دانلود پایان نامه

 

 

ت از مراحل متوالی رشد و توسعه که سازمان از آنها عبور می کند.”+ مراکز رشد علمی و دانشگاهی این نوع مراکز رشد+ معمولاً توسط مراجع علمی و دانشگاهی برای توسعه اقتصادی و کاربردی کردن دستاوردهای واحدهای فناوری‌های نو و جدید در زمینه‌های بخصوصی و تأمین منابع مالی لازم برای توسعه و تکامل فناوری‌هایی که ارزش اقتصادی بالا برای آن تصور می‌شود+ شکل می‌گیرد+ سرمایه دار مخاطره پذیر – کارآفرینی که به دیگر کارآفرینان از لحاظ مالی کمک می کند و اغلب نقشی فعال در عملکرد شرکتها به عنوان اشغال یک کرسی در هیأت مدیره و غیره ایفا می نمایند+ “سرمایه گذار حامی -فردی که سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می کند. بر خلاف یک شریک”+ “سرمایه گذار حامی بندرت در مدیریت دخالت می کند. معمولاً سرمایه گذاران حامی”+ ارزش افزوده را از طریق ارتباطات و تخصص‌هایشان بالا می برند+ ارزیابی -یک بررسی عمیق راجع به طرح کسب و کار+ “تأیید اطلاعات جاری مشخص در خصوص سودهای مخاطره آمیز و ارزیابی مقدماتی است.”+ تحویل کالا در کنار کشتی+ تحویل کالا در محل کار+ تحویل کالا درمحل مقرر به حمل کننده+ تحویل کالا درمحل مقرر درمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی+ تحویل- کالا درمحل مقرر درمقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی+ تحویل کالا روی اسکله دربندرمقصد+ تحویل کالا روی عرشه کشتی+ تحویل کالا روی عرشه کشتی دربندرمقصد+ قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد+ پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد+ پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد

 

