرد تبلیغ کننده در وب سایت خود لینک تبلیغ فروشنده اصلی را قرار داده و در صورتی که کاربر (ویزیتور) از سایت مبلغ لینک سایت فروشنده را کلیک کرد و اقدام به خرید نمود پورسانت برای افیلیت در نظر گرفته می شود.”+ بازاریابی داخلی+ بازاریابی رو به درون+ بازاریابی خارجی+ بازاریابی رو به بیرون+ شرکت های تضامنی+ موسسه فردی+ واحد اقتصادی تک مالکی+ عدالت رویه ای+ مکاتبه جهت اطلاع / تذکر+ مکاتبات / تماس های یادآوری کننده+ هزینه بازگشت پست+ تضمین عدم افشای نام+ سوگیری / اریبی عدم پاسخگویی+ همبندی+ یکپارچگی+ اعتبار صوری+ چند خطى+ هم خطى بین متغیرهاى مستقل+ دلایل موجه+ دلایل قانع کننده+ شواهد موجه+ شواهد قانع کننده+ وزن بتا+ بهم نزدیک سازی+ هم کناری+ الحاق+ همجواری+ پهلوی هم گذاری+ مجاورت+ بصورت لاینحل+ تلاش های مشارکتی+ مزیت رقابتی+ بین مرزی+ بین فرهنگی+ میان فرهنگی+ بازارهای برون مرزی+ گزاره های تحقیقاتی+ بازاریابی رابطه مند+ داخل سازمانی+ بین فرهنگی+ فی ثابت+ پرداخت جلوتر+ زودتر+ “دفعات نمایش (تعداد دفعات نمایش عبارت مورد جستجو در گوگل)”+ “هزینه بر حسب تعداد دفعات نمایش (سیستم تبلیغات نمایشی)”+ “هزینه بر حسب عمل (عمل شامل کلیک، پرکردن فرم، دانلود، خرید)”+ “هزینه بر حسب کلیک (کلیک بر روی لینک یا بنر یا تعداد افراد بازدید کننده از سایت که از سایت تبلیع کننده وارد وب سایت شما می شوند)”+ “کلیک و خداحافظ (در بازاریابی پورسانتی این عبارت به معنی کلیک کاربر بر روی لینک فروشنده اصلی که در وب سایت تبلیغ کننده قرار دارد و ورود به سایت فروشنده اصلی است – که در حقیقت منجر به ترک سایت تبلیغ کننده خواهد شد)”+ حضور+ در معرض دید قرار دادن+ نمایش دادن+ زمان پرداخت+ دوره پرداخت+ تشکیلات+ تئوری تشکیلات محور+ سیستم های پاداش+ بازاریابی االکترونیک+ استراتژی اطلاعاتی+ ایجاد آگاهی از برند+ روش های پرداخت+ جستجو برمبنای کلمات کلیدی+ تبلیغات بنری+ اسپانسر بودن+ ریچ مدیا+ پست الکترونیک+ ارجاعات+ جستجوی کلمات+ تبلیغات بنری+ تبادل بنر به صورت رایگان+ تبلیغات بنری به صورت غیر رایگان+ تبلیغات طبقه بندی شده+ اسپانسرینگ+ خبرنامه الکترونیکی+ اجتماع مجازی آنلاین+ تخفیفات و مشوقهای فروش+ سرویسهای یادآوری کننده+ مشتریان فعلی+ مشتریان احتمالی+ “فروشندگان لیست (ایمیل)”+ نرخ بازکردن ایمیل+ نرخ کلیک درون ایمیل ها+ نرخ ایمیلهای برگشتی+ تبلیغی که فضای یک تبلیغ منفرد را به سه رشته تصاویر گسسته تقسیم بندی می کند که در یک ردیف در طول نمایش یا نشان داده می شود+ “نمایش یک صفحه تبلیغاتی قبل از اینکه محتویاتی درخواست شود.”+ تبلیغات نشریات الکترونیک+ کاربردهای خلاقانه+ بازاریابی وبلاگ+ بازاریابی مخفیانه+ کتاب الکترونیکی+ ایجاد برند+ سرویس پست الکترونیک+ نرم افزارهای رایگان قابل انتشار+ شرایط برنده – برنده+ هزینه پایین تر جذب مشتریان+ کاهش هزینه های بازاریابی+ دسترسی بهتر+ تمرکز بیشتر بر کسب و کار+ نتایج قابل اندازه گیری+ اهداف+ سطح ریسک+ ارزش مشتری+ محصول+ قیمت+ مکان+ ترفیعات+ شخصی سازی+ حریم شخصی+ ترفیع فروش+ امنیت+ وب سایت+ اجتماعات مجازی+ خدمات مشتری+ پیشگامان+ اولین دنباله روها+ تجربه وبی+ فاکتورهای عملیاتی+ فاکتورهای روانشناسی+ فاکتورهای محتوایی+ سهولت و راحتی+ توانایی جستجوی سایت+ سرعت سایت+ فرایند سفارش دهی و پرداخت+ تعامل+ اعتماد+ سوء استفاده از اطلاعات مشتریان+ گارانتی و سیاست های استرداد+ عناصر کاهش عدم اطمینان+ زیبا شناسی+ آمیخته بازاریابی+ تحقیقات بازار از طریق پست الکترونیک+ تحقیقات بازار تصادفی توسط وب سایت ها+ تحقیقات بازار توسط ایجاد پنل اینترنتی+ گروه کانون+ تست محصول+ لاگ فایل ها+ داده کاوی+ ثبت نام مشتریان+ کوکی ها+ ویزیتور یکتا+ تعداد ویزیت+ صفحات+ یک درخواست عملیاتی از مرورگر به سرور+ پهنای باند+ قیمت گذاری آنلاین+ قیمت گذاری ثابت+ قیمت های مذاکره ای+ حراجی ها+ قیمت گذاری گروهی+ قیمت گذاری پویا+ تعیین قیمتها توسط مشتری+ قیمت گذاری مقایسه ای+ قیمت گذاری خرید انبوه+ قیمت گذاری تخفیفی+ کالا و خدمات رایگان+ قیمت گذاری تفکیکی+ درستی و صحت+ بخش بندی+ انطباق پذیری+ حصول سرمایه از طریق مالیات+ “نمایش دادن محتوایی خاص به هر موتور جستجو. اسپایدر هر موتور جستجو نام مشخصی دارد. بدین ترتیب اگر اسپایدری مشخص”+ صفحه‎ای را از سرور درخواست کند+ “صفحه از پیش آماده شده برای آن اسپایدر به آن نشان داده می‎شود. با اعمال این روش”+ محتوایی که کاربر عادی و موتور جستجو می بیند+ “متفاوت خواهد بود. در این روش صفحاتی که به خورد اسپایدر داده می‎شوند جذابیت گرافیکی ندارند و پر از کلمات کلیدی است. موتورهای جستجو توانایی شناسایی این صفحات را دارند و کاربرد این روش تقلب محسوب می‎شود.”+ آدرس کامل+ “مانند http://www.example.com/folder/file.html”+ عمر+ عمر دومین+ “صفحه و … که در رتبه بندی موثر است.”+ “نمایش دادن محتوایی خاص به هر موتور جستجو. اسپایدر هر موتور جستجو