سهمی از کیف پول مشتری داشتن و سود از آن+ “کارت امتیاز الکترونیکی (کارتهای الکترونیکی ارائه شده به مشتری که با هر خرید امتیازی بدان اضافه شده و نهایتا مشتری می تواند با آن امتیازات اقدام به خرید نماید.)”+ ارتباطات جاری مشتری- شرکت+ محرز شده+ زمان برگشت سرمایه+ چرخش متعامد واریماکس+ تحلیل مولفه های اصلی+ نرمال سازی کایزر+ جذر متوسط مربع خطا+ حساب بازه ای+ روش ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایده‌آل+ مقدار قطعی+ مقدار کلاسیک+ ارزش قطعی+ ارزش کلاسیک+ ضریب نزدیکی+ نظریه مجموعه فازی+ غیر فازی سازی+ غیر فازی سازی+ رتبه بندی گزینه ها+ تابع عضویت+ تظاهر به خشم+ سایت امکاناتی+ “سایت تسهیلات (محل تسهیلات)”+ بررسی و تعیین منطقه ای که از تسهیلات و شرایط لازم برای انجام یک پروژه برخوردار باشد+ “مجموعه وزنی (مجموعه ای از وزن ها و امتیازات)”+ ارائه خدمات+ “ویژگیهای محیط زیستی (تناسب با محیط زیست)”+ ابزار پیمایش+ تحلیل موجودی محصول+ بی اساس+ تمرکز زدایی+ شاخص نیکویی برازش+ خطای جذر میانگین مربعات+ تکنیک چرخش مایل کمینه+ تکنیک چرخش مایل بیشینه+ مدیریت مبتنی بر ارزش+ مدیریت ارزش محور+ مدیران ارشد مالی+ مدیران ارشد اجرایی+ عضو دائم هیئت علمی+ “استاد رسمی (معادل دانشیار)”+ “استاد رسمی – آزمایشی (معادل استادیار)”+ پرسنل متصدی+ پرسنل غیر متصدی+ هزینه یابی بر اساس فعالیت+ کارت امتیاز دهی متوازن+ افراد موافق و منتقد+ هم افزایی+ هم کوشی+ ذهنیت+ حسابداری مدیریت پیشرفته+ پیشبرد یا اعتلای مدیریت مبتنی بر ارزش+ پیوستار مکانیک / ارگانیک+ سوگیری عدم پاسخ+ تحلیل عاملی تاییدی+ تحلیل جزء اصلی+ واریانس همسانی+ عدم قطعیت درک شده محیطی+ ابهام درک شده محیطی+ داده های پیمایشی+ کمترین توانهای دوم جزئی+ نظریه انتشار+ عامل های ارزش مالی+ حساب گویا+ “طرفدار نیروی کار (مثل اتحادیه های کارگری)”+ مدل تصمیم گیری چند شاخصه+ تصمیم گیری چند معیاره+ خدمات اطمینان دهی+ اطمینان دهی بی طرفانه / عینی+ نظر بی طرفانه+ اهداف محرز+ بررسی موضوعی+ تابع اطمینان+ ماتریس معکوس+ اثر / تاثیر واسطه ای+ اثر / تاثیر غیرمستقیم+ دوره تحصیلی سوم+ سال سوم+ وضعیت کنونی+ محیط کلاس درس+ تجهیز شده با+ مشاغل آتی+ حرف آتی+ مبلغ شهریه+ کمترین توانهای دوم عادی+ تحلیل تصادفی مرزی+ مدلسازی معادلات ساختاری+ مدلسازی چند سطحی+ دوره نگارش انگلیسی+ استانداردهای متداول+ برنامه اجرایی ملی+ برنامه عملیاتی ملی+ دستگیری+ کمک+ حداقل مربعات عادی+ کسب نوآوری+ هوشمندی کسب نوآوری+ فرآیند هوشمندی سریع در نوآوری+ روش مرکز ثقل+ سیستم استنتاج ممدانی+ متن کاوی+ مجموعه مقالات کنفرانس+ مجموعه مقالات پژوهشی+ داده های شمارشی+ مقادیر داغی+ نمودار احتمال+ رشد متوسط قابل انتظار+ ترخیص از گمرک+ غافلگیری استراتژیک+ شوک استراتژیک+ سیما شناسی‌+ قیافه‌ شناسی‌+ سیما+ چهره‌+ صورت‌+ تفکر خشک+ اندیشه مرده+ ثبات گرایی+ خرده پا+ ازدحام پذیری+ ازدحام ورود+ افزایش عرضه یک کالا / خدمات+ ازدحام زدایی+ ازدحام خروج+ کاهش عرضه یک کالا / خدمات+ اثر ازدحام خروج+ اثر جبرانی+ اثر جانشینی جبری+ اثر پسرفت+ نهاده های کشاورزی+ پیش پرداخت+ نرخ اصلاحی+ نرخ بازیابی+ تقاضای عوامل+ سرپرست خانوار+ ناحیه سرشماری استاندارد+ میانگین متحرک+ مدل دابل هاردل+ مدل نرمال کوتاه شده هاردل+ راه حل گوشه ای+ برون زایی+ هر بخش از سه قسمت+ انقطاع+ متغیر ابزاری+ شگفتی سازها+ ثابت بودن تمام عوامل دیگر+ قیمت سربسر+ قیمت صافی+ برند سازی مکان+ برند شهر / مکان+ خلاقان مشترک+ خلق مشترک+ سوالات بسته+ سوالات باز+ ارادی+ نگرش شومپیتری+ مدل عاملی تصدیقی نوع اول+ شاخص نیکویی برازش+ شاخص بدی برازش+ شاخص برازش افزایشی+ برازش مطلق+ معیارهای خاتمه+ لگاریتم تبدیلی+ احساس و درک+ بدون شاهد+ شاهد+ مطالعه مشاهداتی+ مطالعه مداخله ای+ مطالعه آزمایشی+ مطالعه تجربی+ مطالعه نیمه تجربی+ مطالعه توصیفی+ مطالعه تحلیلی+ مطالعه موردی+ گزارش موردی+ گزارش گروهی+ داده های طولی+ روش کوهورت آینده نگر+ اطلاع دهندگی+ خانه دار+ اداره کننده خانه+ نان آور+ نان آور خانواده+ پراکنده کردن+ وابستگی نسل ها+ “بیبی بومر (ازدیاد تولد)”+ سنت گرایی+ سنت گرا+ میان فرهنگی+ ارتباطات خویشاوندی+ خویشاوندی+ نسبت+ خانواده هسته ای+ خانواده گسترده+ طبقه کارگر+ خانواده گرایی+ نکاح+ زناشویی+ بچه زایی+ بچه آوری+ مجردی+ ارتباطات بین نسلی+ چند فرهنگی+ آموزش در منزل+ استقلال فردی+ فلسفه اصالت فرد+ خانواده گسترده+ پیش صنعتی+ مدیریت سود+ قانون سربانس – اکسلی+ “دوران بعد از ساکس (قانون سربانس – اکسلی)”+ ذخیره شرط+ ذخیره زیان وام+ نسبت ذخایر وام های زیانده+ ذخیره زیان وام اختیاری+ حساب اختیاری+ اقلان تعهدی اختیاری+ تامین ذخایر+ هموار سازی سود+ هموار سازی+ حساب اختیاری+ اقلام تعهدی کاهشی – جدید+ اقلام تعهدی افزایشی- جدید+ حسابرس جایگزین+ اندوخته زیان وام+ خزانه داری فدرال+ خلاصۀ تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک+ مقدار قطع+ وام های غیرقابل بازگشت+ وام های غیرتعهدی+ معوق+ عقب افتاده+ موعد گذشته+ برات یا چکی که رأس موعد پرداخت نشده باشد+ برات یا چک موعد گذشته+ روش ذخیره سازی+ ضریب سرمایه+ ضریب سرمایه – سپرده+ بانک دارای سرمایه مناسب+ محدودیت سرمایه+ وام مستغلات+ محدود سازی+ مقید سازی+ مدیریت جهت دار سود+ به حساب زیان منظور نمودن وام+ به حساب هزینه منظور نمودن وام+ وصول نشده+ پرداخت نشده+ تصفیه نشده+ معوق+ در دست داد و ستد+ پابرجا+ واریز نشده+ دین معوق+ بدهی پرداخت نشده یا وصول نشده+ سهام در دست داد و ستد+ سهام منتشر شده و به فروش رفته+ وام معوق+ وام پرداخت نشده+ مدیریت عایدات کاهش- سود+ مدیریت عایدات افزایش- سود+ نمره تمایل+ سرمایه قانونی+ هزینه های قانونی+ موسسات مالی سپرده گذار+ موسسات مالی سپرده گذار بیمه شده+ طرح نجات سرمایه+ حق الزحمه حسابرسی+ پشتیبانی شغلی+ تثبیت شده+ معافیت مالیاتی+ سهام+ ارواق مشارکت+ منافعی در یک شرکت بزرگ+ سهام مالی+ منافع+ سهم+ خود ارزشمند+ جلوگیری مالی+ سرکوب مالی+ وجوه وام دادنی+ مطالعه موجه+ مطالعه قانع کننده+ عدم ثبت در دفاتر مالی+ فروش ثبت نشده در دفتر مالی+ تمکین مالیاتی+ رعایت مالیاتی+ متغیر پنهان+ مجمع جهانی اقتصاد+ فرار از پرداخت مالیات+ تخلف مالیاتی+ بدهی نقدی+ عمق مالی+ نهاد تنظیم کننده مقررات+ محیط تنظیم کننده مقررات+ درونزایی+ ناهمگونی ارزش ها+ درون زایی ارزش ها+ حاشیه نرخ بهره خالص+ سود خالص بهره+ اصل حاکمیت قانون+ حقوق گمرکی+ اجتناب از پرداخت مالیات+ بار مالیاتی+ بازده نزولی+ تهیه منابع جهت پرداخت بدهی+ تامین بودجه بدهی+ غیرسند+ نوشته ای که تعهد حقوقی ندارد+ سود خالص نهایی+ اقتصاد سایه+ اعمال قانون+ اجرای قانون+ سازگار با محیط زیست+ تفاوت نرخ سود

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید